Episodi (6)

Sunneti në gjuhën e Pejgamberit - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - (2/4)

 

1-  Nga Ebu Mes’udel-Ensarijtransmetohet se: “I Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – ka thënë:

«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ... »

«E udhëheq një popull, ai që lexon(di) më shumë Kur’an, e nëse në leximin (memorizimin) e tyre ata janë të njëjtë, atëherë më i dituri prej tyre në Sunnet, e nëse janë në Sunnet të njëjtë, atëherë më i pari në hixhret…»(1).

Ka thënëdijetari i madh Shebijr el-Uthmanij: “Nëse në një popull ka burra që janë të përafërt në dije dhe fe, dhe konkurentë në pikpamjen e të mirës, në mënyrë të tillë që imamlliku (prijësia) të mos kthehen nëpalë me ngatërresadhe konflikte, kërkohet që të kryhen ekspertimet, e të veprohetnë mënyrënsiç e ka përcaktuar hadithi, duke i dhënë përparësi atij që është më lexuesi i Librit të Allahut. Dhe se qëllimi me lexim këtu, është të lexuarit e tij duke ia kuptuar domethëniet dhe dispozitat e tij, ashtu siç ka qenë tradita e sahabëve dhe e të tjerëve përveç tyre prej Selefëve –Allahu qoftë i kënaqur prej tyre -.Ku lexuesit e tyre,ishin dijetarët e tyre, dhe se ata janë përmendur me emërtimin“lexuesit”si në ngjarjen e pusit Mauneh, dhe luftën e Jemames. Por të lexuarit e Librit me tërë kuptimet dhe dispozitat e tij është vështirë të mund të arrihet, përveçse nëpërmjet dijes që është transmetuar nga i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -dhe të njohurit e sunneteve të tij, pasi ai- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -, është sqaruesi i asaj që i është zbrituratij nga Libri. Ashtu siç edhe dija rreth Sunnetit nuk plotësohet, përveçse me njohjen e Kur’anit, nga ana e marrësit të tij. Dhe se dija mbi Librin dhe njohja e Sunnetit kanë qenë të pandashme, përveçsetek ata që ecnin në rrugën e dijes: ku prej tyre kishte disambi të cilëtdominonte Kur’ani, dhe se atapunonin me të me një punë të shkëlqyer, si Abdullah ibn Abasi apo Ubej bin Ke’ab nga sahabët–Allahu qoftë i kënaqur prej tyre –. E kishteprej tyre disa të tjerë mbi të cilët ka dominuar ngjyra e hadithit, ku preokupimi më i madh për ta ishte angazhimi dhe kujdesi i tyre në njohjen e suneteve, saktësimin e transmetimeve, dhe të kuptuarit e tyre, aq sa hadithi u kthye në profesionin e tyre, të tillë si Ebu Hurejra dhe Ibn Umeri–Allahu qoftë i kënaqur prej tyre -. Kështuqënë qoftë se do ishin në forcë, të njëjtë si këta dy burra, atëherë i jepet përparësi atij mbi të cilin ka dominuar dija rreth Librit. I jepet përparësi Librit mbi të gjitha provat, duke i dhënë përparësi vepruesit me të mbi atë që vepron me diçka ndryshe, si vlerësim ndaj rëndësisë së Librit të Allahut, dhe si nxitje të përfitimit të dijeve të tij, pasi Allahu me të i ngre disa popuj dhe me të i lë(të poshtëruar) disa të tjerë. E nëse do të ishin edhe në njohjen e Librit të barabartë, atëherë shikohet se tek kush prej tyre dominon dija rreth Sunnetit. E nëse do ishin edhe në këtë të barabartë, atëherë shikohet se kush prej tyre është më i hershëm në hixhret…”(2).

