Bashkëbisedim me dijetarin e nderuar:

Ebu Bekër Xhabir el-Xhezairij

(Mbajtur me datë: 15/11/1429 h)


I shprehim mirëseardhjen dijetarit të nderuar:

Ebu Bekër Xhabir el-Xhezairi – Allahu e ruajt –

-       Fillimisht dëshirojmë që të njihemi me personalitetin tuaj fisnik:
Fëmijëria juaj, fillimi i juaj në kërkimin e dijes, dijetarët tuaj, udhëtimet tuaja në shërbim të Davetit (thirrjes Islame) dhe arritjet tuaja shkencore.

-       Quhem "Ebu Bekër bin Musa bin Abdul-Kadir bin Xhabir". Kam lindur në fshatin Lijueh (prej popullit të Beni Hilal të cilët edhe janë njohur me të) në Sahra të Algjerisë në vitin 1342 h.
Prej dijetarëve të mi në vendin tim mund të përmend Shejh "Neijm en-Neijmij", Shejh "Isa Mea’tukij" dhe Shejh "et-Tajib el-Ukbij" të cilit iu përkushtova tërësisht e u ndikova prej tij.
Emigrova për në Medinen e Ndritshme në vitin 1372 h dhe përfitova prej Shejh "Umer Berrij", Shejh "Muhammed el-Hafidh" dhe Shejh "Muhammed el-Khajal" e të tjerë.
Fillova mësimdhënien në vitin 1374 h në Xhaminë e shenjtë të Profetit.
Ndërsa në vitin 1379 h mora dëshminë e fakultetit të Sheriatit në Riad.
Punova si mësues në Ministrinë e Njohjeve, pastaj kalova në mësimdhënie në Universitetin Islamik të Medines së Ndritshme, dhe vazhdova  aty derisa mbërrita moshën e pensionit.

Punova në fushat e Davetit (Thirrjes) dhe Përmirësimit dhe thërrita që të hapej një Universitet Islamik në Medinen e Ndritshme, të themelohet “Lidhja për Botën Islame” dhe të krijohej “Radioja e Kur’anit Fisnik”
Prej botimeve të mia janë edhe:
“Ejser et-Tefesijr likelem el-Alijil-Kadir- Shpjegimet më të lehta të Fjalës së të Lartësuarit të Plotfuqishëm”,
“Akidetul-Mumin – Besimi i besimtarit”, “Minhaxh el-Muslim – Metodologjia e muslimanit”,
“Hadhal-Habib
– Sallallahu alejhi ue sel-lem- ja muhib – Ky është i Dashuri

– Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – o i dashur”
“Nida’at er-Rrahman li’ehlil-Iman – Thirrjet e të Gjithmëshirshmit për zotëruesit e besimit”...e të tjera.


*******
Po ashtu ai ka shkruar mbi njëqind shkrime (kërkime) të cilat janë publikuar në disa prej gazetave – Allahu i vendostë ato në peshoren e veprave të tij të mira - . Dhe Shejhu akoma vazhdon që të japë mësimet e tij në Xhaminë e shenjtë të Profetit, Allahu i dhëntë begati në jetën e tij dhe sjelltë dobi me të.
*******

-       Vërtetë që çështja e Teuhidit (Njësimit të Allahut) është prej çështjeve më të rëndësishme të fesë. Për shkak të tij Allahu dërgoi të dërguar dhe zbriti libra. Pra ajo është një Akide (besim) Hyjnor që nuk ka deformim në të e as paqartësi, e që bashkon mes nevojave shpirtërore dhe asaj trupore. Me të Allahu bashkoi zemrat e përçara, dhe qejfet e ndryshme. Dëshirojmë prej Shkëlqesisë tuaj sqarimin e rëndësisë së Akides (Besimit) në jetën e Ummetit.

 

-       Vërtetë që Akidja është Iman (besim), Bindje (e brendshme) dhe Praktikë në jetën e muslimanit, e nuk është thjeshtë një pretendim. Prandaj është e nevojshme të punuarit me të, të jetuarit në këtë jetë për shkak të saj, pasi Allahu i ka krijuar krijesat që t’a adhurojnë Atë, kështu që nuk ka vlerë për njeriun nëse zhvishet prej kësaj Akideje (besimi) pasi heqja dorë prej saj është shkatërrim.
*******

-       Vërtetë që zhvillimi i Teuhidit (Njësimit të Allahut) në zemër, madhërimi i Forcës së Allahut të Lartësuar dhe të ndjerët e fryteve të Imanit (besimit) i ka shkaqet e veta. Do dëshironim prej Shkëlqesisë tuaj që të na e sqaronit këtë.

 

-       Shkaqet të cilat e ndihmojnë njeriun që të kapet për këtë Akide, të stabilizohet në të, e t’a ndjejë ëmbëlsinë e saj, janë: lidhja e fortë me Librin e Allahut të Lartësuar dhe Sunnetin e të Dërguarit të Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – dhe të jetuarit me to, marrja dhe mësimi i fesë prej tyre, metodologjinë dhe taktikat. Madhëdhënien me krijesat sipas këtyre dy referimeve, dhe çdo gjëje që ka ardhur në to.
*******

 

-       Teuhidi (Njëshmëria e Allahut) në Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij siç njihet ndryshe edhe si Teuhidi i Qënies së Tij, e pranon faktin e Qënies së Tij, pasi Cilësitë nuk mund të ndahen prej Qënies. Dijetarët Kelamistë utrazuan në lidhje me të punuarit me Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij. Cili është metodologjia e saktë që e zgjidh këtë çështje?

