Bashkëbisedim me dijetarin e nderuar:

Ebu Bekër Xhabir el-Xhezairij

(Mbajtur me datë: 15/11/1429 h)


I shprehim mirëseardhjen dijetarit të nderuar:

Ebu Bekër Xhabir el-Xhezairi – Allahu e ruajt –

-       Fillimisht dëshirojmë që të njihemi me personalitetin tuaj fisnik:
Fëmijëria juaj, fillimi i juaj në kërkimin e dijes, dijetarët tuaj, udhëtimet tuaja në shërbim të Davetit (thirrjes Islame) dhe arritjet tuaja shkencore.

-       Quhem "Ebu Bekër bin Musa bin Abdul-Kadir bin Xhabir". Kam lindur në fshatin Lijueh (prej popullit të Beni Hilal të cilët edhe janë njohur me të) në Sahra të Algjerisë në vitin 1342 h.
Prej dijetarëve të mi në vendin tim mund të përmend Shejh "Neijm en-Neijmij", Shejh "Isa Mea’tukij" dhe Shejh "et-Tajib el-Ukbij" të cilit iu përkushtova tërësisht e u ndikova prej tij.
Emigrova për në Medinen e Ndritshme në vitin 1372 h dhe përfitova prej Shejh "Umer Berrij", Shejh "Muhammed el-Hafidh" dhe Shejh "Muhammed el-Khajal" e të tjerë.
Fillova mësimdhënien në vitin 1374 h në Xhaminë e shenjtë të Profetit.
Ndërsa në vitin 1379 h mora dëshminë e fakultetit të Sheriatit në Riad.
Punova si mësues në Ministrinë e Njohjeve, pastaj kalova në mësimdhënie në Universitetin Islamik të Medines së Ndritshme, dhe vazhdova  aty derisa mbërrita moshën e pensionit.

Punova në fushat e Davetit (Thirrjes) dhe Përmirësimit dhe thërrita që të hapej një Universitet Islamik në Medinen e Ndritshme, të themelohet “Lidhja për Botën Islame” dhe të krijohej “Radioja e Kur’anit Fisnik”
Prej botimeve të mia janë edhe:
“Ejser et-Tefesijr likelem el-Alijil-Kadir- Shpjegimet më të lehta të Fjalës së të Lartësuarit të Plotfuqishëm”,
“Akidetul-Mumin – Besimi i besimtarit”, “Minhaxh el-Muslim – Metodologjia e muslimanit”,
“Hadhal-Habib
– Sallallahu alejhi ue sel-lem- ja muhib – Ky është i Dashuri

– Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – o i dashur”
“Nida’at er-Rrahman li’ehlil-Iman – Thirrjet e të Gjithmëshirshmit për zotëruesit e besimit”...e të tjera.


*******
Po ashtu ai ka shkruar mbi njëqind shkrime (kërkime) të cilat janë publikuar në disa prej gazetave – Allahu i vendostë ato në peshoren e veprave të tij të mira - . Dhe Shejhu akoma vazhdon që të japë mësimet e tij në Xhaminë e shenjtë të Profetit, Allahu i dhëntë begati në jetën e tij dhe sjelltë dobi me të.
*******

-       Vërtetë që çështja e Teuhidit (Njësimit të Allahut) është prej çështjeve më të rëndësishme të fesë. Për shkak të tij Allahu dërgoi të dërguar dhe zbriti libra. Pra ajo është një Akide (besim) Hyjnor që nuk ka deformim në të e as paqartësi, e që bashkon mes nevojave shpirtërore dhe asaj trupore. Me të Allahu bashkoi zemrat e përçara, dhe qejfet e ndryshme. Dëshirojmë prej Shkëlqesisë tuaj sqarimin e rëndësisë së Akides (Besimit) në jetën e Ummetit.

