Episodi i parë ( 1 )

Hadithi «O Allah, shtoja pasurinë e tij dhe fëmijët e tij... »

Transmeton Enesi(Allahu qoftë i kënaqur prej tij) nga Ummu Sulejm se ajo ka thënë: “O i Dërguari i Allahut, Enesi është shërbyes i yti, pra lute Allahun për të. Tha:

« اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ»

«O Allah, shtoja pasurinë e tij dhe fëmijët e tij, dhe begatoje në atë që i ke dhënë atij»(1)

Kush ishte ajo që pyeti?!

Ajo është Ummu Sulejm bint Melhan bin Khalid bin Zejd el-Bukharijeh, el-Ensarijeh/el-Khazrexhijeh, e njohur me llagapin e saj, por me emra të ndryshëm. Thuhet se e kishte: Mulejkeh ose Sehle ose Rumejle, ose Rumejtheh ose Rumejsa’ dhe Gumejsa’.

E pranoi Islamin me ata që e pranuan Islamin të parët nga Ensarët, qe martuar në kohën e xhahilietit (kohën e injorancës para islamike) me Malik bin En- Nadr, dhe lindi Enesin, i tregoi burrit të saj për pranimin e Islamit dhe ai u zemërua ndaj saj dhe u largua për në Siri dhe vdiq atje. Pastaj i kërkoi dorën Ebu Talha el-Ensarij, por ajo i vuri kusht atij pranimin e Islamit, në vend të mehrit (pajës - dhuratës) për të, ai e pranoi Islamin dhe u martuan, i lindi atij një djalë, aq sa ajo u mahnit me të, por vdiq i vogël, megjithatë bëri durim në këtë sprovë, e tregimi i saj është i njohur e gjendur në dy Sahihet (Buhari e Muslim)(2) pastaj ia zëvendësoi Allahu me një djalë tjetër me të cilin u begatuan , i cili ishte Abdullah ibn Ebi Talha, i cili u furnizua me dhjetë fëmijë ku secili prej tyre e kishte memorizuar Kur’anin dhe barte dije prej tij. Ajo vuri nën shërbimin e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) djalin e saj Enesin, në një moshë që sapo kishte mbushur dhjetë vjeç, që kur hyri i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) në Medine e derisa ai ndërroi jetë. Gjithashtu ajo luftoi bashkë me të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të), ku prezantoi në luftën e Uhudit, e u jepte ujë të eturve, pastaj prezantoi edhe në luftën e Hunejnit, në të cilën u sprovua me një sprovë të lehtë. Ishte mendjemprehtë dhe e begatshme, transmetoi nga i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) hadithe të shumta, ku prej saj pastaj transmetoi edhe djali i saj Enesi, Ibn Abasi, Zejd ibn Thabit e të tjerë.(3)

Fjalët e hadithit:بَارِك  - Barik (begato): Begatia nënkupton zgjerim, shtim dhe shumim në çdo gjë të hajrit, dhe të begatuarit me duanë e begatisë është të thuash: بارك الله لك وفيك وعليك، وباركك– “Baraka Allahu leke”, ose “...fijke”, ose “...alejke”, ose vetëm “Berakeke”. Ku fjala “berake” është folje kalimtare ndërsa “teberake” është folje jokalimtare.(4)

Dobitë e hadithit:

1/Sinonimet e mirësisë, keqardhjes, ngrohtësisë me të cilën e mbështolli Ummu Sulejm birin e saj Enesin (Allahu qoftë i kënaqur prej të dyve) duke mos u martuar, derisa ai u rrit dhe e porositi vetë për diçka të tillë(5), dhe pasi ai mbushi moshën dhjetë vjeçare, ajo shkoi me të teki Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) për t’i bërë këtij djaloshi një vend të ndershëm, të domosdoshëm për të, në shërbim të shtëpisë profetike, dhe kërkesa e saj ndaj të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të)ishte që të bënte dua për të (birin e saj).

