Episodi (6)

Sunneti në gjuhën e Pejgamberit - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - (2/4)

 

1-  Nga Ebu Mes’udel-Ensarijtransmetohet se: “I Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – ka thënë:

«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ... »

«E udhëheq një popull, ai që lexon(di) më shumë Kur’an, e nëse në leximin (memorizimin) e tyre ata janë të njëjtë, atëherë më i dituri prej tyre në Sunnet, e nëse janë në Sunnet të njëjtë, atëherë më i pari në hixhret…»(1).

Ka thënëdijetari i madh Shebijr el-Uthmanij: “Nëse në një popull ka burra që janë të përafërt në dije dhe fe, dhe konkurentë në pikpamjen e të mirës, në mënyrë të tillë që imamlliku (prijësia) të mos kthehen nëpalë me ngatërresadhe konflikte, kërkohet që të kryhen ekspertimet, e të veprohetnë mënyrënsiç e ka përcaktuar hadithi, duke i dhënë përparësi atij që është më lexuesi i Librit të Allahut. Dhe se qëllimi me lexim këtu, është të lexuarit e tij duke ia kuptuar domethëniet dhe dispozitat e tij, ashtu siç ka qenë tradita e sahabëve dhe e të tjerëve përveç tyre prej Selefëve –Allahu qoftë i kënaqur prej tyre -.Ku lexuesit e tyre,ishin dijetarët e tyre, dhe se ata janë përmendur me emërtimin“lexuesit”si në ngjarjen e pusit Mauneh, dhe luftën e Jemames. Por të lexuarit e Librit me tërë kuptimet dhe dispozitat e tij është vështirë të mund të arrihet, përveçse nëpërmjet dijes që është transmetuar nga i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -dhe të njohurit e sunneteve të tij, pasi ai- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -, është sqaruesi i asaj që i është zbrituratij nga Libri. Ashtu siç edhe dija rreth Sunnetit nuk plotësohet, përveçse me njohjen e Kur’anit, nga ana e marrësit të tij. Dhe se dija mbi Librin dhe njohja e Sunnetit kanë qenë të pandashme, përveçsetek ata që ecnin në rrugën e dijes: ku prej tyre kishte disambi të cilëtdominonte Kur’ani, dhe se atapunonin me të me një punë të shkëlqyer, si Abdullah ibn Abasi apo Ubej bin Ke’ab nga sahabët–Allahu qoftë i kënaqur prej tyre –. E kishteprej tyre disa të tjerë mbi të cilët ka dominuar ngjyra e hadithit, ku preokupimi më i madh për ta ishte angazhimi dhe kujdesi i tyre në njohjen e suneteve, saktësimin e transmetimeve, dhe të kuptuarit e tyre, aq sa hadithi u kthye në profesionin e tyre, të tillë si Ebu Hurejra dhe Ibn Umeri–Allahu qoftë i kënaqur prej tyre -. Kështuqënë qoftë se do ishin në forcë, të njëjtë si këta dy burra, atëherë i jepet përparësi atij mbi të cilin ka dominuar dija rreth Librit. I jepet përparësi Librit mbi të gjitha provat, duke i dhënë përparësi vepruesit me të mbi atë që vepron me diçka ndryshe, si vlerësim ndaj rëndësisë së Librit të Allahut, dhe si nxitje të përfitimit të dijeve të tij, pasi Allahu me të i ngre disa popuj dhe me të i lë(të poshtëruar) disa të tjerë. E nëse do të ishin edhe në njohjen e Librit të barabartë, atëherë shikohet se tek kush prej tyre dominon dija rreth Sunnetit. E nëse do ishin edhe në këtë të barabartë, atëherë shikohet se kush prej tyre është më i hershëm në hixhret…”(2).