 

-       Vërtetë që Akidja është Iman (besim), Bindje (e brendshme) dhe Praktikë në jetën e muslimanit, e nuk është thjeshtë një pretendim. Prandaj është e nevojshme të punuarit me të, të jetuarit në këtë jetë për shkak të saj, pasi Allahu i ka krijuar krijesat që t’a adhurojnë Atë, kështu që nuk ka vlerë për njeriun nëse zhvishet prej kësaj Akideje (besimi) pasi heqja dorë prej saj është shkatërrim.
*******

-       Vërtetë që zhvillimi i Teuhidit (Njësimit të Allahut) në zemër, madhërimi i Forcës së Allahut të Lartësuar dhe të ndjerët e fryteve të Imanit (besimit) i ka shkaqet e veta. Do dëshironim prej Shkëlqesisë tuaj që të na e sqaronit këtë.

 

-       Shkaqet të cilat e ndihmojnë njeriun që të kapet për këtë Akide, të stabilizohet në të, e t’a ndjejë ëmbëlsinë e saj, janë: lidhja e fortë me Librin e Allahut të Lartësuar dhe Sunnetin e të Dërguarit të Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – dhe të jetuarit me to, marrja dhe mësimi i fesë prej tyre, metodologjinë dhe taktikat. Madhëdhënien me krijesat sipas këtyre dy referimeve, dhe çdo gjëje që ka ardhur në to.
*******

 

-       Teuhidi (Njëshmëria e Allahut) në Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij siç njihet ndryshe edhe si Teuhidi i Qënies së Tij, e pranon faktin e Qënies së Tij, pasi Cilësitë nuk mund të ndahen prej Qënies. Dijetarët Kelamistë utrazuan në lidhje me të punuarit me Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij. Cili është metodologjia e saktë që e zgjidh këtë çështje?

-       Vërtetë që treguesi që tregon se duhet punuar me Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij është Libri i Allahut të Lartësuar dhe Sunneti i të Dërguarit të Tij – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – kështu që atë që e ka pohuar (përmendur) Allahu i Lartësuar prej Emrave dhe Cilësive për Veten e Vet e pranojmë, po ashtu atë që e ka pohuar (përmendur) i Dërguari i Allahut

 – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – për Zotin e Vet prej Emrave dhe Cilësive, ne i pranojnë ato pa i përngjasuar, e pa i shtrembëruar, e pa i intepretuar, duke i pohuar ashtu siç i shkon Madhështisë së Allahut – Qoftë i Lavdëruar e i Lartësuar –. Kjo është metodologjia më e saktë që e zgjidh këtë çështje Akadike e cila ka lidhje me Emrat dhe Cilësitë e Allahut.

Ashtu siç ne i pohojmë atij Qënie, me të cilën ne pohojmë Cilësitë. Ndërsa shkenca e Kelamit ( fjalës apo e llogjistikës) dhe metodologjia e filozofëve në këtë, është larg e tepër larg prej udhëzimit dhe shembujve të të parëve tanë të mirë prej këtij Ummeti, dhe se dija e Kelamit kanë bërë shumë dëme, duke ua ngatërruar muslimanëve çështjen e Akides së tyre dhe kthjelltësinë e saj.

*******

 

-       Vërtetë që Tefsiri (Interpretimi) juaj i Librit të Allahut të Lartësuar është me fjali të thjeshta e të qarta në spjegim. Do donim prej Shkëlqesisë tuaj që të na jepnit një përshkrim të shkurtër të metodologjisë që keni përdorur në këtë libër.

-       E kam përpiluar këtë libër “Ejser et-Tefsir - Lehtësim i Tefsirit” duke u bazuar në librat Sahih të Sunnetit profetik, në të cilët i Dërguari i Allahut

 – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – ka dhënë interpretime rreth Librit të Zotit të tij të Lartmëdhëruar. Jam mbështetur gjithashtu edhe në librat e njohur të Tefsirit, si ai i Taberiut e të tjerë, dhe pastaj e përpilova sipas asaj që u përshtatej lexuesve të thjeshtë.
*******

-       Vërtetë që kuptimi i gabuar i teksteve të Sheriatit (ligjeve të fesë) çon deri tek praktikat e devijuara, e madje deri në rezultate të rrezikshme ndaj individit dhe shoqërisë. Cili është ai rregullator fetar që bashkëpunon me tekstet e fesë prej Kur’anit dhe Sunnetit?

