Episodi ( 1 )

Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.

Falenderimi i përket Allahut, Atë e falenderojmë, dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë.Kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga të këqijat e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona.Kë e udhëzon Allahu nuk ka kush e devijon, dhe kë e lë Allahu në humbje nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që e meriton të ardhurohet përveç Allahut, të vetëm dhe të pa ortak, dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i Dërguari i Tij.

{O ju që keni besuar, kini frikë Allahun siç Ai e meriton, e mos t’u gjejë vdekja vetëmse duke qenë muslimanë}[Al-Imran: 102].

{O ju njerëz, kini frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një njeriu dheqë krijoi prej tijgruan e tij dhe që nxori prej prej tyre shumë burra dhe gra. Pra, kini frikë Allahun në Emër të të Cilit betoheni (e kërkoni)dhe ruajini lidhjet familjare, se vërtetë Allahu është mbi ju vëzhgues.} [en-Nisa: 1].

{O ju që besuat,kini frikë Allahun dhe flisnifjalë të drejta, (në mënyrë) qët’ua përmirësojë veprat tuaja dhe t'ua falë mëkatet tuaja. Dhe kush i bindet Alahut dhe të Dërguarit të Tij veç se ka fituar një fitore tëmadhe} [el-Ahzab: 70-71].

E siç vijon:

Në kohët e sotme është folur shumë për (mrekullitë shkencore në Kur'an dhe Sunet) (1), dhe janë botuar shumë libra, duke u shkruar në to artikuj studimorë dhe dorëshkrime, e janë hedhur në to ligjërata, konferenca dhe seminare;duke u referuar në një morihadithesh (citate) të ngrituara deri tek Profeti - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të- ku prej tyre janë të saktë, e disa jo të saktë.

Pasi më begatoi Allahu me pranimin për diplomim në studimet e larta në - Fushën e Hadithit–në Universitetin Islamik (Medine e Ndritshme); u bë obligim për mua të angazhuarit në shërbimtë hadithit të Profetit të ndershëm.Pozita ime ishte ndryshe nga pozita e kolegëve të tjerët;bazuar në thëniene tij -Paqja dhe bekimi qoftë mbi të -: «الدين النصيحة، لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم»

«Feja është këshillë, rreth Allahut, Librit të Tij, të Dërguarit të Tij, Imamët të muslimanëve dhe përgjithshëm së tyre.»(2)

Kështu fillova t’i përmblidhja ato hadithe, me anë të të cilave u argumentuan mrekullitë shkencore, të ndodhura në brendësinë e njeriut, tokës, dhe universit, me të gjitha mundësitë që unë kishapër t’u ndalurnë libra, hulumtime, dhe seminare, punime konferencash, dhe ligjëratash.Pas kësaj bëra sistemimin e tyre dhe renditjen e tyre, në kapituj dhe studimetë kombinuara, ku për verifikimin e tyre, mendoj se është në mënyrë adekuate. Pastaj kam përmendur gjykimin e të argumentuarit me atë hadith, duke sqaruar edhe këndvështrimin e argumentimit.Pas kësaj  i kam bërë koment nga ana ime ashtu siç unë e kam parë, nëse kam pasur një koment për këtë çështje.

Qëllimi im këtu me fjalën“njeri” është: krijimi njeri, dhe gjymtyrët e trupit të tij, duke mos hyrë në fushën e shpirtit, e as ndjenjat, dhe as deklaratat e mjekësisë kurative, as parandaluese, e as psikologjike.

Dhe qëllimi im me fjalën“tokë”është: krimin e saj dhe ndërtimine saj, duke mos hyrë nëfushën bimore, ose shtazore.

Ndërsa sa i përket fjalës “univers”kam patur për qëllim: atë që ka lidhje me objektet e sipërme, format e tyre, ndriçimin e tyre largësinë e tyre, ashtu siç kanë thënë shkencëtarët (3), kjo pra është ajo që kam kërkuar për të studiuar.

Dhe unë e shoh këtë tematikëtë një rëndësie të veçantë, për këto arsye:

1 –Sepse është e para në llojin e tij, sipas njohurivetë mia.