-       Vërtetë që treguesi që tregon se duhet punuar me Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij është Libri i Allahut të Lartësuar dhe Sunneti i të Dërguarit të Tij – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – kështu që atë që e ka pohuar (përmendur) Allahu i Lartësuar prej Emrave dhe Cilësive për Veten e Vet e pranojmë, po ashtu atë që e ka pohuar (përmendur) i Dërguari i Allahut

 – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – për Zotin e Vet prej Emrave dhe Cilësive, ne i pranojnë ato pa i përngjasuar, e pa i shtrembëruar, e pa i intepretuar, duke i pohuar ashtu siç i shkon Madhështisë së Allahut – Qoftë i Lavdëruar e i Lartësuar –. Kjo është metodologjia më e saktë që e zgjidh këtë çështje Akadike e cila ka lidhje me Emrat dhe Cilësitë e Allahut.

Ashtu siç ne i pohojmë atij Qënie, me të cilën ne pohojmë Cilësitë. Ndërsa shkenca e Kelamit ( fjalës apo e llogjistikës) dhe metodologjia e filozofëve në këtë, është larg e tepër larg prej udhëzimit dhe shembujve të të parëve tanë të mirë prej këtij Ummeti, dhe se dija e Kelamit kanë bërë shumë dëme, duke ua ngatërruar muslimanëve çështjen e Akides së tyre dhe kthjelltësinë e saj.

*******

 

-       Vërtetë që Tefsiri (Interpretimi) juaj i Librit të Allahut të Lartësuar është me fjali të thjeshta e të qarta në spjegim. Do donim prej Shkëlqesisë tuaj që të na jepnit një përshkrim të shkurtër të metodologjisë që keni përdorur në këtë libër.

-       E kam përpiluar këtë libër “Ejser et-Tefsir - Lehtësim i Tefsirit” duke u bazuar në librat Sahih të Sunnetit profetik, në të cilët i Dërguari i Allahut

 – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – ka dhënë interpretime rreth Librit të Zotit të tij të Lartmëdhëruar. Jam mbështetur gjithashtu edhe në librat e njohur të Tefsirit, si ai i Taberiut e të tjerë, dhe pastaj e përpilova sipas asaj që u përshtatej lexuesve të thjeshtë.
*******

-       Vërtetë që kuptimi i gabuar i teksteve të Sheriatit (ligjeve të fesë) çon deri tek praktikat e devijuara, e madje deri në rezultate të rrezikshme ndaj individit dhe shoqërisë. Cili është ai rregullator fetar që bashkëpunon me tekstet e fesë prej Kur’anit dhe Sunnetit?

-       U drejtohem nxënësve të dijes, madje u drejtohem të gjithë thirrësve: Nuk lejohet për asnjërin prej tyre që të thotë “Ka thënë Allahu i Lartësuar” apo “ Ka thënë i Dërguari i Allahut” përveçse atëherë kur t’a dijnë atë që thonë. Pasi nuk lejohet që të flitet në Emër të Allahut e në emër të Profetit të Tij pa patur dije. Dhe se gjithashtu është e domosdoshme që të njihet kuptueshmëria e të parëve tanë të ndershëm rreth atyre gjërave që kanë ardhur në Librin e Allahut të Lartmadhëruar dhe Sunnetin e të Dërguarit të Tij – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – sepse Sahabët (shoqëruesit e Pejgamberit) e Tabi’inët (ndjekësit e Sahabëve) dhe ata që i ndoqën këta, janë burrat e shekujve më të vlefshëm, e më afër kohës së shpalljes dhe Profetit – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –.
*******

 

-       Allahu i Lartësuar e ka lavdëruar të Dërguarin e Vet duke thënë:

{وإنك لعلى خلق عظيم}-{Vërtetë që ti je me një moral madhështor.} gjë të cilën e dëshmoi si besniku ashtu edhe armiku. Cila është rëndësia e moralit të mirë në suksesin e Thirrjes Islame dhe i arritjes së qëllimeve të saj?

-       I këshilloj të gjithë nxënësit e dijes që t’i përkushtohen edukatës islame, pasi edukata është morali i muslimanit prej të cilit e ka detyrë të mos ndahet, sepse sipas moralit dhe edukatës së tij do ketë suksesedhe në mesazhin e tij, dhe në përhapjen e fesë së Allahut. E kush e lë moralin dhe edukatën, njerëzit nuk do i’a pranojnë thirrjen e tij.
*******

-       Disa të rinj të botës Islame – Allahu i Lartësuar i udhëzoftë – kanë devijuar nga metodologjia profetike në lidhje me gjykimin ndaj personave, aq sa shkuan deri në akuzimin e tyre për fisk (të prishur), për bidat (inovatorë) dhe kufër (mohues), për çdo çështje të cilën ata e shohin në kundërshtim me metodologjinë e tyre. Çfarë u thua këtyre të rinjve?!