2-  Nga "Ibn Abasi" - Allahu qoftë i kënaqur prej tyre –transmetohet se ka thënë:

 “I Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –iu drejtuar popullin në Haxhin e Lamtumirës, dhe tha:

«إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروا، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا : كتاب الله وسنة نبيه»

«Djalli e ka humbur shpresën se do të adhurohet në tokën tuaj, por është i kënaqur që të ndiqet në gjëra të tjera përveç kësaj, prej veprave tuaja që ju i konsideroni të parëndësishme. Kini kujdes! Unë u kam lënë mes jush diçka, që nëse kapeni për të nuk do të humbisni kurrë: Librin e Allahut dhe Sunetin e Pejgamberit të Tij.»(3).

3- Nga Uruah transmetohet se ka thënë: “E pyeta Aishen- Allahu qoftë i kënaqur prej saj – dhe i thashë: - Çfarë mendoni rreth fjalëve tëAllahut të Lartësuar:

} إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما {[ البقرة :158]

{Vërtetë që Safa dhe Merva(dy kodrat në Meke) janë nga ritet e Allahut, prandaj kush e kryen haxhin nëQabeapo bën Umre, nuk do të ketë gjynah për të nësesillet ndërmjet tyre}[el-Bekare: 158]. –(Se unë) Betohem në Allahun se nuk ka ndokush gjynah që të mos sillet ndërmjet Safa-së dhe Merva-s. Më tha:“Mjerë për ty, nëatë që the o biri i motrës time! Nëse do të kishte qenë ashtu siç ti ia bëre interpretimin, do kishte qenë:“nuk do të ketë gjynah për të nësenuksillet ndërmjet tyre”, por ky ajet u zbrit për Ensarët...dhe se e bëri sunneti Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet tyre, prandaj nuk lejohet për dikë që t’a lërë të sjellurit mes tyre.”(4).

Thotë "Ibn Haxheri", duke komentuar fjalët e Aishes: “…e bëri sunnet i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet Safa-së dhe Merva-s”: Kujdes! Thënia e Aishes:“…e bëri sunnet i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet Safa-së dhe Merva-s”dmth: e bëri farz (obligim) me sunnet, dhe se nuk është për qëllimme të pezullimin e obligueshmërisë së tij – dmth pezullimin e të qenurit farz të këtij adhurimi legjitim –dhe se këtë e mbështet fjala e saj gjendur në Sahihun e Muslimit:“Mos e paça jetën, nuk ia ka plotësuar Allahu Haxhin e as Umren ndonjërit prej jush, nëse nuk sillet mes tyre

(Safa-së e Merva-s)(5).

4-  Nga Ebu Seid el’Hudrijtransmetohet:“Dy persona dolën në udhëtim, dhe i zuri koha e namazit, e atyre nuk u gjendej ujë kështu që të dy morën tejemum (pastrim) me dhétë pastër e të mirë dhe u falën. Pastaj e gjetën ujin në kohë. Njëri prej tyre e përsëriti namazin dhe abdesin, ndërsa tjetri nuk e përsëriti. Pasi erdhën tek i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - itreguan atij për këtë, dhe ai i tha atij që nuk e përsëriti:

«أصبت السنة وأجزأتك صلاتك»-«Ia qëllove Sunnetit, e të ka shpërblyer namazi yt»
dhe i tha atij që kishte marrë abdest dhe ishte falur përsëri:«لك الأجر مرتين»-«për ty ka shpërblim dy herë»(6).

Dhe ka thënë poseduesi i (librit) “el’Merkah”: « Ia qëllove Sunnetit » dmth: …rrugës legjitime e ardhur në Sunnet, që don të thotë se je përputhur me gjykimin legjitim, dhe se kjo “e qëlluar” ishteme përpjekjen e tij, dhe gabimin ialapërpjekses së tjetrit”(7).

5-  Nga "Xhabiri" - Allahu qoftë i kënaqur me të –transmetohet se i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – e ka ulur në një vit moshën edevesë dhe lopës (për kurban)nga shtatë (8).