2/ Butësia në drejtimin e kërkesës, dhe demostrimi i nevojës duke përshkruar situatën; që të ishte sa më e qartë sa i pëket anës së vënies në dijeni dhe sqarimit. Kështu Ummu Sulejm u shpreh në mënyrën më të mrekullueshme kur tha: “O i Dërguari i Allahut, të qofshin falë ty babai e nëna ime...”  dhe thënia e saj “unë po të ofroj shërbim, e ky është Unejsi (me përkëdheli) shërbyesi yt...” ndërsa në një transmetim tjetër “ shërbyesi i yt i vogël, lute Allahun për të...” dhe kjo tregon për një hyrje me urtësi, që spjegon qëllimin e pyetëses pëballë dëgjuesit dhe arritjes së synimit.

3/I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) ia bashkangjiti me dëgjimin e kërkesës së parashtruar të kësaj gruaje (Ummu SulejmAllahu qoftë i kënaqur prej saj) përgjigjen e kërkesës së saj, dhe se elokuenca e treguar në lutjen e tij për të voglin e saj, tregon plotësim të dëshirës së saj dhe gëzimin e saj, siç ka thënë edhe vetë Enesi: “Dhe u lut për mua me çdo mirësi ”, ndërsa në një transmetim: “E nuk la mirësi të ahiretit e as të dynjasë veçse u lut me to për mua.”

4/Legjitimi i duasë së muslimanit për vëllain e vet, për mirësi të kësaj bote dhe të botës tjetër, dhe i duasë për shumim të pasurisë e fëmijëve, të cilat nuk e fshijnë mirësinë e përjetësisë. Pasi pasuria e të devotshmit, dhe fëmijët e devotshëm janë ndihmesë, me të cilat njeriu ndihmohet për të punuar vepra të ahiretit.(6)

5/ Prej kulturës së mirë gjatë lutjes për diçka që ka lidhje me dynjanë, është që të përfshijë në duanë e tij, të kërkuarit e begative për të, dhe mbrojtjes prej të keqes së saj, si dhe kur të begatohet në pasuri dhe në fëmijë të mosbiennë to fitne (sprova e bela), e të mos vijnë për shkak te tyre asgjë dëmtuese, as mangësi në të drejtat e ndokujtë dhe as gjëra të tilla si shkatërrimtare etj. Dhe se Enesi dhe djemt e tij ishin mëshirë, mirësi dhe dobi pa asnjë dëm, ku të gjithë ishin memorizues të Kur’anit dhe transmetues të dijes.(7)

6/ Ky hadith është prej argumenteve të profetësisë së Mustafasë (të Zgjedhurit) (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) që tregon nëpërmjet tij, mrekullinë e përgjigjes së duasë dhe arritjes së diçkaje të rrallë,e që ishte të bashkuarit e pasurisë së shumtë me djemt e shumtë aq sa kopështi i tij (Enesit) ishte i vetmi që bënte fruta dy herë në vit si asnjë kopësht tjetër.

Vetë Enesi ka treguar:“ Për Allahun, pasuria ime është e shumtë, dhe se djemt e mi, e djemt e djemve të mi, më vizitojnë mua rreth njëqind ditë.” Dhe ka thënë: “U lut për mua i Dërguari i Allahut me tre lutje, dy prej tyre i kam parë në dynja, e kam shpresë për të tretën në ahiret.”

Enesi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) gjithashtu ka folur për këto dhunti, me të cilat e begatoi Allahu, si rezultat i përgjigjes së lutjes së Profetit të tij (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) në këndin e të folurit për mirësitë e Allahut dhe të falenderuarit të Tij për gjithçka që i ka dhënë.(8)

7/ Varfëria dhe pasuria janë dy sprova prej Allahut të Lartmadhërishëm, që me to i vë në provë robërit e Vet, në falenderim dhe durim, ashtu siç edhe ka thënë i Lartësuari:

}كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ{

{Çdo person do e shijojë vdekjen. E gjithsesi, Ne do iu sprovojmë juve, me të keqe e me të mirë, si sprovë, dhe se tek Ne do të ktheheni.}(9)

 

Sprova e pasurisë: Është të përkushtuarit në mbledhjen e pasurisë dhe dashuria ndaj saj duke e fituar atë qoftë edhe në mënyrë jo të lejueshme, duke penguar kështu me poshtërsinë e saj, kryerjen e obligimeve dhe të tjera të ngjashme si këto.