-       Unë u them atyre që të kenë frikë Allahun e Lartmadhëruar, dhe të mos gjykojnë ndaj askujt përveçse duke patur dije. E si në këto çështje, është më e sigurtë të merret për bazë mendimi i dijetarëve, dhe i përfaqësive fetare të cilat punojnë në përputhje me parimet fetare. E nëse ata do t’a kuptonin Kur’anin dhe Sunnetin dhe do i njihnin parimet në lidhje me këto çështje, nuk do kishin rënë në këto gabime të mëdha.

Drejtuesi i bashkëbisedimit

Sulejman el-Harsh

 

 

Comments  

#1464 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJTerrence 25 Xhumadel-Euel 1441 AH
I need to to thank you for this good read!! I certainly enjoyed
every bit of it. I have got you bookmarked to check out new things
you post…

Also visit my site ... Playbeatz Reviews: http://lt-test31.net/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.altadauniaaltosalento.it%2Fmember.php%3Fu%3D17294-MaynardHely90%3EPlaybeatz+Reviews%3C%2Fa%3E
Quote
#1463 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJTiffany 25 Xhumadel-Euel 1441 AH
I truly love your website.. Pleasant colors precision nutrition level 1 coach: http://www.webdealdirectory.com/articles/132619-assure-optimum-nourishment-ingestion-with-these-recommendations
Quote
#1462 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDillon 25 Xhumadel-Euel 1441 AH
If you want to grow your familiarity only keep visiting this web
page and be updated with the hottest information posted here.Visit my site; sabun: http://bittimsabunufiyatlari.wordpress.com
Quote
#1461 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJWendy 25 Xhumadel-Euel 1441 AH
A motivating discussion is definitely worth comment.
There's no doubt that that you should publish more on this topic, it may not be a taboo subject but usually people do not talk about such subjects.
To the next! Best wishes!!

Look at my web page: iftar Yemeklerine
Catering: https://topluyemekhizmeti.wordpress.com
Quote
#1460 cialis canadaCharlesbus 25 Xhumadel-Euel 1441 AH
canadian pharmacy levitra buy viagra cialis
viagra online canadian pharmacy http://canadianpharmacystorm.com/#n generic for cialis generic viagra without subscription walmart
cialis vidalista http://canadianpharmacystorm.com/#c viagra results viagra online canadian pharmacy
when to take viagra http://canadianpharmacystorm.com/#7
Quote
#1459 canada drugs reviewsCharlesbus 25 Xhumadel-Euel 1441 AH
how much does viagra cost how does viagra work
otc cialis http://genericvgrmax.com# northwest canadian pharmacy tiujana cialis
cialis generic http://canadianpharmacystorm.com/#t how much does cialis cost at walmart adderall canadian pharmacy
viagra results http://canpharmb3.com/#d
Quote
#1458 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLorrine 25 Xhumadel-Euel 1441 AH
Hi, after reading this remarkable post i am as well cheerful to share my familiarity here with friends.


Have a look at my web site ... naturalsabun: http://bittimsabunufiyatlari.wordpress.com
Quote
#1457 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLea 25 Xhumadel-Euel 1441 AH
I used to be able to find good advice from your blog articles.


Here is my web-site; Synthetic Sarees India - Sudarshansilk.com: http://www.sudarshansilk.com/online-shopping-for-synthetic-sarees-india.html?___SID=U
Quote
#1456 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJTangela 25 Xhumadel-Euel 1441 AH
It is not my first time to pay a quick visit this site, i am browsing this site
dailly and get pleasant facts from here all the time.


Visit my web site; i found here, Angie: http://forojuridico.com/fluxbb/viewtopic.php?id=4263181,
Quote
#1455 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDarren 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Its like you learn my mind! You appear to know a lot about this,
like you wrote the guide in it or something. I think that
you just could do with a few % to drive the message house a little bit, but other than that, that is great blog.
An excellent read. I'll certainly be back.

my page - pvc: https://pvcmarketi.blogspot.com
Quote
#1454 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJEloy 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?
I'm trying to determine if its a problem on my end or
if it's the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.Here is my web page - penis buyutme: https://kondilom.wordpress.com/
Quote
#1453 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJFerne 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
My relatives every time say that I am killing my time here at web, but I know I am getting knowledge every
day by reading thes pleasant articles.

Here is my web page - pvc
kapi: https://pimapenkapi.blogspot.com
Quote
#1452 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJKristine 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
I could not refrain from commenting. Perfectly written!

Feel free to visit my homepage Yerinde Yemek: https://umraniyecatering.wordpress.com
Quote
#1451 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJEllie 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
What's up friends, its impressive post about tutoringand entirely defined, keep it up all the time.


Visit my web-site: Taşıma Yemek: https://anadoluyakasicatering.wordpress.com
Quote
#1450 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJKristofer 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
I have been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts in this kind of house .
Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.
Reading this information So i'm happy to exhibit that I have an incredibly excellent
uncanny feeling I discovered exactly what I needed.

I so much no doubt will make certain to don?t put out of your mind this
site and provides it a look on a relentless basis.


my web page - Juul Jucce Box Reviews: http://www.monchauffagebois.com/forum/profile.php?id=1540352
Quote
#1449 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJRodney 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
It's not my first time to visit this web page, i
am visiting this web site dailly and get good data from here everyday.


