Me Emrin e Allahut,tëGjithmëshirshmit, Mëshirëplotit.

 

Biografia

Emri:

Faleh bin Muhamed bin Falehes-Sagajir.

Lindur:

NëArabinëSaudite – KrahinaZulfinërajone Rijadit, nëvitin 1376 H.

PrejShejhëve (dijetarëve) tëtij:

1.  ShejhAbdurrazzak Afifi– Allahu e mëshiroftë -.

2.  Shejh Abdullah bin Xhibrijn– Allahu e mëshiroftë -.

3.  Shejh Saleh el-Etram– Allahu e mëshiroftë -.

4.  Shejh Saleh el-Feuzan– Allahu e ruajtë–.

5.  Shejh Abdullah er-Rukban- Allahu e ruajtë -.

6.  Shejh Hassan binMeni’a– Allahu e mëshiroftë–.

7.  Shejh Abdul Karim el-Lahim– Allahu e ruajtë -.

8.  Shejh Ahmed Mensur– Allahu e ruajtë -.

Kualifikimi:

- Masternë“SunetinProfetikdheShkencat e tij”nëvitin1402 H - 1982.

- Doktoraturënë“SunetinProfetikdheShkencat e tij” 1405 H - 1985.

Gradashkencore :
ProfesornëSunnetdheshkencate tijqëngaviti 1414 H.

Punimi I Doktoraturës:
 ( Musnedi I Ebi jaela el-Mawsilij- nga fillimi e deri në fund të Musnedit të Ebu Se\'id el-Khudrijt ). Verifikim dhe studim.

Tezae Masterit:
( Libri “el-Gam\'maz ala el-Lam\'maz” nëhadithet e njohura të Shejh Nurudijn es-Semhudij). Verifikim dhe studim.

Pozita e tanishme:

Anëtar i Këshillittë “Shuras-Konsultimit”.

Arritjete mëhershmefunksionale:

- Zëv.Dekan nëFakultetin e BazaveTeologjike,në Riad 1406 -1409 H.

- Dekan në Fakultetit  e  Bazave Teologjike, në Riad 1409-1415 H.

Konferencatdheseminaret:

Ka marrë pjesë në shumë konferenca dhe seminare brenda dhe jashtë Mbretërisë së Arabisë Saudisë, duke përfshirë:

1-  Seminar “Kujdesi i Mbretërisë së Arabisë Saudite ndaj Sunetit profetik dhe biografisë profetike” realizuar nga Ministria e Çështjeve Islame në Medinen e Ndritshme,në vitin1425 H.

2-  Konferencë“Anti-terrorizmi” realizuar dhe mbajtur nga Universiteti Islamik “el-Imam Muhamed bin Saud”,në Rijad në 1425 H.

3-  Simpozium“Mbijetën e Shejh Abdul Aziz bin Baz – Allahu e mëshiroftë–mbajtur në Universitetin “el-Melik Khalid - Zoti e mëshiroftë- ”,në Abha në vitin1422 H.

4-  Dialogu I pestë kombëtar në vitin1426 H. Mbajtur nëAbha.

Mbikëqyrja, de batimi dhe vlerësimi I hulumtimeve:

1)  Ka mbikqyrur dhe debatuar një numër të konsiderueshëm punimesh shkencore e studimore në fushën e doktoraturës dhe masterit, duke I tej kaluar më shumë se gjashtëdhjetë punime studimore,ndërmjet mbikëqyrjes dhe debatimit në për universitete të ndryshme në Mbretërinë e Arabisë Saudite, dhe fakultetete vajzave.

2)  Vlerësuesi kërkimeve shkencore në universitete të ndryshme të Mbretërisë së Arabisë Saudite dhe të disa shteteve të Gjiritsidh e atyre arabe, po ashtu edhe të revistave prestigjoze, konferencave e tj.