2 –Sepse bën pjesë në serinë epërpjekjeve në shërbim të Sunnetit dhe mbrojtjes së tij, dhe se kjo për arsye se pjesa më e madhe e shkrimtarëve dhe diskutues rreth mrekullive shkencore; nga ata në librat e të cilëve u ndala, nuk ishte se kishin njohuri rreth librave të sunnetit, dhe që nuk mund të bënin dalliminmes haditheve të sakta nga ato jo të tilla, duke bërë që ata të argumentoheshin me hadithe të dobëta, e të shpikura, duke ndërtuar mbi to mrekulli shkencore sipas Sunnetit profetik!

3 - Sepse disa shkrimtarë dhe diskutues rreth mrekullive shkencore në Sunnet, lozin me fjalëte thëna në hadith, ose mbase mund të kenë qenë dikush tjetër para tyre, por mungesae diturisë së tyre rreth verifikimit (tekhrixh) të hadithit, i kufizonteatanë atë që kishin gjetur. Dhe se ky hulumtim i sqaronshprehjet e ndryshme të haditheve me anë të të cilave është argumentuar, ku me anë të kësaj studiuesit dhe të tjerë përfitojnë në fushën e mrekullive shkencore në Sunnet.

4 - Sepse ajo me të cilën është argumentuar nga hadithet, nëse ato kanë qenë të saktadhe të argumentuarit me to ka qenë i qëlluar, atëherë ky është argumente të forta të profecisë, të cilat ia rrisin besimtaritbesimin(4), dhe e nxinë ateistin kokëfortë.

Për shkak të këtyre, e rëndësisë së kësaj teme, unë e zgjodha, duke shtuar këtu:

= Se ajo do ishte për mua një përvojë, në dijen e shkencës më të rëndësishme të hadithit, madjemund të përmbledhë pothuajse të gjitha shkencat e hadithit, e që është shkenca e verifikimit (tekhrixh) të hadithit.

= Se kjo më bën mua më të kërkuarin për disa dije shkencore moderne, si disa të cilat më kujtojnëmua ato që unë kam studiuar në shkollë të mesme, me profil shkencor.

= Se kjo ngjyrë studimi – kam për qëllim studimin e mrekullive shkencore në Kur'an dhe Sunnet - është shumë e rëndësishme në fushën e thirrjes për tek Allahu, veçanërisht në fushëne përforcimit dhe fuqizimit të besimit, sidomos në këtë epokë që jetojmë, në të cilën të rinjtë muslimanë u hipnotizuan me dijet dhe shpikjet bashkohore, dhe se ky lloj studimi është mëse bindës për këta të rinj, dhe demostrues i besimit brenda veteve të tyre për fenë e tyre dhe Sunnetin Profetittë tyre.

Madjemë saktë, kjo ngjyrë e këtij studimi, është një rrugë e mirë dhe e fortë, në thirrjen e mendimtarëvemohuesdhe dijetarëve të tyre për në Islam, pasi ata nuk pajtohet me diçka, ashtu siç bëjnë me pranimin e shkencës, fakteve dhetë dhënave të saj, përkundër racave, feve dhe atdheuttë tyre të ndryshëm.

Kështu që, ata kur zbulojnë diçka nga sekretet e krijesave, apo arrijnë në ndonjë rezultat, këtë nuk mund t’a arrijnë, përveçse pasi kanëpërvetësuar mekanizma dhe pajisje të arritjeve fundit, të cilat nuk u mundësuan përveçse në këtë epokë, e pas kësaj gjejnë vetëm një njeri të vetëm, në mesin e miliona njerëzve, që e kishte thënë këtë rezultat dhe fakt, para katërmbëdhjetë shekujve më parë, e aq më tepër kur ai nuk posedonte asgjë prej mjeteve dhe pajisjeve, të cilatsot gjenden në duart e shkencëtarëve. Madje përkundër kësaj ai ishte analfabet që nuk dinte as shkrim e as lexim, e ata padyshim përballë këtij fakti do të dorëzohen,do t’a njohin dhe pranojnë, se këtë nuk mund t’a thotë një njeri. E kjo ka ndodhur me një numër nga krerëte shkencës bashkëkohore, duke e vërtetuardhe duke e bërë të ditur, se ajo që thuhet në Kur'an dhe Sunetprej fakteve dhe enigmave, rreth shumë gjërave, nuk mund të jetë tjetër vetëm seshpallje hyjnore, ku disa prej tyre madje edhe e kaneë pranuar Islamin, e për këtë falenderuar qoftë Allahu(5).