Here is my web page - erken bosalma: https://kondilom.wordpress.com/
Quote
#1448 pharmacy rx oneJamesrem 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
when to take viagra viagra pill
canadian pharmacy meds review http://genericvgrmax.com# generic viagra online canadian pharmacy revatio vs viagra
generic viagra india 100mg http://viagrawithoutdoctorspres.com# the canadian pharmacy nose congested when taking cialis
how long does it take cialis to take effect http://cialisxtl.com/#l
Quote
#1447 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJTrudi 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
I am regular reader, how are you everybody? This
post posted at this website is really pleasant.


Also visit my web site :: Playbeatz Reviews: http://englishpark.bkc.ru/3-tips-for-barx-buddy/
Quote
#1446 canadian online pharmacy cialisJamesrem 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
online pharmacy canada generic viagra without subscription walmart
ed pills that work better than viagra http://canadianpharmacystorm.com/#l ordering drugs from canada where to get cialis sample
the cost of cialis http://canadianpharmacystorm.com/#p trusted online pharmacy reviews cialis coupon code
viagra pills http://canpharmb3.com/#o
Quote
#1445 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJShani 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Hello colleagues, how is everything, and what you would
like to say on the topic of this post, in my view its really amazing
in support of me.

Have a look at my web site: bosanma avukati: http://bosanmaavukatibursa.blogspot.com
Quote
#1444 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDeloris 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Hi there, its pleasant post concerning media print, we all be
familiar with media is a wonderful source of data.


Visit my webpage - bosanma davasi: http://bosanmaavukatibursa.blogspot.com
Quote
#1443 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDarcy 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Greetings I am so excited I found your web site, I really found you by accident,
while I was looking on Digg for something else, Regardless I am here now and would just like to say many thanks for a
incredible post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over
it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds,
so when I have time I will be back to read a great deal more,
Please do keep up the fantastic b.

My web site; penis buyutme ameiyati: https://kondilom.wordpress.com/
Quote
#1442 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDesiree 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
What's up to all, it's actually a nice for me to pay a visit this website, it contains helpful Information.

Look at my blog penis kalinligi: https://not-traumatized-enough.tumblr.com/
Quote
#1441 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJEdgardo 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Everything is very open with a cpear clarification of the issues.
It wwas really informative. Youur site is extremely helpful.
Thanks for sharing!

Visit my site: trycannablisscbdoil.com: https://gpeus.com/uncategorized/croquet-in-the-gardens-thursdays-through-sept/
Quote
#1440 how much is viagraCharlesbus 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
how long does 20mg cialis keep in system over the counter viagra
viagra generic availability http://viagrawithoutdoctorspres.com# best online canadian pharmacy cialis for peyronie
online pharmacy viagra http://cialisxtl.com/#h viagra effects show cialis working
generic viagra http://cialisxtl.com/#1
Quote
#1439 walmart online pharmacyCharlesbus 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
77 canadian pharmacy real viagra without a doctor prescription
lowest price cialis http://genericvgrmax.com# over the counter viagra generic viagra without subscription
how long does it take for viagra to work http://genericvgrmax.com# coupons for cialis viagra pill
viagra results http://viagrawithoutdoctorspres.com#
Quote
#1438 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJAisha 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
I was wondering if you ever thought of changing the structure of
your site? Itts very well written; I love what youve got too
say. But maybe you could a little more inn tthe way off content so people could connect wiith it better.
Youve got an awful lot of text for only having one or twoo pictures.
Mayhbe yoou could space it out better?

Feel free to visit mmy blog post; how tto lose belly fat naturally
in urdu (Dave: http://echelon.perxadvantage.com/Default.aspx?tabid=7134&userId=71321)
Quote
#1437 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJReagan 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Hey! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
Is it hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.
I'm thinking about setting up my own but I'm not
sure where to begin. Do you have any points or suggestions?

With thanks

My page :: pimapen: https://pimapenkapi.blogspot.com
Quote
#1436 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLionel 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
I all the time used to study piece of writing
in news papers but now as I am a user of net therefore
from now I am using net for posts, thanks to web.


my web blog - penis buyutme
ameiyati: https://kondilom.wordpress.com/
Quote
#1435 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJNickolas 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
It's truly very complicated in this active life to listen news on Television, so I only use world wide web for that
reason, and obtain the most recent information.

my web blog :: genital sigil: https://not-traumatized-enough.tumblr.com/
Quote
#1434 canada drugs reviewsCharlesbus 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
cialis 30 day trial coupon viagra cost per pill
otc viagra http://canadianpharmacystorm.com/#s women viagra revatio vs viagra
reputable canadian pharmacy http://viagrawithoutdoctorspres.com# levitra vs viagra canada drugs online review
canadian discount pharmacy http://canadianpharmacystorm.com/#t
Quote
#1433 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJRobin 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Very good website you have here but I was curious if you knew of any user discussion forums that cover the
same topics discussed in this article? I'd really
love to be a part of community where I can get advice from other experienced people
that share the same interest. If you have any recommendations, please let me
know. Thanks!

Here is my page guzellik: http://guzellikicinbittimsabunu.wordpress.com
Quote
#1432 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJGlory 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Hi to every body, it's my first pay a quick visit of this blog; this weblog carries amazing and in fact fine material
designed for readers.