2-  Nga "Ibn Abasi" - Allahu qoftë i kënaqur prej tyre –transmetohet se ka thënë:

 “I Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –iu drejtuar popullin në Haxhin e Lamtumirës, dhe tha:

«إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروا، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا : كتاب الله وسنة نبيه»

«Djalli e ka humbur shpresën se do të adhurohet në tokën tuaj, por është i kënaqur që të ndiqet në gjëra të tjera përveç kësaj, prej veprave tuaja që ju i konsideroni të parëndësishme. Kini kujdes! Unë u kam lënë mes jush diçka, që nëse kapeni për të nuk do të humbisni kurrë: Librin e Allahut dhe Sunetin e Pejgamberit të Tij.»(3).

3- Nga Uruah transmetohet se ka thënë: “E pyeta Aishen- Allahu qoftë i kënaqur prej saj – dhe i thashë: - Çfarë mendoni rreth fjalëve tëAllahut të Lartësuar:

} إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما {[ البقرة :158]

{Vërtetë që Safa dhe Merva(dy kodrat në Meke) janë nga ritet e Allahut, prandaj kush e kryen haxhin nëQabeapo bën Umre, nuk do të ketë gjynah për të nësesillet ndërmjet tyre}[el-Bekare: 158]. –(Se unë) Betohem në Allahun se nuk ka ndokush gjynah që të mos sillet ndërmjet Safa-së dhe Merva-s. Më tha:“Mjerë për ty, nëatë që the o biri i motrës time! Nëse do të kishte qenë ashtu siç ti ia bëre interpretimin, do kishte qenë:“nuk do të ketë gjynah për të nësenuksillet ndërmjet tyre”, por ky ajet u zbrit për Ensarët...dhe se e bëri sunneti Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet tyre, prandaj nuk lejohet për dikë që t’a lërë të sjellurit mes tyre.”(4).

Thotë "Ibn Haxheri", duke komentuar fjalët e Aishes: “…e bëri sunnet i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet Safa-së dhe Merva-s”: Kujdes! Thënia e Aishes:“…e bëri sunnet i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet Safa-së dhe Merva-s”dmth: e bëri farz (obligim) me sunnet, dhe se nuk është për qëllimme të pezullimin e obligueshmërisë së tij – dmth pezullimin e të qenurit farz të këtij adhurimi legjitim –dhe se këtë e mbështet fjala e saj gjendur në Sahihun e Muslimit:“Mos e paça jetën, nuk ia ka plotësuar Allahu Haxhin e as Umren ndonjërit prej jush, nëse nuk sillet mes tyre

(Safa-së e Merva-s)(5).

4-  Nga Ebu Seid el’Hudrijtransmetohet:“Dy persona dolën në udhëtim, dhe i zuri koha e namazit, e atyre nuk u gjendej ujë kështu që të dy morën tejemum (pastrim) me dhétë pastër e të mirë dhe u falën. Pastaj e gjetën ujin në kohë. Njëri prej tyre e përsëriti namazin dhe abdesin, ndërsa tjetri nuk e përsëriti. Pasi erdhën tek i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - itreguan atij për këtë, dhe ai i tha atij që nuk e përsëriti:

«أصبت السنة وأجزأتك صلاتك»-«Ia qëllove Sunnetit, e të ka shpërblyer namazi yt»
dhe i tha atij që kishte marrë abdest dhe ishte falur përsëri:«لك الأجر مرتين»-«për ty ka shpërblim dy herë»(6).

Dhe ka thënë poseduesi i (librit) “el’Merkah”: « Ia qëllove Sunnetit » dmth: …rrugës legjitime e ardhur në Sunnet, që don të thotë se je përputhur me gjykimin legjitim, dhe se kjo “e qëlluar” ishteme përpjekjen e tij, dhe gabimin ialapërpjekses së tjetrit”(7).

5-  Nga "Xhabiri" - Allahu qoftë i kënaqur me të –transmetohet se i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – e ka ulur në një vit moshën edevesë dhe lopës (për kurban)nga shtatë (8).