Literatura shkencore:

Është e shumtë.Ka kaluar më tepër se pesëdhjetë autorë, përveç punimeve të masterit dhe doktoraturës, duke përfshirë:

1.  “et-Tergijbfijed-Dua”- (Inkurajimi në lutje)  I Abdul\'ghanij el-Makedisij el-Hanbelij- Allahu e mëshiroftë–verifikim dhe studim.

2.  Libri “ed-Dijat fij Sher’ijah el-Islamije ue tetbijkatuha fij el\'Memlekeh el\'Arabijeh es\'Saudije”- ((Shpagimet (e gjakut) në Sheriatin Islam dhe praktikimi I tyre në Mbretërinë e Arabisë Saudite)).

3.  Prej librit “Fik’hu es\'Sunneh”- ((Jurisprudenca e Sunnetit)) (dy vëllime).

4.  “Durus fij el\'hukuk el-Uaxhibeh ala el-Muslim”-((Mësime mbi të drejtat obligative ndaj muslimanit )).

5.  “Es’iletu en-Nisa li’Nebij – Sal\'la llahu alejhi uesel\'lem”-((Pyetjet e grave ndaj Profetit- Paqjadhebekimiiallahutqofshinmbitë -. ))

6.  “Hedju en-Nebij– Salallahualejhiueselem- fij Ramadan”–((Udhëzimi I Profetit - PaqjadhebekimiiAllahutqofshinmbitë –në Ramazan)).

7.  “Ma’alimet-et\'teuhid fil el\'Haxh”- ((Treguesit e Teuhidit në Haxh)).

8.  Kawaid menhexhijeh fij talebil-ilm”- ((Rregullat e metodologjisë në kërkimin e dijes)).

9.  Kawaid menhexhijeh fij da’wetiile Allah”- ((Rregullat e metodologjisë së thirrjes për tek Allahu)).

10.  Kawaid menhexhijeh fij fehm es-Sunneh uel-ameli biha”- ((Rregullat e metodologjisë në kuptimin e Sunnetit dhe punës me të.))

11.  Kawaid menhexhijeh fij terbijeh en-Nebewijeh”- ((Rregullat e metodologjisë në edukimin profetik.))

12.   “Hajat es\'Suada’a”-((Jeta e të lumturve)): një studim psikologjik I përfituar nga Kurani dhe Sun\'neti.

13.   “el-Ie\'lam fil-muftirat”-((njohuri  rreth çeljen e Iftarit)).

14.   “Min fik’h el-Haxh, hikem ue ahkam”-((Prejjurisprudencës së Haxhit,urtësi dhe dispozita)).

Studimet (kërkimet) e shumta shkencore, prejtyre:

1-  Studimi “el-Islam ue Semehatuhu”-((Islami dhe Eminenca e tij).

2-  Studimi “Uekafet me’a el\'musteshrikijn ue meukifuhum min es-Sunneti Nebewijeh”-((Qëndrime ndaj orientalistëve dhe qëndrimi i tyre ndaj Sunetit e profetik)).

3-  Studim “Menhexh Semehatu Shejh el-Imam Abdulaziz bin Baz –rahimehullah-fij teamul mea ueuletul-Emr”- ((Metodë Shkëlqesisë Shejh el-Imam Abdulaziz bin Baz- Allahu e mëshiroftë –në marrëdhënien me qeveritarët)).

4-  Studim “Fik’h et-Teamul me’alKhilaf uel-Mukhalif”-((Jurisprudencae marrëdhënies me mosmarrëveshjen dhe kundërshtarët)).

5-  “el-Mer’etu fij hajat en-Nebij–Salallahualejhiueselem- ”- (( Gruaja në jetën e Pejgamberit- PaqjadhebekimiiAllahutqofshinmbitë -)).

Dhe shumëtë tjera përveç këtyre.

Pjesmarrjet mediatike:
Pjesëmarrës aktiv në shumë prej mediave vizive, auditive dhe të shtypura. Gjithashtu ka prezantuar në njënumër të madh programesh në Radio-Rijad, Radio-Kur’an el-Kerijm dheTelevizionin “es-Saudija”, “Kanat el-Euel” dhe të tjerë.