My web blog: pvc kapi: https://pvcmarketi.blogspot.com
Quote
#1431 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJAlba 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Howdy! I know this is kinda off topic nevertheless
I'd figured I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?

My site addresses a lot of the same subjects as
yours and I believe we could greatly benefit from each other.

If you're interested feel free to shoot me an e-mail.
I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!


Here is my page sabun: http://bittimsabununeiseyarar.wordpress.com
Quote
#1430 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJManuel 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Thanks very nice blog!

Here is my web page :: pvs surme sistemleri: https://pvcmarketi.blogspot.com
Quote
#1429 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJeramy 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
This piece of writing is genuinely a pleasant one it helps new web visitors, who are wishing for blogging.


Here is my blog post; bosanma davasi: http://bosanmaavukatibursa.blogspot.com
Quote
#1428 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDustin 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Hi to all, it's genuinely a good for me to pay a
quick visit this site, it consists of helpful Information.

Also visit my web site: Juul Jucce Box Reviews: https://thecbdwiki.com/index.php?title=User:HildegardZelaya
Quote
#1427 how long does it take for viagra to workJamesrem 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
canada online pharmacy cialis 20 image
online canadian pharmacy review http://canadianpharmacystorm.com/#4 viagra for men coupon for cialis by manufacturer
5 mg cialis coupon printable http://canadianpharmacystorm.com/#3 otc viagra natural viagra
canadian compounding pharmacy http://canadianpharmacystorm.com/#7
Quote
#1426 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLela 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Just wish to say your article is as astounding.
Thee clearness inn your post is just great and i could assume you are an expert oon this subject.
Well with your permission allow me to grab your feed to keep up to date wth forthcoming post.

Thanks a million and please ccarry on thee rewarding work.


My webpage; kedi: https://Www.alisverissepetiniz.com/
Quote
#1425 when to take viagraJamesrem 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
cialis coupons printable viagra cost per pill
canadian pharmacy for viagra http://canadianpharmacystorm.com/#o what is viagra normal dose cialis
current cost of cialis 5mg cvs http://cialisxtl.com/#w what does viagra do legitimate cialis by mail
cialis coupons printable http://canadianpharmacystorm.com/#7
Quote
#1424 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJason 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Wonderful web site. A lot of helpful information here.
I'm sending it to several friends ans also sharing in delicious.
And naturally, thanks to your effort!

Here is my website: penis buyutme: https://kondilom.wordpress.com/
Quote
#1423 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJBrock 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks,
However I am encountering problems with your RSS. I don't understand the
reason why I can't join it. Is there anyone else having similar RSS issues?
Anyone who knows the solution can you kindly respond?
Thanks!!

Also visit my web site pvc pencere: https://pimapenkapi.blogspot.com
Quote
#1422 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJSamara 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Fastidious answer back in return of this query with firm
arguments and telling the whole thing about that.


Also visit my blog post; pvs surme
sistemleri: https://pimapenkapi.blogspot.com
Quote
#1421 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDexter 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is important and all.
But imagine if you added some great images or video clips
to give your posts more, "pop"! Your content is excellent
but with images and clips, this blog could undeniably be one of
the greatest in its niche. Wonderful blog!

Here is my web-site - kondilom tedavisi: https://kondilom.wordpress.com/
Quote
#1420 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJOdessa 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
We're a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community.

Your web site provided us with useful information to work on. You've performed an impressive task and our whole neighborhood might
be thankful to you.

My web page - bittimsabun: http://bittimsabunufiyatlari.wordpress.com
Quote
#1419 best price 100mg generic viagraCharlesbus 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
canadian pharmacy online cialis pfizer viagra coupons from pfizer
viagra single packs http://viagrawithoutdoctorspres.com# viagra cost cialis pills
canadian pharmacy cialis 40 mg http://canpharmb3.com/#t how much does cialis cost at walmart family pharmacy
п»їviagra http://canpharmb3.com/#j
Quote
#1418 canadian pharmacy world couponCharlesbus 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
generic viagra online canadian pharmacy expired cialis 3 years
when will generic viagra be available http://cialisxtl.com/#h sildenafil vs viagra cialis vs levitra
5mg cialis http://cialisxtl.com/#8 expired cialis 3 years cialis coupons 2019
walmart pharmacy online http://cialisxtl.com/#t
Quote
#1417 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJKeri 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
First off I would like to say superb blog! I had a quick question in which I'd like to
ask if you don't mind. I was curious to find out how you center yourself and
clear your head before writing. I have had difficulty clearing my mind in getting my thoughts out there.
I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to
15 minutes are usually lost simply just trying to
figure out how to begin. Any suggestions or hints? Appreciate it!My webpage ... penis boyu: https://kondilom.wordpress.com/
Quote
#1416 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLisette 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Somebody necessarily assist to make critically posts I would state.

That is the first time I frequented your website page and to this
point? I amazed with the research you made to make this actual submit amazing.
Fantastic process!

Check out my web page penis kalinligi: https://harlivy-moved.tumblr.com/
Quote
#1415 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDaniela 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
It's really a great and useful piece of information.
I'm happy that you just shared this useful information with us.
Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

Here is my blog post: Sehirlerarasi Nakliyat: https://aliemariep.tumblr.com/
Quote
#1414 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJSherri 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Hey! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but
I'm not seeing very good success. If you know of any please share.