-       U drejtohem nxënësve të dijes, madje u drejtohem të gjithë thirrësve: Nuk lejohet për asnjërin prej tyre që të thotë “Ka thënë Allahu i Lartësuar” apo “ Ka thënë i Dërguari i Allahut” përveçse atëherë kur t’a dijnë atë që thonë. Pasi nuk lejohet që të flitet në Emër të Allahut e në emër të Profetit të Tij pa patur dije. Dhe se gjithashtu është e domosdoshme që të njihet kuptueshmëria e të parëve tanë të ndershëm rreth atyre gjërave që kanë ardhur në Librin e Allahut të Lartmadhëruar dhe Sunnetin e të Dërguarit të Tij – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – sepse Sahabët (shoqëruesit e Pejgamberit) e Tabi’inët (ndjekësit e Sahabëve) dhe ata që i ndoqën këta, janë burrat e shekujve më të vlefshëm, e më afër kohës së shpalljes dhe Profetit – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –.
*******

 

-       Allahu i Lartësuar e ka lavdëruar të Dërguarin e Vet duke thënë:

{وإنك لعلى خلق عظيم}-{Vërtetë që ti je me një moral madhështor.} gjë të cilën e dëshmoi si besniku ashtu edhe armiku. Cila është rëndësia e moralit të mirë në suksesin e Thirrjes Islame dhe i arritjes së qëllimeve të saj?

-       I këshilloj të gjithë nxënësit e dijes që t’i përkushtohen edukatës islame, pasi edukata është morali i muslimanit prej të cilit e ka detyrë të mos ndahet, sepse sipas moralit dhe edukatës së tij do ketë suksesedhe në mesazhin e tij, dhe në përhapjen e fesë së Allahut. E kush e lë moralin dhe edukatën, njerëzit nuk do i’a pranojnë thirrjen e tij.
*******

-       Disa të rinj të botës Islame – Allahu i Lartësuar i udhëzoftë – kanë devijuar nga metodologjia profetike në lidhje me gjykimin ndaj personave, aq sa shkuan deri në akuzimin e tyre për fisk (të prishur), për bidat (inovatorë) dhe kufër (mohues), për çdo çështje të cilën ata e shohin në kundërshtim me metodologjinë e tyre. Çfarë u thua këtyre të rinjve?!

-       Unë u them atyre që të kenë frikë Allahun e Lartmadhëruar, dhe të mos gjykojnë ndaj askujt përveçse duke patur dije. E si në këto çështje, është më e sigurtë të merret për bazë mendimi i dijetarëve, dhe i përfaqësive fetare të cilat punojnë në përputhje me parimet fetare. E nëse ata do t’a kuptonin Kur’anin dhe Sunnetin dhe do i njihnin parimet në lidhje me këto çështje, nuk do kishin rënë në këto gabime të mëdha.

Drejtuesi i bashkëbisedimit

Sulejman el-Harsh

 

 

Comments  

#844 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJFinlay 11 Rabij'u Thanij 1441 AH
I enjoy what you guys are up too. This sort of clever work and
reporting! Keep up the awesome works guys I've added you guys to blogroll.My website ... go here (Pedro: http://www.reismaatjes.nl/author/lorrisidwel/)
Quote
#843 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJRaleigh 11 Rabij'u Thanij 1441 AH
Very nice article, totally what I was looking for.


Feel free to surf to my web-site: how to play worsjip guitar chords (creativecity.jinju.go.kr: http://creativecity.jinju.go.kr/qna/362317)
Quote
#842 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJAugusta 11 Rabij'u Thanij 1441 AH
real money casino app
best blackjack games: http://neoonlinecasino.com/
online casino american express deposit
Quote
#841 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJTrudi 11 Rabij'u Thanij 1441 AH
Saved as a favorite, I really like your blog!