Prandaj ishte obligim për mua për t'u bashkuar në shërbim të kësaj ane, nëfushat e thirrjes për tekAllahu, dhe kjo duke shqyrtuar atohadithe tek të cilat jam ndalur, me të cilat janë argumentuar mrekullitë shkencore, si dhe sqarimin e saktësisë të tyre, dhe i dobësisë.

= Se unë kam preferuar të tërheq vëmendjen e specialistëve të hadithit, për tek kjo ngjyrë e studimit ndaj thënieve të Pejgamberit, në mënyrë që të jetë në kuadër të dëgjimit dhe shikimit të tyre, duke i bërë të ngrihennë kundërpërgjigje ndaj atyre që manipulojnë me Sunnetin profetik, dhe atyre që nuk përmirësojnë të kuptuarit e tyre.

= Sekjo është një përpjekje në rrugën e përforcimit të udhës së zotëruesve të mrekullive shkencore, dhe kjo nëpërmjet përzgjedhjes së tematikës në një formë të përgjithshme.

Ndërsa sa i përket përzgjedhjes (së tematikës) së krijimit të njeriut dhe ndërtimit të trupit të tij, tokës, dhe universit, në mbledhje të haditheve me anë të të cilave është argumentuar për to, mbi mrekullitë shkencore në këto tri çështje, është bërë për shkak të rëndësisë së saj. Pasi atojanë nga ajetet më të mëdha të cilat tregojnë Forcën e Allahut të Lartmadhëruar, dhe se unë kam ndarë një pjesë të madhe të vargjeve të Kuranit të nderuar, ku në to gjenden ajete argumentuese rreth Krijuesit të tyre (njeriut, tokës, universit) aq sa nuk mund t’i numërojë veçse Ai.

Ka thënë i Lartmadhëruari:

(سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحق)[فصلت:53]

{Ne do t’ua tregojmë atyre shenjat Tona në horizonte dhe në veten e tyre derisa t’u bëhet e qartë atyre se ai është i vërtetë}[el-Fusilet: 53].

Dhe se Allahu e nxiti njeriun nëvështrimin e krijesave të tij, duke përfshirë edhe vetë njeriun, tokën, dhe universin, ka thënë i Lartmadhërishmi:

: (فَلْيَنظُرْ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ)[الطارق: 5]

{Pra, le të shikojë njeriu nga se është krijuar.} [Tarik: 5].

Gjithashtu ka thënë i Lartmadhërishmi:

(وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ)[الذاريات: 20-21]

{E në Tokë ka fakte për të bindurit, e edhe në veten tuaj, a nuk po shihni?}[edh-Dharijat: 20-21].

Po ashtu ka thënë i Lartmadhëruari:

(أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (6) وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (7) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ)

[ ق: 6- 8]

{A nuk e shikojnë qiellin mbi ta, se si e kemi ndërtuar dhe e kemi zbukuruar, e që në të nuk ka asnjë të metë?!Edhe tokën e shtrimë dhe hodhëm në të male (si bazament), dhe mbimë në të (bimë) prej çdo lloji të kultivuar, si qartësim dhe përkujtim për çdo rob të kthyer (nga Zoti).} [Kaf: 6-8].

Vazhdon i Lartmadhëruari duke thënë:

(قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ)[يونس: 101]

{Thuaj: Vështroni në atë që është në qiej e në tokë. Por faktet dhe kërcënimet nuk u bëjnë dobi një populli që nuk besojnë.}[Junus: 101].