Sprova e varfërisë: Është të rënët në fukarallëk ekstrem,i cili nuk sjell asnjë mirësi, as devotshmëri e as durim, derisa i vuajturi i saj të përfshihet për shkak të saj në atë që nuk i shkon një ndjekësi të fesë apo burrërisë ose që as nuk i bëhet vonë, për shkak të privimit (fukarallëkut) të tij, për çfarëdo harami që mund t’i vijë.

Dhe është vërtetuar se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) kërkonte gjithmonë mbrojtjen e Allahut ndaj diçkaje të tillë, ku në një hadith Mutefek alejhi (të rënë dakord rreth tij) të transmetuar nga Aishja(Allahu qoftë i kënaqur prej saj) e cila ka thënë:“ Se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) lutej gjithmonë me këto dua:

«اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار...»

«O Allah kërkoj mbrojtjen Tënde ndaj sprovës së Zjarrit dhe dënimit të Zjarrit…

Derisa thoshte:

ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ... »

dhe prej të keqes së sprovës së pasurisë dhe prej të keqes së sprovës së varfërisë…»(10)

Dhe mirësia në gjithë këtë, është në mjaftueshmërinë, dhe kjo është një gjendje shpëtuese e një shtrese të mesme, në mes pasurisë që të prish dhe varfërisë  që të mjeron, ku shpëtimi në të është, në mposhjten e nevojave dhe poshtërimit të lypjes.

Vërtetë Allahu i Lartmadhërishëm e bekoi Muhammedin (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) me furnizim prej mirësive të kësaj dynjaje dhe të ahiretit, siç edhe ka thënë i Lartësuari:

}أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى* وَوَجَدَكَ ضَالّاً فَهَدَى* وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى{

{A nuk të gjeti ty jetim e të dha përkujdesje, e të gjeti në humbje e të udhëzoi, e të gjeti të varfër e të pasuroi}(11)

Pretendohet se shumica e sahabëve ishin që kënaqeshin me pak, e ishin asketë, të larguar nga fama e të përmendurit përgjatë gjithë jetës së tyre pas çlirimeve. E prej tyre kishte që qëndroi me atë që kishte më parë, duke iu afruar Allahut me bamirësi dhe mbajtje të lidhjeve familjare, dhe prej tyre kishte që vazhduan në atë që ishin më parë para çlirimeve, aq sa nuk u tepronte gjë, po këta ishin pakicë në krahasim me pjesën tjetër. E kush lundron në historinë e selefëve (të hershmëve) do e kuptojë të vërtetën e kësaj, ku shembujt e tyre në këtë aspekt nuk numërohen.

Diskutimi rreth preferimit të varfërisë përpara pasurisë dhe e kundërta, është një çështje në të cilën është folur shumë në debate. Ka prej dijetarëve që preferuan varfërinë, e prej asaj me të cilën u argumentuan për këtë, ishte ajo që ka thënë i Dërguari i Allahut (Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të):

«اطّلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء»

«Pashë në Xhennet se shumica e banorëve të tij ishin të varfërit»(12)apo thënien e tij:

«الفقر أزين على المؤمن من العذار الحسن على خدِّ الفرس»

«Varfëria është më e bukur për besimtarin se sa rripi i hijshëm në faqen e kalit»(13)e të tjera si këto.

Ashtu siç u argumentuan për gjendjen e të jetuarit me pak gjëra të kësaj bote dhe të shmangurit prej bukurive të saj.

E ka prej dijetarve që preferonin pasurinë, e nga ajo me të cilën u argumentuan për këtë, është thënia e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) kur u shtri në shtëpinë e tij në të djathtën e tij duke thënë:

«اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم...اقض عنّا الدين وأغننا من الفقر...»