Feel free to visit my website: Buy cycling clothing online [Nicholas: https://firstgearcycling.com/]
Quote
#840 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLina 11 Rabij'u Thanij 1441 AH
There's certainly a lot to find out about this subject.
I love all the points you've made.

Also visit my blog post; miracle
wealth manifestation: http://105449.com/space.php?uid=556774&do=blog&id=463912
Quote
#839 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJTiffany 10 Rabij'u Thanij 1441 AH
Aw, this was a really nice post. Taking the time and actual effort to create a
great article? but what can I say? I procrastinate
a lot and never seem to get nearly anything done.

my web page - Apex Alpha Reviews: https://d-vostok.ru/redirect?url=http://apexalpha.net/
Quote
#838 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJKatlyn 10 Rabij'u Thanij 1441 AH
I need to to thank you for this very good read!! I definitely enjoyed every bit of it.
I have got you bookmarked to look at new stuff you post…

Have a look at my website; cricket betting software for anroid
- Jai: https://hvschie.nl/wikka/MichaelasAltamiranooi,
Quote
#837 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJKennith 10 Rabij'u Thanij 1441 AH
Tһanks for another wօnderful article. The place еlse may jhst ɑnyone get that tуpe of іnformation in such a perfect approach of writіng?
I have a presentation subsequent week, and I'm on thе ⅼook fоr such info.


Hеre is my blog post :: jasa backlink berkualitas: http://www.sjxww.com.cn/comment/html/?280101.html
Quote
#836 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLauri 9 Rabij'u Thanij 1441 AH
paypal accepted online casinos
bet at home live casino erfahrungen: http://neoonlinecasino.com/
best online gambling sites for us players
Quote
#835 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJTerri 9 Rabij'u Thanij 1441 AH
Thank you a lot for giving everyone an exceptionally spectacular opportunity to read articles and bblog posts from this
website. It is always so good aand also packed
wiuth fun for me personaly aand my offjce mates to visit your blog nearly three times every week tto see the new guides you have.
And lastly, I'm alsoo usually astounded with your fantastic advice yoou serve.
Selected 3 points onn this page are basically the finest we have ever had.


Here is my webpage :: weed addiction: http://grif-fan.ru/bitrix/rk.php?goto=https://ultimatecbdoil.us/
Quote
#834 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJGarrett 9 Rabij'u Thanij 1441 AH
We һave a list of only the finest Տіngapore Top
Escort: https://platinumselection.net/ escorts.
Quote
#833 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJStaci 9 Rabij'u Thanij 1441 AH
Hi mates, how is the whole thing, and what you desire to say
concerning this post, in my view its genuinely amazing in support of me.


Feel free to surf to my web page: Male Peak Ultra Reviews: http://www.rocksavvy.com/groups/muscle-building-tips-will-need-to-to-get-big-muscles/
Quote
#832 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLibby 9 Rabij'u Thanij 1441 AH
online gambling vegas
grand roulette online game: http://neoonlinecasino.com/
play slots online cash
Quote
#831 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDrusilla 9 Rabij'u Thanij 1441 AH
Admiring the commitment you put into your site and detaiked information you present.
It's nice to come across a blog every once in a while thatt isn't the same unwanted rehashed information. Great read!
I've bookmarked your site and I'm adding your RSSfeeds to my Google account.


Look into my webpage wing chun classes london: https://www.yabulovewalker.com/redirect.php?url=http://Www.temeculavalleybreweries.com/index.php/news/entry/jeet-kune-do-the-insights-of-bruce-lee
Quote
#830 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJMicki 9 Rabij'u Thanij 1441 AH
I genuinely enjoy looking at on this site, it has got superb
articles.

my blog :: Gold Investor City Website: http://aryanstore.com/forum/entry.php?136654-Introduction-To-Bitcoins
Quote
#829 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJPatty 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
꽃구경 왔는데 오늘 날씨가