Në mënyrë që të sillej ky kërkim i plotë, dhe në imazhin që shpresoja, u përballame një numër vështirësish, duke përfshirë:

1 – Numri i madh i referencave të cilat janë argumentuarme hadithe profetike, mbi mrekullitë shkencore, dhe specifikat e tyre, ku prej tyre është: libri, duke përfshirë kërkimin e shpejtë, duke përfshirë artikullin në një gazetë apo revistë, duke përfshirë leksione, seminare dhe punime konferencash, të cilat kërkojnë përpjekje të konsiderueshme në mbledhjen e materialeve prej tyre.

2 - Shumica e punimeve të konferencave që kishin lidhje me tematikën time, nuk është se janë botuar (6), gjë që më shtyu për një udhëtim shkencor në Egjipt, ku edhe u mbajt më shumë se një konferencë mbi Islamin dhe shkencën bashkëkohore, ku më e rëndësishmja e tyre ishte: “Konferenca NdërkombëtareIslamike rreth mrekullive mjekësore në Kur'an dhe Sunet”, mbajtur më (9/26 deri në 9/28/1985), dhe “Konferenca Mjekësore Islame rreth Sheriatit Islamik, dhe çështjeve bashkëkohore mjekësore”mbajtur më (2-5 shkurt 1987).

3 - Disa nga hadithet e përdoruara për argumentim, nuk i kam gjetur në asnjë nga librat e haditheve që kam hasur, madje as në librat e trillimeve(haditheve të trilluara)(7).

4 –Vështirësia e tematikave shkencore - qoftë në mjekësi, shkencën e gjeologjisë, apo astronomisë –ku dikush si shembulli im i cili nuk ka një njohuri të mirarreth tyre, e kj ka marrë prej meje një përpjekje të madhe për t’i kuptuare pastaj përmbledhur, për të sqaruar anën e argumentimit dhe pastaj të komentoja mbi të.

5 – Ndryshimi mes temave dhe shpërndarja e tyre, gjë q ecila kërkonte prej meje një mund të madh në përmbledhjene tyre dhe klasifikimin e tyre në kapituj dhe hulumtime të ndërlidhura.

Dhe me falënderimin e Allahut dhe suksesin prej Tij, e pastaj nën drejtimin dhe kujdesin e mbikëqyrësit të punimit të diplomës - Allahu e shpërbleftë me të mira–u arrit kapërcimi i këtyre vështirësive, pra falenderuar qoftë Allahuqë me mirësitë e Tij realizohen veprat e mira.

Natyrën e këtij hulumtimi e ndava në: Parathënie, hyrje, dy kapituj, dhe përmbyllje, pastaj indekset e nevojshme, dhe shtojcën.

= Sa i përket Parathënies: Sqarova në të: subjektin (tematikën) e punimit, rëndësinë e tij, arsyet e përzgjedhjes së tij, vështirësitë që kam hasur gjatë përgatitjes së tij, planin, metodologjinë kërkimore, dhe pastaj e kam përmbyllur me një fjalë falenderimi.

= E sa i pëket Hyrjes: Kam folur në të për përkufizimin e termit (Mrekullia Shkencore), dhe termit (Shpjegimi Shkencor), dallimi në mes tyre, pastaj sqarimin e përhapjes së tyre, dhe evoluimin e “mrekullive shkencore”.

= Ndërsa dy Kapitujt, seksionet e tyre, dhe hulumtimet e seksioneve, i kam rregulluar si vijon:

Kapitulli i 1-rë: Hadithet e marra për argumentim rreth mrekullive shkencore nëbrendësinë e njeriut:

Seksioni i parë: Hadithet që kanë lidhje me krijimin e njeriut:

• Tema e parë: Renditja e krijesave dhe i fundit i tyre njeriu.

• Tema e dytë: Origjina e trupit të njeriut.

• Tema e tretë: Dallimet e lindura mes njerëzve, për shkak të përbërjes fizike.

• Tema e katërt: Veçoria e ujit (spermës) së mashkullitdhe ujit (spermës) së gruas, dhe sqarimin e ndikimit të tyre në krijimin e embrionit,të përngjasuarit ,dhe gjinitë mashkull dhe femër.