6-  Nga "Ibn Abasi" - Allahu qoftë i kënaqur prej tyre – transmetohet se  ka thënë: “Nuk ka lënë i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – asnjë Sunnet e që të mos e kem ditur atë, përveç tre gjërave:

a) - Nuk e di nëse lexonte (me zë)(namazin e) drekë(s) dhe ikindi(së) apo jo?!

b)- Dhe nuk e di se si e lexonte Fjalën e Allahut të Lartësuar:{ وقد بلغت من الكبر عتيا}-{Dhe se unë kam mbërritur në një pleqëri të shtyrë}apo{عسيا}-{të theksuar}?!

c) - Thotë Husejn ibn Abdu-Rrahman, transmetuesi nga Ibn Abbasi: “…dhe e harrova të tretën(9).

7-  Nga "Ebu Hurejra" - Allahu qoftë i kënaqur me të – në historinë e idhujtarëve në vrasjene Sahabit të ndershëm Hubejb bin Adijel’Ensarijnë rezistencë, Ebu Hurejra jep mendimin e vet:“Dhe se Hubejbi ishte (i pari) që bëri sunnet (traditë, faljen e) dy rekate(ve)për çdo musliman që vritet në rezistencë.”(10).

E në një transmetim të dytë: “Dhe se Hubejbi ishte (i pari) që bëri sunnet(traditë) për çdo musliman që vritet në rezistencë: namazin (dy rekate).”(11).

E në një transmetim të tretë: “…dhe se ishte ipari që e bëri Sunnet(traditë)dy rekate para vrasjes së tij.”(12).

Ka thënë dijetari i madh el’Kastalanij në lidhje me transmetimin e parë: “Është bërë sunnet vepra e Hubejbit, sepse ai e bëri këtë në përputhje me jetën e ligjthënësit- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – i cili e preferoi këtë”(13).

Dhe tha në lidhje me transmetimin e dytë:“Kjo u kthye në Sunnet, pasi ai - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - e bëri në jetën e tij,dhe e preferoi dhe e miratoi këtë” (14).

Dhe gjithashtu ka thënë në lidhje me transmetimin e tretë:“Fjala e tij mori forma“i pari që e bëri Sunnet” pasi me Sunnet nënkuptohen thëniet e të Dërguarit të Allahut- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -, veprimet e tij, dhe situatat e tij, dhe unë përgjigjem se ato të dyja i ka bërë në jetën e tij - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - dhe i preferoi ato.”(15) 

Është e qartë nga hadithi i mëparshëm i Ebu Hurejres, dhe në historinë e vrasjes së Hubejbit, se fjala “Sunnet”, dhe fjala “Sunne”nënkuptojnë: vepra e legjitimuar që ndiqet në feja.Prandaj nuk është e saktë për një studiues të fik’hut (jurisprudencës Islame) të argumentohet rreth të qenurit sunnet i dy rekateve të namazit para ekzekutimit, me pretekstin se hadithi ka ardhur me shprehjen “Sunne” (e jo “Sunnet”) duke e konsideruar kështu atë namaz të preferuar, pasi gjykimi i të qenurit Sunnet i faljes së dy rekateve këtu është përfituar nga një argument tjetër jashta shprehjes “Sunne” pa asnjë dilemë, e që është pohimi që ia bëri i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –veprës së tij.

E njëjta gjë thuhet edhe në tefsirin (interpretimin) e hadithit nga Xhabiri- Allahu qoftë i kënaqur me të –me nr. (12).

Ndërsa sa i përket hadithit nga Ibn Abbasi- Allahu qoftë i kënaqur me të - me nr. (13) Ai e ka deklaruar qartë se kuptimi i fjalës “Sunne” - apo “Sunnet”- përfshinë: legjislacionet e ndryshme të dispozitave, prej farzit, vaxhibit,Sunnetit, vullnetares, të lejueshmes, dhe madje futnë stilin e tij të veçantë dijen e Ibn Abbasit - Allahu qoftë i kënaqur me të –  duke përfshirë në të gjithashtu edhe ndalesat, prej të cilave na ka ndaluar i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –në lidhje me dispozitat e ndryshme.(16)

Kështu që ky kuptim i Sunnetit është bërë i qartë dhe i njohur për këdo që ka hyrë në Islam në lidhje vetë jetën e Pejgamberit - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -.