6-  Nga "Ibn Abasi" - Allahu qoftë i kënaqur prej tyre – transmetohet se  ka thënë: “Nuk ka lënë i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – asnjë Sunnet e që të mos e kem ditur atë, përveç tre gjërave:

a) - Nuk e di nëse lexonte (me zë)(namazin e) drekë(s) dhe ikindi(së) apo jo?!

b)- Dhe nuk e di se si e lexonte Fjalën e Allahut të Lartësuar:{ وقد بلغت من الكبر عتيا}-{Dhe se unë kam mbërritur në një pleqëri të shtyrë}apo{عسيا}-{të theksuar}?!

c) - Thotë Husejn ibn Abdu-Rrahman, transmetuesi nga Ibn Abbasi: “…dhe e harrova të tretën(9).

7-  Nga "Ebu Hurejra" - Allahu qoftë i kënaqur me të – në historinë e idhujtarëve në vrasjene Sahabit të ndershëm Hubejb bin Adijel’Ensarijnë rezistencë, Ebu Hurejra jep mendimin e vet:“Dhe se Hubejbi ishte (i pari) që bëri sunnet (traditë, faljen e) dy rekate(ve)për çdo musliman që vritet në rezistencë.”(10).

E në një transmetim të dytë: “Dhe se Hubejbi ishte (i pari) që bëri sunnet(traditë) për çdo musliman që vritet në rezistencë: namazin (dy rekate).”(11).

E në një transmetim të tretë: “…dhe se ishte ipari që e bëri Sunnet(traditë)dy rekate para vrasjes së tij.”(12).

Ka thënë dijetari i madh el’Kastalanij në lidhje me transmetimin e parë: “Është bërë sunnet vepra e Hubejbit, sepse ai e bëri këtë në përputhje me jetën e ligjthënësit- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – i cili e preferoi këtë”(13).

Dhe tha në lidhje me transmetimin e dytë:“Kjo u kthye në Sunnet, pasi ai - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - e bëri në jetën e tij,dhe e preferoi dhe e miratoi këtë” (14).

Dhe gjithashtu ka thënë në lidhje me transmetimin e tretë:“Fjala e tij mori forma“i pari që e bëri Sunnet” pasi me Sunnet nënkuptohen thëniet e të Dërguarit të Allahut- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -, veprimet e tij, dhe situatat e tij, dhe unë përgjigjem se ato të dyja i ka bërë në jetën e tij - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - dhe i preferoi ato.”(15) 

Është e qartë nga hadithi i mëparshëm i Ebu Hurejres, dhe në historinë e vrasjes së Hubejbit, se fjala “Sunnet”, dhe fjala “Sunne”nënkuptojnë: vepra e legjitimuar që ndiqet në feja.Prandaj nuk është e saktë për një studiues të fik’hut (jurisprudencës Islame) të argumentohet rreth të qenurit sunnet i dy rekateve të namazit para ekzekutimit, me pretekstin se hadithi ka ardhur me shprehjen “Sunne” (e jo “Sunnet”) duke e konsideruar kështu atë namaz të preferuar, pasi gjykimi i të qenurit Sunnet i faljes së dy rekateve këtu është përfituar nga një argument tjetër jashta shprehjes “Sunne” pa asnjë dilemë, e që është pohimi që ia bëri i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –veprës së tij.

E njëjta gjë thuhet edhe në tefsirin (interpretimin) e hadithit nga Xhabiri- Allahu qoftë i kënaqur me të –me nr. (12).

Ndërsa sa i përket hadithit nga Ibn Abbasi- Allahu qoftë i kënaqur me të - me nr. (13) Ai e ka deklaruar qartë se kuptimi i fjalës “Sunne” - apo “Sunnet”- përfshinë: legjislacionet e ndryshme të dispozitave, prej farzit, vaxhibit,Sunnetit, vullnetares, të lejueshmes, dhe madje futnë stilin e tij të veçantë dijen e Ibn Abbasit - Allahu qoftë i kënaqur me të –  duke përfshirë në të gjithashtu edhe ndalesat, prej të cilave na ka ndaluar i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –në lidhje me dispozitat e ndryshme.(16)

Kështu që ky kuptim i Sunnetit është bërë i qartë dhe i njohur për këdo që ka hyrë në Islam në lidhje vetë jetën e Pejgamberit - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -.