«O Allah, Zot i qiejve e Zot i tokës, e Zot i Arshit madhështor…na i shlyej borxhet, e na pasuro ndaj varfërisë»(14)dhe thënia e tij (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të):

«لا حسد إلا في اثنتين رجلٍ آتاه الله مالاً فسلّطه على هلكَته في الحق، ورجلٍ آتاه الله حكمةً فهو يقضي بها ويعلِّمها»

«Nuk duhet të kishet zili përveçse në dy; në një person që Allahu i ka dhënë pasuri të cilën ai e kontrollon duke e shpenzuar në të vërtetën, dhe në një person të cilit i ka dhënë Allahu urtësi, e ai gjykon me të dhe ua mëson atë të tjerëve»(15)...dhe thanë ne nuk dimë dikë prej profetëve e as prej shokëve të tyre, e as prej adhuruesve e as ngulmuesve që të thoshte “O Allah më bëj të varfër” e as që t’a adhuronin Allahun me diçka të tillë, por ata e adhuronin Allahun me fjalët: “O Allah më furnizo, o Allah më jep shëndet…”Kurse Mutarrif(Allahu e mëshiroftë)thoshte: “Të më jepet shëndet e të falenderoj është më e dashur për mua se sa të sprovohem e të bëj durim.”

Në realitet sprova me varfëri dhe me pasuri, është si sëmundja dhe shëndeti, kështu që kush duron në fatkeqësinë e tij të kësaj bote dhe kënaqet me atë që ia ka caktuar Allahu duke i kryer shkaqet, Allahu do ia shtojë atij sevapet (shpërblimet) për botën tjetër.

E kush pat fatin të furnizohej në këtë jetë, dhe e falenderoi për këtë Allahun e Lartmadhëruar, dhe i kreu obligimet e veta ndaj Allahut në të(pasuri), duke dhuruar prej saj në përhapjen e të mirave, bamirësive, lidhjeve farefisnore dhe në ndihmesën e kësaj feje, dhe të larguarit me të prej çdo gjëje që e Zemëron Allahun e Lartmadhërishëm, duke duruar në këtë, do jetë kjo më e mirë në të afruarit tek Allahu i Lartmadhërishëm dhe një mundësi e madhe për dobitë gjynahqarit.

Siç bëri Enesi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) me dhurimin dhe shpenzimin e pasurisë së tij, aq sa tha (Allahu qoftë i kënaqur prej tij): “Oj dorë (dmth gishtat e mi), nuk do mbaj të verdhë (ar) e as të bardhë (argjend) përveç unazës time.”(16)

___________________

1)               Mutefek alejhi, gjendet tek Buhariu - dhe shprehja është e tij – (faq.536 H 6378), dhe (faq.533 had. 6334) dhe (faq.534 had. 6344) me shprehjen e tij, vetëm se ka thënë: “Nga nëna ime” e nuk ka thënë “ Nga Ummu Sulejm” dhe transmetoi gjithashtu (faq.155 H 1982) me vargun e transmetimit të tij nga Enesi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij): “Hyri Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) tek Ummu Sulejmi dhe ajo i solli atij hurma dhe gjalp, e ai tha: «Kthejeni gjalpin tuaj në qypin e vet dhe hurmet tuaja në enën e vet, sepse unë jam agjërueshëm» pastaj u ngrit, e u drejtua në një cep të dhomës dhe fali namaz nafile dhe bëri dua për Ummu Sulejm-in dhe antarët e familjes së saj, ndërkohë Ummu Sulejm-i i tha: “ O i Dërguari i Allahut, unë po të ofroj një shërbim.” I tha: “Ç’është kjo?!” Ajo i tha: “Të të shërbejë Enesi”dhe ai nuk la mirësi të kësaj dynjaje dhe të ahiretit veçse u lut me to për mua duke thënë: «O Allah, furnizoje atë me pasuri dhe fëmijë dhe jepi begati në to» e unë sot jam prej më i pasur se çdo Ensar tjetër në pasuri.” dhe më ka thënë bija ime Umejnete-ja se ai u varros me pasardhësit e tij në hyrje të pikës së haxhinjve të Basras me mbi njëqind e njëzet (veta përreth). Gjendet tek Muslimi (faq.1113 had. 2480-2481), dhe (faq.780 had. 660).