 

 _______________________________________

(1) . - Transmetuar nga Muslimi, Libri i namazit, kapitulli:“Më meritori për imamllik”me nr.(1532).

(2) .“Fet’hul-Melhem”(4/20) botuar në: “Darul-Kalem”.

(3) .Transmetoi Hakimi në “el’Mustedrak” (1/93) dhe ka thënë: Me zinxhirë të Saktë, dhe u pajtua me të Dhehebij.

(4) .Transmeton Buhariu, Libri i Haxhit, kapitulli: “Obligimi i Safa-së dhe Merva-s dhe bërja një  nga ritet e Allahut” me nr. (1643), dhe Muslimi, Libri i Haxhit, kapitulli:“Sqarimise Sa’ji (të ecurit) ndërmjet Safa-së dhe Merva-sështë shtyllë pa të cilën nuk pranohet Haxhi përveçse me të” me nr.(3079).

(5) .“Fet’hul-Bari” 3/501.

(6) .Transmeton Ebu Daudi, Librit Pastërtia, kapitulli: “Marrësi i tejmumit, gjen ujë në kohë, pasi është falur” me nr. (338).

(7) .“Mera’atul-Mefatih”(1/350).

(8) .Transmetuar nga Ahmedi në Musned (3/335) me Sened (zinxhir) Hasen(të mirë).

(9) .Transmetuar nga Ahmedi në Musned (1/257) me Sened (zinxhir) Sahih (të saktë).

(10) .Transmeton Buhariu në Librin Xhihadi dhe historitë, kapitulli: “A lejohet të kërkojë njeriu skllavërimin, e kush nuk e kërkon skllavërimin, e kush fal dy rekate përpara vrasjes” me nr.(3045)

(11) .Sahihui Buhariut, Libri i ekspeditave, kapitulli: “(ndiq kapitullin: “Vlera e dëshmorëve të Bedrit”)”me nr.(3989).

(12) .Sahihu i Buhariut, Libri i ekspeditave, kapitulli: “Ekspedita  e Raxhi’a-s,Ra’al-it, dhe Dhekwan-it ...” me nr.(4086).

(13) .“Irshad es-Sarij”(5/165).

(14) .“Irshad es-Sarij” (5/261).

(15).“Irshad es-Sarij” (6/314).

 

(16) .“Es-Sunnetu-Nebewijeh ue Bejan Medluliha-Sher’ij” (faq.17).

Comments  

#651 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijKarl 7 Sha'ban 1441 AH
Thanks a bunch for sharіng this with all of uѕ
you actuаlly ᥙnderstand what yoou are talking about!

Bookmarked. Kindly also discusѕ with my web site =).

We will have a link trade arrangement between us

Feel ffree to surf to my weƄeite :: karpet rumput sintetis: https://Www.Logo-Bookmarks.win/jual-rumput-sintetis-terpercaya-2020
Quote
#650 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijEmil 7 Sha'ban 1441 AH
Mу fammily all thee time say that I amm killing my time heгe at net,
hоwever I know I am getting exⲣеrience all tthe time by reading
such pleaѕant ρosts.

my һomepage ... cara daftar sbоbet (property-d.com: http://property-d.com/redir.php?url=https://www.pop-bookmarks.win/sbobet-terbaik-2020)
Quote
#649 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijSheila 7 Sha'ban 1441 AH
Hi there just wanted to give you a quick
heads up and llet you know a few of thee pictures aren't loading correctly.
I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in ttwo different web browsers and
both show the same outcome.

Visit my web page :: Anti
Theft Retail Security System: https://classifieds.usatoday.com/press/fresh-usa-introduces-newest-anti-theft-system
Quote
#648 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijElise 7 Sha'ban 1441 AH
You need to take part in a contest for onee of the most useful websites on the net.
I will highly recommend this web site!