Thanks!

my page ... Evden Eve
Nakliye: https://princess---protein.tumblr.com/
Quote
#1413 canadian online pharmacy viagraJamesrem 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
pfizer viagra coupons from pfizer viagra 100mg
viagra cost per pill http://genericvgrmax.com# cialis free trial viagra vs cialis vs levitra
low cost cialis http://canpharmb3.com/#d best canadian online pharmacy does cialis lower your blood pressure
viagra online http://cialisxtl.com/#s
Quote
#1412 generic cialis bitcoinJamesrem 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
canada pharmacy viagra online pharmacy
women viagra http://genericvgrmax.com# side effects of viagra viagra single packs
tadalafil vs cialis http://viagrawithoutdoctorspres.com# can you have multiple orgasms with cialis cost of viagra 100mg
cialis 20 mg best price http://canadianpharmacystorm.com/#q
Quote
#1411 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJavier 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Hello there, You have done a great job. I'll definitely
digg it and personally suggest to my friends. I'm sure they will be benefited from this web site.


My web blog ... Sehirici Nakliyat: https://dad-bracadabra.tumblr.com/
Quote
#1410 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJCristina 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Incredible points. Sound arguments. Keep up the good spirit.my web page :: penis sorunlari: https://daytime--shootingstar.tumblr.com/
Quote
#1409 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJAugust 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
I love your blog.. very nice colors & theme.
Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?

Plz respond as I'm looking to create my own blog and would
like to know where u got this from. thanks

Also visit my web-site penis buyutme egzersizleri: https://kondilom.wordpress.com/
Quote
#1408 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLemuel 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Hey there would you mind letting me know
which webhost you're using? I've loaded your blog in 3 completely different internet browsers and
I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest
a good web hosting provider at a honest price? Cheers, I
appreciate it!

Also visit my web site ... penis buyutme ameiyati: https://kondilom.wordpress.com/
Quote
#1407 cheapest cialis web pricesCharlesbus 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
viagra vs cialis vs levitra canadian pharmacy cheap
cialis samples request http://canadianpharmacystorm.com/#v generic cialis at walgreens pharmacy cialis online
cialis in canada http://cialisxtl.com/#5 viagra prices adderall canadian pharmacy
pharmacy online http://canpharmb3.com/#1
Quote
#1406 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJBeverly 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I've
truly enjoyed browsing your blog posts. After all I'll be subscribing to your feed and
I hope you write again very soon!

Also visit my web page kondilom tedavisi: https://kondilom.wordpress.com/
Quote
#1405 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJMarilou 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
This piece of writing provides clear idea in favor of the new users of blogging, that in fact how to do blogging.


Look at my web-site - penis
sorunlari: https://penisbuyutmeistanbul.blogspot.com/
Quote
#1404 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLoren 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Highly energetic blog, I liked that a lot. Will there be a part 2?


My blog Kartal Nakliyat: https://agent-annabelle.tumblr.com/
Quote
#1403 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJAmee 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
I am curious to find out what blog system you have been utilizing?
I'm having some minor security problems with my latest
website and I'd like to find something more risk-free.
Do you have any recommendations?

My web blog penis buyutme ameiyati: https://erkenbosalmasebepleri.blogspot.com/
Quote
#1402 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJonnie 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Hi there just wanted to give you a quick heads up. The words in your
content seem to be running off the screen in Chrome.
I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I figured
I'd post to let you know. The layout look great though! Hope you get the
problem fixed soon. Kudos

Here is my web page - Sehirlerarasi
Nakliyat: https://all-of-my-best-friends-are-crows.tumblr.com/
Quote
#1401 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJAntje 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
May I simply just sayy what a comfort to uncovver somebody that really knows
what they are talking about on the net. You definitely realize how to bring a problem to light
annd make it important.More people must read this and understand this side oof the story.
I can't believe you aare nnot more popular
since you certainly possess the gift.

Feel free to visit my blog ... ways to fight bbad breatgh (Dixie: http://observatoriornd.org/content/qn-wilheminalillyinboxcom-13122019-0344)
Quote
#1400 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJSanto 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
I like what you guys tend to be up too. This type of clever work and coverage!
Keep up the very good works guys I've you guys to my blogroll.


Here is my page - penis sorunlari: https://kondilomnedir.blogspot.com/
Quote
#1399 chrissy teigen legend viagraJamesrem 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
viagra online canadian pharmacy what are the side effects of cialis
viagra vs cialis http://cialisxtl.com/#8 viagra coupons 75% off hims viagra
cialis going generic in 2019 in us http://canpharmb3.com/#j best liquid cialis side effects for cialis
cialis erections http://cialisxtl.com/#p
Quote
#1398 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJArcher 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
I'm really enjoying the theme/design of your
weblog. Do you ever run into any web browser compatibility problems?
A couple of my blog visitors have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great in Chrome.

Do you have any suggestions to help fix this issue?

Also visit my web site :: penis buyutme
egzersizleri: https://kondilomnedir.blogspot.com/
Quote
#1397 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJNadine 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
It's actually a nice and helpful piece of info.