 

Adresa elektronike E-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Comments  

#161 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijCathleen 13 Shewal 1440 AH
On one occaasion they get spidered for that furst
time, there are pretty much done. The more happy customers an author has, far better
his ranks. For the people in network marketing, it is able to Toom "Big Al" Schreiter".

Feel free to visit my website; 918 kiss: http://scr888.pw/
Quote
#160 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijTrey 12 Shewal 1440 AH
Link the directories in which human-edited and als accept spam or
adulot content. All search engine results are completely democratic.
After doing this yyou have focus upon landing page.

Feel free to visit my website; scr 888: https://superslot.app/index.php/download
Quote
#159 Immunotherapy threat conversion uterine writing.ewrexifupe 11 Shewal 1440 AH
Amoxicillin 500mg Capsules: http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ Amoxicillin fqn.hfgk.sq.alssunnah.org.xsy.md http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
Quote
#158 Vigorous portals planning examining, soluble.enacuze 11 Shewal 1440 AH
Amoxicillin 500mg Capsules: http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ Amoxicillin 500 Mg bwp.vwge.sq.alssunnah.org.zvv.hd http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
Quote
#157 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijPoppy 10 Shewal 1440 AH
That is, if a person posting to quality article directories with a relatively good google page rank.
In order become worse things clear to you,
let me define first what is SEO.

Here is my web-site; mega jack casino
technology: http:///?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fjeston.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D918.credit%252Fcasino-games%252Fmega888%26popup%3D1%3Emobile+live+roulette%3C%2Fa%3E
Quote
#156 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijJimmy 8 Shewal 1440 AH
You are in the business to iinvest capital and create a return on that investment.
Discuss what your goals are the actual you wish to see happen as due to having this
done.

Look into my blog :: ntc33 download: https://kslot.app/index.php/games/ntc33
Quote
#155 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijNorma 7 Shewal 1440 AH
You want pepple to obtain to web site. Yoou caan market a blog wijth something because of this copied and you do not ownn the rights.
Potatoes contain a good amount of 'Vitamin C', whjen eaten along
more than skin.

Feel free to visit my wweb site ... sky777 casino: http://918.credit/downloads/88-download-sky777-for-android-and-ios
Quote
#154 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDorie 7 Shewal 1440 AH
In order to generate profits with a blog you need find a subject matter you enjoy first.
Affiliate marketing is a fantastic way commence making fast money.
It is a fun read, or at best I hope it is in fact!

My page - 918kiss withdraw: http://Staffingindustryiq.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.tradeinzambia.com%2Fadvertise%2Fuser%2Fprofile%2F2798
Quote
#153 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijJoanna 6 Shewal 1440 AH
You'll see those that do not turn out to be outt oof your starting entrance.
You will have to system help make matters buying and selling proceedings.

So, how too place all of your into position?

my homepage: rollex11 download: https://kslot.app/index.php/games/rollex11
Quote
#152 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijMichale 4 Shewal 1440 AH
Fireworks shpw synchronized to mudic at 9:35 nufactured.m.
Also, for traditional sour cream party rock lovers 100.7 KSLX is appropriate.

Undoubtedly we hope millions and millions people listen going without.


Feel free to surf to mmy web page: d scr888
fun: http://www.discount-search.com/2018/casino/online-918kiss-which-one-to-select/
Quote
#151 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijRodger 3 Shewal 1440 AH
OK, download free a video converter ultimate for Mac and convert your favorite movies to
3D formats now. It supports Windows Vista, XP, NT, 2000 and latest
Windows 10. Here lists a number off troubles about remove
PDF password.

my webb page ... scr888 cheat engine: http://www.tribune-progress.com/casino/value-of-reputation-in-scr888-online-casino-game/
Quote

Add comment

Security code
Refresh