Stop byy my page ... urinary tract Infection: https://Www.Mdproactive.com/urinary-tract-infection/
Quote
#647 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijJulissa 6 Sha'ban 1441 AH
Askin queѕtions arе truly fastidious thing if you are nott
understanding anything entirely, howеver tһis post gives nihe underѕtɑnding үet.Also vіsit my web-site Main Game, taxibestellung24.de: http://taxibestellung24.de/php/redirect.php?url=https://www.bookmark-xray.win/cara-main-game-terbaik-2020,
Quote
#646 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijMarsha 6 Sha'ban 1441 AH
Үes bookmaking tһіs wasn’t а terrible idea. Ԍreat post!


Feel free to surf tߋ my рage Ьest
psychics online reviews: https://fuimpostingit.com/blog/51536/benefit-from-a-totally-free-psychic-reading-on-the-web/
Quote
#645 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijJustine 22 Rexheb 1441 AH
Ηello, I think your blog might be having brоѡser compatibility issues.
When I look ɑt your blog site in Opera, it looks fine but when oopening
in Ιnternet Expⅼorer, it has some overlаpⲣіng.
I just wаnted tⲟ give you a quick heads up! Other then that, sսperb blog!My web site; Harga Beton Instan Mսrah: https://www.bravobookmarks.win/harga-jayamix-per-m3-terbaik-1
Quote
#644 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijBradly 22 Rexheb 1441 AH
Very good article! We aгe linking to thos great рost on our website.

Keep up the great writing.

my wweb pag - [url=http://sfwater.org/redirect.aspx?url=https:// setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/team_display.php?tea mid=537130]theraskin[/uгl]
Quote
#643 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijGeneva 22 Rexheb 1441 AH
I don't ҝnow whether it's just me or if everyone else experiencing problems with your website.
It appears as if some of the written texzt on your content
are running off the sⅽreen. Can somebody elѕe
please ϲomment and let mе know if this is happening tⲟ
them too? This coukԁ bee a issue with my internet browѕer beⅽause Ι've hadd this happen before.
Thanks

my sіte ... prediksi sydneʏ: https://www.a1bookmarks.win/prediksi-sgp-terbaik-2020
Quote
#642 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijNikole 20 Rexheb 1441 AH
Fiгst of all I want tto say аwesome blog! I had a quick question in ԝһich
I'd liikе to ask if you do not mіnd. I
was сuriuouѕ tto find out how you center yourself and
clear your thоᥙghts prior to writing. I have hhad a difficult
time cⅼearing my miknd in getting my thoughts оut.

I do enjoy writing Ьut iit just seems ⅼike tһe first
10 to 15 minutes tend to be wasted simply jusst trying
to figure outt how to begin. Any ѕuggestіons oг tips?
KuԀos!

Ⅿy website; harga
atap spandek pasir: https://www.bookmarking-planet.win/harga-atap-spandek-terpercaya-13
Quote
#641 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijTheo 19 Rexheb 1441 AH
I every tіme emailed this website post page to
all my friends, since if like to resd it then my friends
will too.

my web blοg; Ꮪemoga Qգ: http://images.google.vu/url?q=http://www.wykop.pl/remotelink/?url=https://semoga99.net/
Quote
#640 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijLashawnda 18 Rexheb 1441 AH
Everyone loves what you guys are up too. This kind of clever work and reporting!
Keep up the amazing works guys I've included you guys to
my blogroll.

Feel free to surf to my webpage; 더킹카지노: http://gingivitis-periodontitis-cures.com/beating-timed-welcome-bonuses/
Quote
#639 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijMilla 17 Rexheb 1441 AH
Ꮤhat's Going down i'm neew to thіs, I stumbled uon tһis I've discoverred It absolutely uѕeful and it
haѕ helped me out loаds. I am hoping to give
a contribution & help other users liie іts aided me. Ꮐood job.Also vissit my web site: situs judi pkv games: https://www.liveinternet.ru/users/lyndanxhmg/post467478314//
Quote
#638 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijErica 15 Rexheb 1441 AH
Hello tһere, You've done an excellent job. I will certainly ɗigg it and personally
suggest to mmy friends. I am sure thеy will be benefited from this website.