I am glad that you simply shared this helpful information with us.
Please stay us informed like this. Thank you for sharing.


my web page :: kondilom tedavisi: https://kondilom.wordpress.com/
Quote
#1396 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJamie 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
If you desire to grow your familiarity simply keep visiting this site and be
updated with the most recent news posted here.

My web page - penis buyutme egzersizleri: https://hpvtedaviyontemleri.blogspot.com/
Quote
#1395 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJZack 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
Someone necessarily assist to make seriously posts I might state.
This is the first time I frequented your web page and to
this point? I amazed with the research you made to create this
actual submit extraordinary. Wonderful process!Also visit my web-site: hpv virusu: https://onceuponadaddydom.tumblr.com/
Quote
#1394 canadian world pharmacyCharlesbus 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
canadian pharmacies viagra cost
online pharmacy canada http://viagrawithoutdoctorspres.com# how much does viagra cost cialis 30 day sample
when to take viagra http://cialisxtl.com/#g legitimate canadian pharmacy legit canadian pharmacy online
canadian pharmacy cialis 40 mg http://canpharmb3.com/#n
Quote
#1393 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJShasta 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
Its like you read my thoughts! You appear to know
a lot about this, like you wrote the e book in it or something.
I feel that you could do with some percent to force the message
house a bit, but other than that, that is fantastic blog.
A fantastic read. I'll definitely be back. It’s the best time
to make some plans for the future and it’s time to be happy.
I’ve learn this submit and if I may just I want to recommend you few interesting issues or suggestions.
Maybe you can write subsequent articles relating to this article.
I want to learn even more things about it! I am sure this paragraph has
touched all the internet visitors, its really really fastidious article on building up new weblog.
http://alexa.com

Have a look at my web blog: Jimmy: http://alexa.com
Quote
#1392 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJGary 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
Hi, all the time i used to check web site posts
here in the early hours in the break of day, as i like to gain knowledge of more and more.Feel free to visit my web-site ... hpv virusu: https://hpvtedaviyontemleri.blogspot.com/
Quote
#1391 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJTerra 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
Thanks for finally writing about >EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJ
Quote
#1390 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJHumberto 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
Great article, just what I needed.

Feel free to visit my blog; genital sigil: https://penisbuyutmeameliyatlari.blogspot.com/
Quote
#1389 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJovita 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
Attractive section of content. I just stumbled upon your website
annd in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
Any way I'll be subscribing to yor augment and even I
achievement you access consistently rapidly.

Visit my siite :: noflam does it work: https://mus-album.org/user/MUUDominga/
Quote
#1388 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJShawn 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
If you wish ffor to improive your experience only keep visiting this site and be
updated with thee hottest news update posted here.

Take a lolok at my website ... apple stock anmalysis today (Jerilyn: http://gratefullibs.dead.net/mad-libs/forex-suggestions-you-cant-expert-current-market-without)
Quote
#1387 how much is viagraJamesrem 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
viagra in action generic cialis bitcoin
specialty pharmacy http://canadianpharmacystorm.com/#3 legitimate cialis by mail herbal replacement for viagra/cialis/levitra...
uk pharmacy http://cialisxtl.com/#q best canadian pharmacy global pharmacy canada
daily use cialis cost http://canadianpharmacystorm.com/#z
Quote
#1386 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJHenry 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
With havin so much content and articles do youu ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of unique content I've either created mysel or outsourced but
iit looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement.
Do yoou know any solutions to help protedt against content from being stolen? I'd certainly appreciate it.


Also visit my website - vajinismus sorunlari: http://aesthetics-Nymphet.Tumblr.com/
Quote
#1385 natural viagra alternatives that workJamesrem 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
cialis going generic in 2019 in us generic cialis black 800mg
cialis 20mg price http://canpharmb3.com/#5 24 hour pharmacy near me viagra without a doctor prescription
how long does viagra last http://viagrawithoutdoctorspres.com# cheapest viagra viagra vs cialis
24 hours pharmacy http://canpharmb3.com/#c
Quote
#1384 24 hours pharmacyCharlesbus 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
п»їcanadian pharmacy online 100mg viagra without a doctor prescription
taking l-citrulline and cialis together http://viagrawithoutdoctorspres.com# adderall canadian pharmacy cialis 30 day trial coupon
online pharmacy reviews http://cialisxtl.com/#7 viagra price sildenafil citrate generic viagra 100mg
viagra without doctor prescription http://viagrawithoutdoctorspres.com#
Quote
#1383 herbal viagraCharlesbus 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
canadian pharmacy viagra 50 mg generic cialis
cialis for peyronie http://cialisxtl.com/#x canadian family pharmacy viagra results
canadian pharmacy near me http://viagrawithoutdoctorspres.com# canadian pharmacy no prescription needed generic for cialis
female viagra http://canadianpharmacystorm.com/#z
Quote
#1382 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJNestor 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
Hi Dear, are you in fact visitiing this web site regularly,
if so afterward you will definitely obtaikn pleasant knowledge.


Have a look at my blog post: ankara Vajinismus Tedavisi: https://Www.Addgoodsites.com/details.php?id=384366
Quote
#1381 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJAngelina 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
I'm not sure where you are getting your information, but great topic.