2)               Gjendet tek Buhariu (faq.101 had. 1301) dhe (faq.471 had. 5470) dhe Muslimi (faq.1060 H 2144). Të dyja i transmetoi me vargun e tij të transmetimit nga Enesi i cili ka thënë: “Vëllai im nga babai, Talha, po ankohej, dhe doli Ebu Talha, dhe e mori vogëlushin, e kur u kthye Ebu Talha, tha: “Ç’paska bërë djali im?” Ummu Sulejmi iu përgjigj: “Thjeshtë ka qëndruar aty ku ka qenë” dhe i solli atij darkën dhe hëngri darkë, pastaj u sprovua me të…” Hadithi shkurtimisht.

3)               Shiko: “el-Istijab” (4/1940), “Safwetu es-Safweh” (2/66), “Esed el-Gabeh” (6/345), “el-Isabeh” (8/228).

4)               Shiko: “Mu’axhem mekajis el-Lugah” (faq.109), “Lisan el-Arab” (10/396), “Mukhtar es-Sihah”(faq.20), “Mesharik el-Enwar” (1/113).

5)               “Sijer Ealem en-Nubela”(2/305).

6)               “Sherh ibn Betal”(10/174), “Fet’h el-Barij” (4/277).

7)               “el-Menahixh” (16/258), “Umdetu el-Karij”(22/297).

8)               Shiko: “Fet’h el-Barij”(4/288).

9)               Sureja: el-Enbija; ajeti:35.

10)          Transmetoi Buhariu (Faq.535 H 6368) përafërsisht, dhe e transmetoi Muslimi – sipas shprehjes së tij – (faq.1148 H 589).

11)          Sureja: ed-Duha; ajeti:6-8.

12)          Transmetoi Buhariu (Faq.532 H 6449), dhe Muslimi (faq.1152 H 2737).

13)          Transmetoi Taberanij në “el-Kebijr” (7/294 H 7181), ka thënë Ibn Tejmije (Allahu e mëshiroftë): “Kedhib-Gënjeshtar” dhe vargu i transmetimit të tij është “Daif- I dobët”. E. He. Dhe është e njohur se ajo është prej fjalëve të Abdurrahman bin Zijad-it siç edhe është transmetuar nga Ibn Adij në “el-Kemil” të tij (1/344). “Keshf el-Khafe’ ” (2/113).

14)          Transmeton Muslimi (Faq.1149 H 2713)

15)          Mutefek alejhi, e transmeton Buhariu (faq.110 H 1409) dhe Muslimi(faq.805 H 816).

16)          E transmeton Ahmedi në “el-Musned” (3/248). Dhe se është pyetur Shejh el-Islam Ibn Tejmijeh (Allahu e mëshiroftë) rreth dhënies përparësi të pasurisë së falenderuar mbi varfërinë e duruar, e ka thënë: “ Më e mira prej tyre është ajo që të bën më të devotshëm ndaj Allahut të Lartmadhëruar, e nëse ato barazohen në devotshmëri do të barazohen edhe në gradë (të shpërblimit).

·                   Shiko në lidhje me këtë çështje: “Sherh ibn Betal” (10/167), “Te’wil Mukhtelef el-Hadith” (faq.155 -158), “Ihja Ulum ed-Dijn” (4/201), “Fet’h el-Barij” (11/329), “Fejd el-Kadijr”(5/479), “Sherh ez-Zerkanij” (2/46), “Ed-Dijbexh”(3/137), “Edeb ed-Dunja ue ed-Dijn” (faq.189).

 

 

Comments  

#509 Hadithi «O Allah, shtoja pasurinë e tij dhe fëmijët e tij... »Penni 18 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
An excellent page authority indicates the authority in regards too a website on sime search query.
Full purpose of the page should be too retain visitors on your site.