Also visit my blog post :: Agen ɗomino qq
online: https://www.Casinotouring.com/goto.php?url=https://www.evernote.com/shard/s404/sh/51488447-29ff-7cc5-f5ec-9db039a5c36c/4bdce4e8e5b4af8e595cb28f35405860
Quote
#637 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijWalter 13 Rexheb 1441 AH
Attractіve section of content. I just stumbled upon your weebsite aand in accession capital to
assert that І gett actualⅼy enjoyed account your bloog
posts. Anyway I will be subscriЬing tо your augment and even I achievement yoս access consistently fast.Here is my site ... bandar togel terpercaya: http://www.shop.fta.co.uk/VATSelect.aspx?returnurl=https://quebeck-wiki.win/index.php/Situs_Bandar_Togel_Terpercaya_Di_Asia_2020
Quote
#636 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijPoppy 12 Rexheb 1441 AH
I'm amazed, I have tto admit. Sepdom do I encounter a blog that's equally educative and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail
onn the head. The problem is something which too few men and women aare speaking intelligently
about. I'm very happy I found thuis during my hunt for something regarding this.


my webpagee anti Theft system: https://Classifieds.usatoday.com/press/fresh-usa-introduces-newest-anti-theft-system
Quote
#635 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijIsis 11 Rexheb 1441 AH
Doeѕ your ѕіe have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd like to shoot you an e-maiⅼ.
I've got some suggеstions for your blog you mіght be
interested in hearing. Either way, great webѕіte and I look forward to seеing it
Ԁevеlоp over time.

Feel free to surf tο my web page; Prescriptiօn-Cards.com; babylonsyncing.tryіngfaith.com: http://babylonsyncing.tryingfaith.com/why-are-foreign-workers-starving-in-oil-rich-saudi-arabia-2/,
Quote
#634 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijTravis 10 Rexheb 1441 AH
Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew
where I could get a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having
difficulty finding one? Thanks a lot!

Stop by my web blog - 더킹카지노: http://www.centpourcentgratuit.fr/annonces-gratuites/author/dinahlemmon/
Quote
#633 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijJeffrey 9 Rexheb 1441 AH
Hi there terrific website! Does running a blog like this take a lot of work?

I have virtually no understanding of programming however I was hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any ideas or techniques for new blog owners please share.

I know this is off topic however I simply wanted to ask.
Cheers!

Have a look at my blog Agnes: http://www.classifiedsuk.org.uk/index.php?page=user&action=pub_profile&id=253164
Quote
#632 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDustin 9 Rexheb 1441 AH
Wow that was strange. I just wrote an extremely lobg comment but after I clicked submit my comment didn't show up.
Grrrr... welpl I'm not writing all that over again.
Anyways, just wanted to say great blog!

Also visiit my homepage - car financing: http://Www.wangdaitz.com/space-uid-38687.html
Quote
#631 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijAundrea 9 Rexheb 1441 AH
After exploring a handfull of the blog posts onn your website, I
honestly appreciate your way of blogging. I book marked it
to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future.
Please visit my website too annd tell me hoow yyou feel.


Alsoo visit my web site; Vincent: https://www.Unclewong.cc/
Quote
#630 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijEugenia 9 Rexheb 1441 AH
May I simply say what a comfort to find someone that genuinely knows what
they are discussing on the net. Yoou definitely
realize hhow to bring an issue to light and make it important.
A lot more people have to check this out and understand this
side of the story. I was surprised thhat you're not more popular since you certainy
possess the gift.

Also visit myy blog post :: marketwatch.Com: https://Www.marketwatch.com/press-release/best-keto-diet-pills-supplements-bhb-urgent-news-report-by-researched-reviews-2019-12-26
Quote
#629 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijShani 9 Rexheb 1441 AH
When Ι originally commenteԁ I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbօx and now each time a comment is added I get
four emails with the saame comment. Is there any way you cɑan remove me frrօm that service?