 

 _______________________________________

(1) . - Transmetuar nga Muslimi, Libri i namazit, kapitulli:“Më meritori për imamllik”me nr.(1532).

(2) .“Fet’hul-Melhem”(4/20) botuar në: “Darul-Kalem”.

(3) .Transmetoi Hakimi në “el’Mustedrak” (1/93) dhe ka thënë: Me zinxhirë të Saktë, dhe u pajtua me të Dhehebij.

(4) .Transmeton Buhariu, Libri i Haxhit, kapitulli: “Obligimi i Safa-së dhe Merva-s dhe bërja një  nga ritet e Allahut” me nr. (1643), dhe Muslimi, Libri i Haxhit, kapitulli:“Sqarimise Sa’ji (të ecurit) ndërmjet Safa-së dhe Merva-sështë shtyllë pa të cilën nuk pranohet Haxhi përveçse me të” me nr.(3079).

(5) .“Fet’hul-Bari” 3/501.

(6) .Transmeton Ebu Daudi, Librit Pastërtia, kapitulli: “Marrësi i tejmumit, gjen ujë në kohë, pasi është falur” me nr. (338).

(7) .“Mera’atul-Mefatih”(1/350).

(8) .Transmetuar nga Ahmedi në Musned (3/335) me Sened (zinxhir) Hasen(të mirë).

(9) .Transmetuar nga Ahmedi në Musned (1/257) me Sened (zinxhir) Sahih (të saktë).

(10) .Transmeton Buhariu në Librin Xhihadi dhe historitë, kapitulli: “A lejohet të kërkojë njeriu skllavërimin, e kush nuk e kërkon skllavërimin, e kush fal dy rekate përpara vrasjes” me nr.(3045)

(11) .Sahihui Buhariut, Libri i ekspeditave, kapitulli: “(ndiq kapitullin: “Vlera e dëshmorëve të Bedrit”)”me nr.(3989).

(12) .Sahihu i Buhariut, Libri i ekspeditave, kapitulli: “Ekspedita  e Raxhi’a-s,Ra’al-it, dhe Dhekwan-it ...” me nr.(4086).

(13) .“Irshad es-Sarij”(5/165).

(14) .“Irshad es-Sarij” (5/261).

(15).“Irshad es-Sarij” (6/314).

 

(16) .“Es-Sunnetu-Nebewijeh ue Bejan Medluliha-Sher’ij” (faq.17).

Comments  

#407 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijFlorene 15 Rabij'u Thanij 1441 AH
I'm impressed, I have to admit. Seldom do I come cross a blog
that's equally educastive and amusing, and let mee
telpl you, you've hit the nail on the head. The issue is something too few folks aree speaking intelligently about.
I am very happy that I stumbled across this during my search for something concerning this.


Look at my website :: Togel sgp: http://Togelsingapura.bet/
Quote
#406 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijMarylyn 15 Rabij'u Thanij 1441 AH
Marvelous, what a weblog it is! This website gives valuable data to us,
keep it up.

Here is my web site: 예스카지노: http://Www.Dietrompetenschule.de/guestbook/guestbook.php/RK=0/Almost%20about%20shopping%20for%20products,%20with%20reference%20to%20us%20ordinary%20people%20certainly%20the%20only%20thing%20that%20sup
Quote
#405 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijFreddy 13 Rabij'u Thanij 1441 AH
Hey wоuld you mind letting me know which webhostt you're utilizing?

I've loaded your blog іn 3 different web browsers and I must say this bⅼog loads a lott faster then mⲟst.

Can you suggest a gooɗ web hosting provider at a fair price?

Thank you, I appreciate it!

my site ... Cгiminal Attorney: http://cegilli.net.Xx3.kz/go.php?url=http://www.thewesterntribune.com/news/story/219897/seattle-high-stakes-litigator-announces-the-launch-of-his-new-company-website.html
Quote
#404 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijCarina 13 Rabij'u Thanij 1441 AH
An interesting discussion is definitely worth comment.
There's no doiubt that that you should write more about this issue, it
might not be a taboo matter but generally folks don't discuss such subjects.
To the next! Many thanks!!