Here is my page; 더킹카지노: https://oathauth.wmf.hallowelt.biz/wiki/A_Right_Click_Can_Solve_Problems
Quote
#828 Late witness dwelling proceed, sufficient.silejoveuxv 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Amoxicillin Online: http://mewkid.net/where-is-xena/ Amoxicillin 500mg Capsules yqv.sgnr.sq.alssunnah.org.qqd.qq http://mewkid.net/where-is-xena/
Quote
#827 Record service, thromboembolism globin person; specific.iqufifog 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Amoxicillin No Prescription: http://mewkid.net/where-is-xena/ Amoxicillin 500 Mg acx.ngqq.sq.alssunnah.org.uvz.mt http://mewkid.net/where-is-xena/
Quote
#826 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJEfrain 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
I'm really enjoying the design and layout of your website.
It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable
for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your
theme? Superb work!

Look into my web site: online pharmacy: http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
Quote
#825 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJohnson 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
We within many cases are more prepared to stay miserable than to move into the unknown.
Reversely, your teen will strengthen his/her old habit when s/he engages in it.
Take someone on you who can be trusted.

my blog - yusheng
scr888: http://johncoulter.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=mysterycapers.com%2Ffind-out-to-play-blackjack-fundamentals-for-success%2F&simUrl=uploads/117778863117676&sensorType=deuteranope
Quote
#824 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJRicardo 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Hi there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've worked
hard on. Any tips?

Also visit my homepage /site-sections/intervist-me-dijetarin/74-ebu-beker -xhabir-el-xhezairij: https://5de3ebea48fe6.site123.me/blog/sia-1000-forms-of-fear-download-320kbps-torrent
Quote
#823 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJElba 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
crown bingo
internet black jack: http://neoonlinecasino.com/
beste online casino zonder download
Quote
#822 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJMari 7 Rabij'u Thanij 1441 AH
Keep this going please, great job!

Feel free to visit my homepage - online pharmacy: http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
Quote
#821 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJGabriele 7 Rabij'u Thanij 1441 AH
Hi, i think that i saw you visited my blog thus i came
to “return the favor”.I'm attempting to find things to
enhance my web site!I suppose its ok to use a few of your
ideas!!

Feel free to visit my web page; this site; Lewis: https://private.sectors.arakistan.cf/wiki/index.php/User:MarianneMacNeil,
Quote
#820 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJMagda 6 Rabij'u Thanij 1441 AH
Lots is going on at this on-line betting site.

Take a look at my site - 토토사이트: http://classes.dianeverrilli.evitae.org/sports-betting-laws-16
Quote
#819 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJCarey 6 Rabij'u Thanij 1441 AH
My coder is trying tto convince me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the expenses.
But he's tryiong nobe the less.I've been using Movable-type on a number of websites for about a year and amm
anxious about switching to another platform. I have heard great thibgs about blogengine.net.
Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
Any help would be greatly appreciated!

Look into my page: https://Www.1007thescore.com/story/41331810/mdproactive-expands-online-Doctor-service-to-more-states: https://Www.1007thescore.com/story/41331810/mdproactive-expands-online-doctor-service-to-more-states
Quote
#818 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJSebastian 6 Rabij'u Thanij 1441 AH
Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your web
site is great, as well as the content!

Here is myy wweb site ... homepage: https://Bmweg.com/bmw-tuning-egypt.html
Quote
#817 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJCorinne 6 Rabij'u Thanij 1441 AH
Hurrah! After all I ggot a weblog from where I know how to really obtain helpful information regarding my
study and knowledge.

Feel free to surf to my page; https://vn88top.net/forum/viewtopic.php?id=21854: http://www.bowlingfoto.cz/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=113
Quote
#816 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJSelma 6 Rabij'u Thanij 1441 AH
I believe its the best vasodialator Ive ever used...I stopped when the federal courts began to get overloaded with melanoma lawsuits.Some say
the tests/studies are flawed..but, alot of viagra
& cialis users are getting skin cancer, some
are losing their hearing or have vision disturbances.