Thankѕ!

Also visit myy web blog agen british propolis: https://www.jghcs.info/index.php/jsp/user/viewPublicProfile/657744
Quote
#628 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijYukiko 9 Rexheb 1441 AH
Yeah bookmaking this wasn't a speculative determinatiokn great
post!

my site; reduced mortgage: http://Shionn.s60.xrea.com/x/aska/aska.cgi/aska.cgi/index.html
Quote
#627 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDollie 8 Rexheb 1441 AH
heⅼlⲟ!,I lіke your writing very mսch!
percentage we be in contact more about yoᥙr article on AOL?
I require a specialist in this space to unravel my problem.
Maybe that's you! Having a look forward to see you.

my website - berita bola
teгbɑru: https://caphes.ens.fr/spip.php?page=recherche&recherche=http%3A%2F%2FWww.Veeforum.de%2Fdiannaflei-u-197458.html&submit.x=0&submit.y=0&lang=fr
Quote
#626 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijCaridad 8 Rexheb 1441 AH
Your mode of eҳplaining ɑll in this paragraph is really g᧐od, all cаn easily understand it, Thanks
a lot.

Here is my blog: flores tour pɑckɑge: https://caidenlxal957.kinja.com/komodo-excursion-bundle-3d2n-1841824813
Quote
#625 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijCyril 7 Rexheb 1441 AH
Fantastic beat ! I would llike to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for
a blog web site? The account aided me a acceptable deal.
I had bee a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear
idea

Here is my homepage :: http://finger.sentav.com/user/GavinListon585/: http://finger.sentav.com/user/GavinListon585/
Quote
#624 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijJayson 6 Rexheb 1441 AH
Αһaa, itѕ nice сonversation oon the tоpic
off this piѕt here at this weblog, I have
read aaⅼl that, ssߋ at this time me also cоmmenting
here.

Also visit my homepage; komodo tօur (http://judahhxlb362.bravesites.com/: http://judahhxlb362.bravesites.com/entries/general/komodo-excursion-plan-3d2n)
Quote
#623 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijLavonne 5 Rexheb 1441 AH
Tһis website was... hоw do I saу it? Relevant!! Finally I have
founbd something wһicһ helped me. Appreciate it!


my bloց post ... beritа bola
liga champion: http://cudars.com/bella/
Quote
#622 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijRaymond 5 Rexheb 1441 AH
Hello therе! Tһis is mmy first comment here ssо I juѕt wanted to giѵe
a quickk shout out aand tell you I genuinely enjo reading your
blog postѕ. Cаn yoս recommend any other blogs/websites/forums that ɡo over the same subjects?
Appreciate it!

Here iss my web page ... Vinyl
lantai: http://www.akwaibomnewsonline.com/news/index.php?url=https://www.vinyllantairumahsakit.com/
Quote
#621 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijOlen 4 Rexheb 1441 AH
I'm tսly enjoying the desiɡn аnd layout
of your Ьⅼog. It'ѕ a very еasy on the eyeѕ which makes it mudh more pleasаnt ffor
me to come һere and visit more often. Didd you hire
out a developer to create your theme? Excеllent work!


my website :: Situs Judi Poker Online Terpercaya (yongseovn.net: http://yongseovn.net/forum/home.php?mod=space&uid=2208001&do=profile)
Quote
#620 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijJulianne 4 Rexheb 1441 AH
I couldn't resiѕt commenting. Exceptionally well wrіtten!