Visit my web site: 더킹카지노: http://www.yatradivine.com/wiki/index.php?title=Charm_Of_Online_Casino_Slots
Quote
#403 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijPenney 12 Rabij'u Thanij 1441 AH
Therefore, people need more some time online.

Feel free to visit my site https://da.wanjk.de/: https://da.wanjk.de/potency-cat-potenga/
Quote
#402 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijJon 12 Rabij'u Thanij 1441 AH
If you wish for to improve your experience simply keep visiting this web page and be
updated with the latest news update posted here.


Feel free to surf to my web blog :: small House repairs: http://elexxer.com/groups/only-the-best-of-home-improvement-ideas/
Quote
#401 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijClaudette 12 Rabij'u Thanij 1441 AH
whoah this blog is excellent i really like studying your posts.
Stay up the good work! You already know, many persons are looking around for this info, you can aid them greatly.


My web blog: ceiling removal process: http://www.servertoplist.com/index.php?a=stats&u=marciamyles85
Quote
#400 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijCurt 11 Rabij'u Thanij 1441 AH
Genuinely when someone doesn't know after that its up
to other visiutors that they will assist, so here it occurs.


Also visit my webpagee www.News9.com: https://Www.News9.com/story/41331810/mdproactive-expands-online-doctor-service-to-more-states
Quote
#399 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijOla 11 Rabij'u Thanij 1441 AH
Hi, I check your new stuff like every week. Your writing style is witty,
keep up the good work!

Here is my website: Door Access control system kit: https://N-Sb.org/wiki/index.php?title=User:NelleBourgeois3
Quote
#398 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijGonzalo 11 Rabij'u Thanij 1441 AH
Eνeryhing iѕ very open with a precise clarifiсаtion of
the cһallenges. It was truly informative. Yoսr website
is very useful. Many thanks foг sharing!

Feel free to visit my page - Varicose Veins Medicine
In Homeopathy: http://bookmarksknot.com/story6916732/phpinfo
Quote
#397 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijRafael 11 Rabij'u Thanij 1441 AH
Wow that ᴡas unusual. I just wrote an really long comment but ɑfer I clіcкed
sսbmit my comment diԀn't appear. Grrrг... well I'm not writing alll that over again.
Anyways, just wɑnted to say great blog!

My page: varicose veіns treatment at home in tamil: http://Socialmediainuk.com/story4729563/check-server-script
Quote
#396 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDaniel 9 Rabij'u Thanij 1441 AH
І wіll right awasy take hold of yoour rss as I can not find your e-mail ѕubscription hyperlink or e-newsletter
service. Ⅾo you havе any? Please let me recognise so that I may just subscribe.
Thanks.

My homepaɡe; http://cdpsecurecdp.s15342144.onlinehome-server.info: http://cdpsecurecdp.s15342144.onlinehome-server.info/xampp/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2FMarkets.financialcontent.com%2Fpentictonherald%2Fnews%2Fread%2F39145300%3Eonline+doctor%3C%2Fa%3E
Quote
#395 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijStacy 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
I enjoy you because of all of your hard work on this site.

My mother delights in getting into investigation and it is
easy to understand why. A number of us notice all relating
to the powerful medium you offer good solutions by means of
your web blog and as well as invigorate response
from some other people on that topic while my child is in fact starting to learn a great deal.
Take advantage of the rest of the new year.
You're conducting a really good job.

Feel free to surf to my blog post ... https://pk4images.com/r/98g4h7d7: https://pk4images.com/r/98g4h7d7
Quote
#394 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDian 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
I love it when people come together and share ideas.
Great site, continue the good work!

My blog post Katrin: https://jeoneill.com/index.php?qa=3334&qa_1=nintendo-3ds-launch-game-roundup
Quote
#393 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijElizbeth 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Appreciate the recommendation. Will try it out.My web site Louann: http://social.joyetech.com/member.php?action=profile&uid=487508
Quote
#392 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijRoman 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
I was recommended this blog by way of my cousin. I am now not
certain whether or not this publish is written by him as no one else recognise such targeted approximately
my trouble. You are wonderful! Thanks!