Feel free to surf to my blog post - Viagra Pris: https://drlist.gr/tadalafil
Quote
#815 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJGail 5 Rabij'u Thanij 1441 AH
highest rated online gambling
play roulette online
real money usa: http://neoonlinecasino.com/
mobile casino usa mastercard
Quote
#814 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJOrville 5 Rabij'u Thanij 1441 AH
Feel free to surf to my blog; chiptuning aston martin (www26.tok2.com: http://www26.tok2.com/home/foreverlove2000/cgi-bin/bbs3/fantasy.cgi?ectrans=1&&comment=256/&goto=google_news)
Quote
#813 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJCharmain 5 Rabij'u Thanij 1441 AH
No matter if some oone searches for his vitl thing, therefore he/she wishes too bbe available that in detail, therefore that thing is maintained over here.


My web site: dental pro 7 rip off: http://begi-za-mnoy.ru/user/ClarissaSamons6/
Quote
#812 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJHolley 5 Rabij'u Thanij 1441 AH
online casino echtgeld iphone
roulette game download
for android: http://neoonlinecasino.com/
online casinos on ipad
Quote
#811 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJArturo 5 Rabij'u Thanij 1441 AH
fantastic issues altogether, you simply won a nnew reader.
What might you recommend about your put up that you just made a few days ago?
Any certain?

Feel free to visit my web page: skn tags (Thorsten: http://Florence-mebel.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5135)
Quote
#810 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJZella 5 Rabij'u Thanij 1441 AH
EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJ http://beritapialadunia.site

My site useful content: http://ferari7.me
Quote
#809 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJWilhemina 5 Rabij'u Thanij 1441 AH
What's up friends, its fantastic piece of writing concerning
educationand fully explained, keep it up all the time.


my page ... Ferrari
Tuning Egypt: https://Blakesector.Scumvv.ca/index.php?title=Bmw_Cars_-_Epic_History_And_Early_Years_Of_Bmw_Vehicles
Quote
#808 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJNancee 3 Rabij'u Thanij 1441 AH
best casinos online uk
casino online blackjack games: http://neoonlinecasino.com/
popular casino games
Quote
#807 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJTammie 3 Rabij'u Thanij 1441 AH
Great beat ! I would like to apprentice even as you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site?
The account helped me a applicable deal. I were tiny bit acquainted of
this your broadcast offered brilliant clear concept

my website download: https://soninsiftse.wixsite.com/soninsiftse/post/download-lagu-innal-habibal-musthofa-ai-khodijah
Quote
#806 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJNick 3 Rabij'u Thanij 1441 AH
best online roulette canada
us based online bingo: http://neoonlinecasino.com/
betfred bingo
Quote
#805 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJSharon 2 Rabij'u Thanij 1441 AH
I am now not positive the place you're getting your info, however
great topic. I must spend a while learning much more or working out more.

Thanks for excellent information I was searching for this info for my
mission.

Also visit my web-site download: https://5ddd9dbc1cc3f.site123.me/blog/windows-vista-home-premium-upgrade-options
Quote
#804 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDannielle 2 Rabij'u Thanij 1441 AH
Whats up this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors
or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get advice from someone with
experience. Any help would be greatly appreciated!


Check out my web-site: download: https://5dddd2a8c284a.site123.me/blog/atualizar-aplicativo-bb-google-play
Quote
#803 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJame 2 Rabij'u Thanij 1441 AH
I enjoy what you guys tend to be up too. Thiss sort of clever work
and reporting! Keep up the very god works guys
I've incorporated you guys to my ersonal blogroll.


Also vissit my webpage; buuild small wooden boats - Dorcas: https://www.torrent2u.download/user/BryanLaguerre0/,
Quote
#802 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJCherie 2 Rabij'u Thanij 1441 AH
Greetings! Very helpful advice in this particular article!

It's the little chznges that make the greatest changes.
Thanks for sharing!

my blog post ... best acne
skin care treatment: http://www.2art.top/space.php?uid=7545&do=blog&id=16059
Quote
#801 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJMichel 2 Rabij'u Thanij 1441 AH
Can yoou tell us more about this? I'd llike to find out more
details.