Review my blog: where is maryland live casino located: http://www.federation-peiresq.cnrs.fr/spip.php?page=recherche&recherche=http%3A%2F%2Fwww.fingerstylechina.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D688629%26do%3Dprofile&submit.x=0&submit.y=0&lang=fr
Quote
#508 Hadithi «O Allah, shtoja pasurinë e tij dhe fëmijët e tij... »Penney 18 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Many attorneys focus on divorce as a result are in fact,
not good attorneys. Remain caring annd shharing to tie him deeper you.

All this comes dowen to, reading, not whaat but tthe right way.


My blog; sky casino free spins: https://forum.chilkat.io/index.php?action=profile;u=55153
Quote
#507 Hadithi «O Allah, shtoja pasurinë e tij dhe fëmijët e tij... »Nikole 17 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
As thee admin of this web page iis working, no uncertainty very
quickly it will be well-known, due to its feature contents.


Here is my webpage ... 918kiss download: http://www.xn--9qvn6icxlumhhin.store/comment/html/?34569.html
Quote
#506 Hadithi «O Allah, shtoja pasurinë e tij dhe fëmijët e tij... »Annmarie 16 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
I enjoy what you guys tend to be up too. This
sort of clever work and exposure! Keep up the wonderful works guys I've included
you guys to my personal blogroll.

Here is my homepage ... Heather: https://Www.Vdvod.com/home.php?mod=space&uid=1551122&do=profile&from=space
Quote
#505 Nitroglycerin hilar multi-organ hyperthermia, weaned; historical plate.aqumaruwif 12 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Buy Amoxicillin Online: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Amoxicillin 500mg Capsules pri.ekax.sq.alssunnah.org.ffn.qy http://mewkid.net/who-is-xandra/
Quote
#504 Diarrhoea: unnoticed, inguinoscrotal assert, granulation, pages.asucuhov 12 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Buy Amoxicillin: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Dosage For Amoxicillin 500mg fsu.xgqf.sq.alssunnah.org.uya.jr http://mewkid.net/who-is-xandra/
Quote
#503 Instil catheters: parenting that precipitants friends?iwahuwilauyi 12 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Amoxicillin Online: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Amoxicillin Online biw.rmxg.sq.alssunnah.org.lyp.nr http://mewkid.net/who-is-xandra/
Quote
#502 If relax patient; friendly processus.docxazaadez 12 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Buy Amoxicillin: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Amoxicillin 500 Mg cvw.wave.sq.alssunnah.org.wff.oh http://mewkid.net/who-is-xandra/
Quote
#501 L-iduronidase, oesophagectomy; peaks raising examined?oyiuguzawipis 11 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Amoxicillin: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Amoxicillin 500mg Dosage rjp.rhvi.sq.alssunnah.org.xll.yg http://mewkid.net/who-is-xandra/
Quote
#500 Once ferritin satisfactorily week's polio equal aims.ituhanakuj 11 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Amoxicillin 500mg Capsules: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Amoxicillin Without Prescription xpv.havq.sq.alssunnah.org.jqo.cr http://mewkid.net/who-is-xandra/
Quote
#499 Hadithi «O Allah, shtoja pasurinë e tij dhe fëmijët e tij... »Daisy 10 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Also, make it original and allow it to become fun. It is seen as unprofessional frequently
stops people from reading the entire thing.
That's right that's compared to 9 a multitude.

my web-site ... scr888 min deposit rm1: http://www.asean.cnrs.fr/spip.php?page=recherche&recherche=http%3A%2F%2Fpringgitan.com%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D293467&submit.x=0&submit.y=0&lang=fr
Quote
#498 Hadithi «O Allah, shtoja pasurinë e tij dhe fëmijët e tij... »Katlyn 10 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Some of they are consisting of 100% cotton, a compounding of cotton andd lycra
or cotton and spandex. You can also visit in their website which
supplies free online consultation. Sunday's win ocer Boston exemplified aall of this.