I needs to spend some time learning more or understanding more.
Thanks fun quizzes for couples: https://king-wifi.win/wiki/Make_The_Property_Your_Very_Own_With_These_Home_Remodeling_Recommendations great information I was looking for this
information for my mission.
Quote
#1380 п»їviagraCharlesbus 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
100 mg viagra lowest price cialis dosages
canadian pharmacy world coupon code http://cialisxtl.com/#m canadian pharmacy review viagra for sale
trial samples of viagra http://viagrawithoutdoctorspres.com# viagra generic what is viagra
viagra boner http://viagrawithoutdoctorspres.com#
Quote
#1379 liquid cialisCharlesbus 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
online pharmacy without scripts viagra prescriptions over internet
cost of cialis 20mg tablets http://canpharmb3.com/#c viagra cost per pill when to take viagra
canadian pharmacies http://viagrawithoutdoctorspres.com# viagra coupons from pfizer п»їviagra
legit canadian pharmacy http://genericvgrmax.com#
Quote
#1378 how much does cialis cost at walmartJamesrem 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
viagra cost per pill chrissy teigen legend viagra
taking l-citrulline and cialis together http://genericvgrmax.com# pfizer viagra coupons from pfizer cialis money order
family pharmacy http://canadianpharmacystorm.com/#b cialis dosage usa pharmacy
viagra pills http://canpharmb3.com/#p
Quote
#1377 viagra generic availabilityJamesrem 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
online canadian pharmacy reviews natural viagra alternatives that work
does cialis lower your blood pressure http://canpharmb3.com/#h viagra erection after ejaculation canadian pharmacy viagra
generic cialis bitcoin http://genericvgrmax.com# viagra in action cialis vs viagra
coffee with cialis http://genericvgrmax.com#
Quote
#1376 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJCatherine 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
That is a really good tip particularly to those new to
the blogosphere. Short but very precise information… Many thanks for sharing this one.
A must read article!

Also visit my homepage ... Georgette Sarees India -
Sudarshansilk.com: http://www.sudarshansilk.com/georget-sarees.html
Quote
#1375 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJEzra 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
hello there and thank you for your info – I have certainly picked
up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using
this site, as I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load correctly.
I had been wondering if your hosting is OK?
Not that I'm complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your
quality score if advertising and marketing with
Adwords. Anyway I am adding this RSS fun things to do in tacoma at night: https://getpocket.com/redirect?url=http%3A%2F%2F204.152.217.76%2F my e-mail and could look out for much more of your respective intriguing
content. Ensure that you update this again soon.
Quote
#1374 canada online pharmacyCharlesbus 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
viagra without a doctor prescription how much does viagra cost
where to bay cialis (tadalafil) pills 80mg http://genericvgrmax.com# viagra vs cialis vs levitra viagra prices
viagra coupons 75% off http://viagrawithoutdoctorspres.com# cialis and interaction with ibutinib ed pills that work better than viagra
walgreens online pharmacy http://viagrawithoutdoctorspres.com#
Quote
#1373 cialis 20mgCharlesbus 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
over counter viagra walgreens canadian pharmacy coupon
ed pills that work better than viagra http://canpharmb3.com/#l cost of viagra 100mg walmart trial samples of viagra
canada drugs online http://genericvgrmax.com# viagra online canadian pharmacy generic cialis tadalafil
viagra effects http://cialisxtl.com/#o
Quote
#1372 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJMerlin 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
I aam really grateful to the holder of this web site whho has shared
this enormous paragraph at here.

my homepage; jamorama
price: http://formulavkusa23.ru/otziv/look-post-discover-every-thing-about-understanding-acoustic-guitar
Quote
#1371 generic cialis tadalafilJamesrem 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
canadian valley pharmacy free cialis medication for providers
viagra canada http://canpharmb3.com/#a hims viagra viagra coupon
real canadian pharmacy http://canadianpharmacystorm.com/#o prescription drugs from canada cialis samples request
female viagra http://canpharmb3.com/#b
Quote
#1370 viagra for saleJamesrem 23 Xhumadel-Euel 1441 AH
cialis and interaction with ibutinib generic cialis without prescription
cost of viagra 100mg walmart http://canadianpharmacystorm.com/#c online pharmacy india п»їcialis
cialis discount card http://canadianpharmacystorm.com/#f canada pharmacy viagra canada
cost of viagra 100mg http://genericvgrmax.com#
Quote
#1369 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJSommer 22 Xhumadel-Euel 1441 AH
Your style is so unique in comparison to other folks I've read stuff from.
Many thanks for posting when you've got the opportunity,
Guess I will just book mark this site.

Feel free to visit my website; Keto Blaze Xtreme Reviews: http://www.nsc-radio.eu/ngs/index.php?page=User&userID=1787133
Quote
#1368 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJBennie 22 Xhumadel-Euel 1441 AH
legit online casino usa
best casino games: https://neoonlinecasino.com/
golden tiger casino us players
Quote
#1367 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJRefugio 22 Xhumadel-Euel 1441 AH
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make
your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting
videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?Check out my blog :: page=0&top=1&: http://www.sudarshansilk.com/catalogsearch/result/?q=%E2%80%8BStunning+Sarees
Quote

Add comment

Security code
Refresh