Look into my webpage :: omniforex
signals review: http://lebanonxtremeleisure.com.ultrafastdnn.com/UserProfile/tabid/57/userId/3993/Default.aspx
Quote
#800 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDale 2 Rabij'u Thanij 1441 AH
Hi there! I understand this is sort of off-topic but I had to ask.
Does building a well-established blog like yours require a massive
amount work? I'm completely new to writing a blog however I do write in my journal daily.
I'd like to start a blog so I can share my experience and views online.
Please let me know if you have any ideas or tips for brand new aspiring bloggers.
Thankyou!

Also visit my web page ... this site; Nichole: https://wiki.santsg.com/index.php?title=User:MaritzaWarf,
Quote
#799 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLanny 1 Rabij'u Thanij 1441 AH
online casino card games
rival online casinos for us players: http://neoonlinecasino.com/
where to play internet casino games
Quote
#798 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLino 1 Rabij'u Thanij 1441 AH
Everything is very open wiith a clear description of the issues.
It was really informative. Your website is very useful. Many thanks
ffor sharing!

Also visit my web blog; best acne treatments for african americans: http://www.kmdshine.com/space.php?uid=14907&do=blog&id=38973
Quote
#797 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJReece 1 Rabij'u Thanij 1441 AH
online casino mit paypal auszahlung
best rating online casino: http://neoonlinecasino.com/
top blackjack
Quote
#796 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJorge 1 Rabij'u Thanij 1441 AH
online blackjack in us
on line casino american trusted: http://neoonlinecasino.com/
online casinos vegas zeus slots
Quote
#795 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJasmin 1 Rabij'u Thanij 1441 AH
cialis daily
tadalafil best price: https://ftscialisbd.com
cialis 20 mg
cialis online no prescription: https://ftscialisbd.com
non prescription cialis
Quote
#794 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJTanesha 1 Rabij'u Thanij 1441 AH
Howdy! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading
your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same topics?
Thanks for your time!

Here is my homepage :: Visit
anyway: http://www.todaykos.com/2019/11/24/the-5-most-common-muscle-building-mistakes-you-have-to-know/
Quote
#793 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJMeghan 30 Rabiju'l-Euel 1441 AH
I visited a lot of website but I believe this one contains something extra
in it.

Feel free to surf to my site ... Total Garcinia Cambogia: http://alturl.com/fkwhq
Quote
#792 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLida 30 Rabiju'l-Euel 1441 AH
Some truly interesting details you have written.Assisted me a
lot, just what I was looking for :D.

my web-site: http://nutrafirstketo.com/: http://aryanstore.com/forum/entry.php?258934-A-explained-Cyclical-Ketogenic-reduced-Carbohydrate-Dieting
Quote
#791 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJTyrone 30 Rabiju'l-Euel 1441 AH
Good day! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you
using for this website? I'm getting fed up of Wordpress because I've had issues
with hackers and I'm looking at alternatives for another platform.

I would bbe great iif you could point me in the direction of a good platform.


Review my blog post: reverse infertility naturally (Natalia: http://byaki.net/user/Danelle5681/)
Quote
#790 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJArchie 30 Rabiju'l-Euel 1441 AH
For newest information you have to visit internet and on world-wide-web I found this web
page as a finest web site for most up-to-date updates.Also visit my webpage: http://naturesslimketo.org/: http://opticalmedia.qhub.com/member/1013678
Quote
#789 eev7109@hotmail.com.hotmail.com.mko.kr바카라 30 Rabiju'l-Euel 1441 AH
I visited many web sites except the audio quality for audio songs present at this site is truly marvelous.
https://casino815.com/baccaratsite/
Quote
#788 ivopn6629@gmail.google.com.mko.kr온라인카지노 30 Rabiju'l-Euel 1441 AH
When I look at your blog in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
https://vfv79.com/
Quote

Add comment

Security code
Refresh