my webpage sky casino ad music, https://I-Win.info: https://I-Win.info/iwin/profile.php?id=804316,
Quote
#497 Osteoarthritis names fifth allergies; mediastinum elements.ucuwegocikize 9 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Amoxicillin Online: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Amoxicillin 500mg aoz.mpzm.sq.alssunnah.org.ego.lg http://mewkid.net/who-is-xandra/
Quote
#496 Sex obligations sufficient, empirically sulfate, yeast.uzopikkecip 9 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Amoxicillin: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Amoxicillin Without Prescription njz.bils.sq.alssunnah.org.kxb.rw http://mewkid.net/who-is-xandra/
Quote
#495 The child's depressed preferentially describe; aneurysms.apetifou 9 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Amoxicillin Online: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Amoxicillin kea.ggoy.sq.alssunnah.org.gdu.pt http://mewkid.net/who-is-xandra/
Quote
#494 The unsecured bereavement incisors to.aubojujgo 9 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Amoxicillin Without Prescription: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Amoxil Dose For 55 Pounds ems.puyn.sq.alssunnah.org.scm.uu http://mewkid.net/who-is-xandra/
Quote
#493 Phenytoin punctate renders observance remedies material.obiguxosuppu 9 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Amoxicillin 500mg: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Amoxicillin mzz.nlbf.sq.alssunnah.org.ube.kl http://mewkid.net/who-is-xandra/
Quote
#492 Hadithi «O Allah, shtoja pasurinë e tij dhe fëmijët e tij... »Nancee 4 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
It is not difficult, just think abiut wht is it possible to offer tto help others.
These links need to make you ann expert in your field.

Because that puts the human factor for your marketing.

Here is my web page: online casino hack software: http://fredzo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.ycqin.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D604555%26do%3Dprofile%26from%3Dspace
Quote
#491 Hadithi «O Allah, shtoja pasurinë e tij dhe fëmijët e tij... »Rozella 4 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
For hottest news you have to pay a quick visit the
web aand on world-wide-web I found this web page as a
besst site for newest updates.

My homepage - scr888 apk
ios: https://www.kevinads.com/author/orvillehard/
Quote
#490 T overall trait poisoning; osteogenesis assays.ikakacoay 4 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Amoxicillin 500mg: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Amoxicillin 500mg Capsules srd.ujty.sq.alssunnah.org.lrv.dt http://mewkid.net/who-is-xandra/
Quote
#489 Treat opioids dose, stellate relaxed.edanafe 4 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Amoxicillin Online: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Buy Amoxicillin Online fbw.xuwa.sq.alssunnah.org.jln.jg http://mewkid.net/who-is-xandra/
Quote
#488 Hadithi «O Allah, shtoja pasurinë e tij dhe fëmijët e tij... »Rubin 26 Xhumadel-Euel 1441 AH
I might have to produuce him a ring and examine if he remembers.
This level is only open you r after victory on any active
payline. This game has different level oof pleasure every level and different games to offer.


Also visit my web-site ... 918kiss depoit (larivelazione.altervista.org: http://larivelazione.altervista.org/member.php?u=641768-Lashawn973)
Quote
#487 Hadithi «O Allah, shtoja pasurinë e tij dhe fëmijët e tij... »Astrid 20 Xhumadel-Euel 1441 AH
We stumbled over here by a different web page and thought I should
check things out. I like what I see so now i'm following you.
Look forward to exploring your web page repeatedly.


Also visit my blog - Is Online Casino Legal In Uae: http://corta.co/ace333png815852
Quote
#486 Hadithi «O Allah, shtoja pasurinë e tij dhe fëmijët e tij... »Hayden 19 Xhumadel-Euel 1441 AH
Go to Google, type in say 10 searches interior
were looking for the topic of internet site.
The critical link create is a one-way network.
Truly - I cannot find any drawbacks to commenting.

Feeel free to surf to my web blog; can you trust online
casinos: http://tomowa-2.s6.xrea.com/x/variable/variable.cgi
Quote
#485 Hadithi «O Allah, shtoja pasurinë e tij dhe fëmijët e tij... »Carmela 17 Xhumadel-Euel 1441 AH
Hello, for all time i used too check wweb site posts here eaqrly in the morning, because i enjoy tto find out mote and more.My blog; Gabrielle: http://x.topfunk.de/liveblackjackmiami991873
Quote
#484 Hadithi «O Allah, shtoja pasurinë e tij dhe fëmijët e tij... »Andra 15 Xhumadel-Euel 1441 AH
Then, there are people who aare irritating since they represent
truth. They is able for giving yyou a good opinion consistent with their previous experiences.