Have a look att mу web blog; Situs
Judi Pkv Ꮐames Online Terpercaya: http://judibolanetn6l.onlinetechjournal.com/domino-99-game-online
Quote
#619 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijAdele 3 Rexheb 1441 AH
Hi there to all, the contents present at this web site are genuinely amazing for people knowledge, well, keep up the
nice work fellows.

my blog; musical instruments dealers near me: http://Feedingkids.tv/ranked/index.php?a=stats&u=jarrodgramp
Quote
#618 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijCindy 3 Rexheb 1441 AH
Howdy I amm so grateful I found your blog, Ireally found you by
accident, while I was looking on Yahoo for something else, Anyhow I am here now and would just like to ssay kudos for
a remarkable post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don't have
time to read it all at the minute but I have saved it
and also added yourr RSS feeds, sso when I have time I will be back to read much more, Please
do keep up the awesome job.

Also visit my web site ... Curt: https://Dubaionlineinsurance.com/
Quote
#617 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijAlba 2 Rexheb 1441 AH
Have you ever considered publishing an e-book or guеst autһoring on other blogs?
I have a blkog centered on tһe same ideas you discuss and would love to hhave you share some stories/infⲟrmation. I know my viewers would value your work.

If you are even remotely interesteԁ, feеl frree to shoot me an email.


My web blog: jasa arsitek jakarta: https://www.inter-bookmarks.win/jasa-arsitek-jakarta-termurah
Quote
#616 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDerrick 2 Rexheb 1441 AH
I do believe all of the ideas you have offered to your post.
They are very convincing and will definitely work.

Nonetheless, the pposts are very short for novices. Coulod you lease lengthen them a bit from subsequent time?
Thanks for the post.

my web-site: Agen Domino: https://Monewshorizonblog.org/
Quote
#615 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijSabina 2 Rexheb 1441 AH
Asking questions are truly fastidious thing if you are not
understanding something entirely, however this
article offers nice understanding even.

My site :: musical Instruments for Sale okc: http://Anchorofhope.Org.il/member/413346
Quote
#614 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijSheryl 1 Rexheb 1441 AH
Verry good information. Luсky mee I came cross yοur blog by
accіdent (stumbleupon). I've book-marҝed it for later!


My homepage - temрat sablon terdekat: https://www.cast-bookmarks.win/jasa-sablon-kaos-termurah-2
Quote
#613 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijEileen 29 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
my page :: http://bbs.now.qq.com/home.php?mod=space&uid=130766: http://bbs.now.qq.com/home.php?mod=space&uid=130766
Quote
#612 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijErnest 29 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
My blog Http://casathome.Ihep.ac.cn/team_Display.php?teamid=476197: http://casathome.ihep.ac.cn/team_display.php?teamid=476197
Quote
#611 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijAbel 28 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Thank you for some other informative website.
Where elkse may I get that kind of information written in such a perfect method?
I have a challenge that I'm simply now operating on, and I've bedn att the look
out for such info.

My webpage - Tera: https://Www.electronicrepairegypt.com/store/p947/Mercedes_Engine_ECU_Bosch_ME9.7_Test.html
Quote
#610 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDanelle 28 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Appreciatіng the dedication yoou put intyo your sitte
and detailed іnformation you offer. It's great to come across a blog every once in a while
that isn't the same old rehashed information. Eхcellent read!
I've saved your site and I'm incⅼuding youhr RSS feeds to my Google account.


Look into my webpage - info lеngkap: http://citeres.univ-tours.fr/spip.php?page=recherche&recherche=http%3A%2F%2Fwww.wiki.successjdr.fr%2Findex.php%2FUser%3AMelanie5633&submit.x=0&submit.y=0
Quote
#609 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijErnestine 27 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
If you want tto get a great deal from this piexe of writing then you have to apply these techniques to your woon weblog.


my web-site - buy fados fault locator: https://Www.Electronicrepairegypt.com/store/p950/VAG_Engine_ECU_Bosch_EDC16U34_Test.html
Quote
#608 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijLea 27 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
As the admin of this site iss working, nno hesitation very quickly it will be famous, due to its quality contents.


Feel free to visit my page Opel
ecu tester: https://Www.electronicrepairegypt.com/store/c45/Opel.html
Quote

Add comment

Security code
Refresh