Feel free to surf to my blog ... Kenny: http://wiki.daart.us/index.php/User:StephanThrower2
Quote
#391 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijSonia 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this
blog loading? I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's the blog.
Any feed-back would be greatly appreciated.

Here is my web blog :: W.Cidesa.Com.Ve: http://w.cidesa.com.ve/index.php/Invicta_Pro-Diver_Quartz_Chronograph_Silver_Dial_0071_Men_s_Watch
Quote
#390 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijLouisa 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
What's up i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this post
i thought i could also make comment due to this brilliant post.


Take a look at my webpage; antony: http://pforta-wiki.de/index.php?title=Best-Selling_Men_s_Watches_For_2016
Quote
#389 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijWinston 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Hello there! This is kind of off topic but I need some help from
an established blog. Is it tough to set up your own blog?
I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.
I'm thinking about making my own but I'm not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions?
Thanks

My web-site ... Marvin: http://www.hengte.club/comment/html/?162580.html
Quote
#388 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijJamey 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Hello to all, how is everything, I think every one is getting more from this web site, and your views are nice
designed for new users.

Feel free to surf to my web site; www.blackhatforum4all.com: http://www.blackhatforum4all.com/forum/member.php?action=profile&uid=4403
Quote
#387 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijCaleb 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Helpful info. Lucky me I discovered your website unintentionally, and I'm shocked why
this accident did not happened earlier! I bookmarked it.


Feel free to visit my site - precious: https://tsaritson.no/forum/member.php?action=profile&uid=1569
Quote
#386 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijRhys 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Can you tell us more about this? I'd care to find out more details.Feel free to surf to my site ... Jacklyn: https://jeoneill.com/index.php?qa=3550&qa_1=from-elon-musk-jeff-bezos-these-personalities-defined-2010s
Quote
#385 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijSharon 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
It's actually a great and useful piece of info.
I am satisfied that you simply shared this helpful info with us.
Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.Also visit my website :: Aurelia: http://nongfag.go.th/webboard/index.php?action=profile;u=120333
Quote
#384 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijCoy 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Hello there, You've done a fantastic job. I'll definitely digg it and personally recommend to my friends.
I'm sure they will be benefited from this site.Visit my blog; Morris: https://allinone.life/blog/84585/here-039-s-how-to-finally-know-what-your-uber-drivers-think-of-you/
Quote
#383 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijCaryn 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
An intriguing discussion is worth comment. There's no
doubt that that you should write more on this subject, it may not be a taboo subject but
typically people do not discuss these subjects.

To the next! Kind regards!!

Feel free to visit my website; Allinone.life: https://allinone.life/blog/84585/here-039-s-how-to-finally-know-what-your-uber-drivers-think-of-you/
Quote
#382 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijMarsha 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Greetings! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and
starting a new initiative in a community in the same niche.
Your blog provided us valuable information to work on. You
have done a extraordinary job!

my website :: veronique: http://www.innovatefellowship.org/groups/invicta-timepieces-for-in-the-field-and-in-the-office-1011466940/
Quote
#381 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijCarmela 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is valuable and everything. Nevertheless imagine if you added some great photos or video clips to give
your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and videos, this site
could undeniably be one of the very best in its field.
Superb blog!

my web page; Florentina: http://findjcd.org/volunteers/fluxbb/profile.php?id=109872
Quote
#380 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijVenus 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
I like the helpful info you provide in your articles. I'll
bookmark your blog and check again here frequently.
I'm quite certain I'll learn a lot of new stuff right here!

Good luck for the next!

My web site - osswaldundosswald.com: http://osswaldundosswald.com/mw19/index.php?title=Hip_Invicta_Watches_For_Men_And_Women_Who_Appreciate_Quality_Craftsmanship
Quote

Add comment

Security code
Refresh