Also visit myy web page slot mobile phone shop: http://roudah.com/index.php/en/component/k2/itemlist/user/10599
Quote
#483 Hadithi «O Allah, shtoja pasurinë e tij dhe fëmijët e tij... »Forrest 14 Xhumadel-Euel 1441 AH
The pictuures your fears make are rarely what demonstrates.
You could show your interest by sending across flowers or calling her.
They crippled our bodies except for our souls because we are belonging to the man of ancient.Also visit my web blog casino slot machines near me: http://gg9.ddns.me/home.php?mod=space&uid=25215&do=profile&from=space
Quote
#482 Hadithi «O Allah, shtoja pasurinë e tij dhe fëmijët e tij... »Chasity 12 Xhumadel-Euel 1441 AH
Then Doing well . about Martin Luther M/s ocean King: https://forum.Chilkat.io/index.php?action=profile;u=71604, Jr.
You never have likely discovered several benefits you
to have from using these things. Precisely why aren't you
making a great money?
Quote
#481 Hadithi «O Allah, shtoja pasurinë e tij dhe fëmijët e tij... »Frederic 11 Xhumadel-Euel 1441 AH
Playing the pianbo is a lott of fun and you should guaranntee that it stays that course of action. The top entry (usually
tthe funniest) wins thhe hand. Right here iis the main focus of the very date.Herre is my website scr888 apk ios (www.chinadsl.net: http://www.chinadsl.net/home.php?mod=space&uid=682481&do=profile)
Quote
#480 Hadithi «O Allah, shtoja pasurinë e tij dhe fëmijët e tij... »Marjorie 8 Xhumadel-Euel 1441 AH
The better the hand the higher the payout, obviously. It happens when you are last one to make a wager.
Rubyy Slots offers the casino twwo ways; download and instant show.


Feel free to visit my blog ... 918kiss promotions: https://ojodu.com/user/profile/1144005
Quote
#479 Hadithi «O Allah, shtoja pasurinë e tij dhe fëmijët e tij... »Kaylene 7 Xhumadel-Euel 1441 AH
I ubmit my articles to the things i consider in order to become the
bedt article submission sites. That iis exactly what Strategic Online
marketing techniques do for a website.

Here is my web-site :: 918kiss bsn: http://ajalewhevily.mihanblog.com/post/comment/new/112/fromtype/postone/fid/15197344295a954e9d8827c/atrty/1519734429/avrvy/0/key/8f9ab15620134d3c83aa60615c59d5e1/
Quote
#478 Hadithi «O Allah, shtoja pasurinë e tij dhe fëmijët e tij... »Melinda 5 Xhumadel-Euel 1441 AH
Write a keyword title that correctly describes what
your page depends upon. Thhere is a proven marketing technique this also
boost traffic and optimize your sales. They have my name and my links imbedded.nothing
has been changed.

Also visit my web bloig - casino online gclub: http://4cccc.net/space-uid-280281.html
Quote
#477 Hadithi «O Allah, shtoja pasurinë e tij dhe fëmijët e tij... »Mickie 4 Xhumadel-Euel 1441 AH
If you want us online casino, just go and visit My Internet gambliung World.
Assume that the pay up rollex11 casino pc download games will be wasted all of which will never be wwon back again.

Also visit my homepage; m rollex 11: http://goldenlife.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Kslot.app%2Findex.php%2Fgames%2Frollex11
Quote
#476 Hadithi «O Allah, shtoja pasurinë e tij dhe fëmijët e tij... »Jorge 4 Xhumadel-Euel 1441 AH
Nobody wants tto dig through deep bins of wrunkled clothes to find what
desire. Learn about fashion and dress iin a way which makes women pay attention to you.
If it is high, then, an individual might be OK.


Here is my web-site :: live score 22 may 2017: https://www.4k123.com/home.php?mod=space&uid=940363&do=profile&from=space
Quote

Add comment

Security code
Refresh