• Tema e pestë: Jo çdoujë(spermë) mund të sjellë në jetë një fëmijë mashkull.

• Tema e gjashtë: Efektivitetin e kontraceptivëve.

• Tema e shtatë: I deformuari nuk lindet.

• Tema e tetë: Dështimi.

• Tema e nëntë: Ndikimi i nënës gjenetike, dhe mosrekomandimi i zgjedhjes së spermës.

• Tema dhjetë: Ndikimi i të martuarit me të afërm gjenetikë.

• Temae njëmbëdhjetë: Ndikimi i moshës së nënës në fëmijë.

• Tema e dymbëdhjetë: Dalja prejardhjes.

• Tema e trembëdhjetë: Trashëgimia e dëgjimit dhe e të parit.

• Tema e katërmbëdhjetë: Fazat efetusit.

• Tema e peësmbëdhjetë: Shkrimi mbi ballin e fetusit.

Seksioni i dytë: Hadithet që kanë lidhje me gjymtyrët në trupin e njeriut:

• Tema e parë: Ngjyra e lëkurës, nuk është e bën të vlefshëm zotëruesin e saj.

• Tema e dytë: Numri i nyjeve.

• Tema e tretë: Rënia e trupit.

• Tema e katërt: Fshehtësia e dhënies përparësi të së djathtës.

• Tema e pestë: Lidhja e pjesës ballore me sjelljen e njeriut.

• Tema e gjashtë: Çarja e të dëgjuarit dhe e të shikuarit, dhe përparësia në të dëgjuar mbi atë të parit.

• Tema e shtatë: Përmirësimi i zemrëspërmirësimi i trupit.

• Tema e tetë: Çudia e mëkatit.

• Tema e nëntë:  mëshira e të mërziturit.

Kapitulli II: Hadithet e përdorura për argumentim rreth mrekulliveshkencore në tokë, dhe univers.

Seksioni i parë: Hadithet që kanë lidhje me tokën.

• Tema e parë: Rrumbullaksia e Tokës.

• Tema e dytë: Madhësia e Tokës në krahasim me universin.

• Tema e tretë: Shtatë tokat, janë në Tokën tonë këtu.

• Tema e katërt: Malet shtylla.

• Tema e pestë: Meka është qendrae thatë e tokës.

• Tema e gjashtë: Rikthimi i tokave arabe në livadhe dhe lumenj.

• Tema e shtatë: Llojet e tokës.

• Tema e tetë: Nën detë ka zjarr.

Seksioni i dytë: Hadithet që kanë lidhje me astronominë (universin):

• Tema e parë: Në univers nuk ka asnjë boshllëk.

• Tema e dytë: Drejtimet.

• Tema e tretë: Fenomeni i eklipsit të diellit dhe të hënës.

Dhe së fundi, konkluzioni duke deklaruar se çfarë kam arritur nga rezultatet.

(Ky materjal shkencor është nga përgatitja e të nderuarit Shejh Dr. Ahmedit Bin Hassan Al-Harthy, dhe kjo është vetëm një pjesë prej Tezës Master)

      ____________________

1)   Do vijë shpjegimi i tij në hyrje.

2)   Transmetuar nga Muslimi – në Librin e Besimit – Kapitulli: Sqarimi se “Feja është këshillë”(1/74 h 55) e kometoi Buhariu në formë pohimi, dhe hapi me të një kapitull me emrin “Libri i Imanit” në Sahihun e tij(1/137).

3)   Shih: Çelësi i lumturisë i Tash Kubra Zadeh (1/348).

4)   Shejh el-Albani ka thënë: "Neve nuk na intereson shumë provimi i haditheve nga ana e pikëpamjes së mjekësisë; pasi hadithi ekziston provë në vetvete, e që nuk kërkon ndihmënga ana e jashtme, megjithatë, të shtohet besimi kur shikonhadithin e saktë se si pajtohet me shkencën e shëndoshë." E.H. Silsileh es-Sahiha (1/61 H 39).

5)   I nderuari Sheikh Abdul Mexhijd ez-Zindani ka kryer takime e intervista dhe biseda shkencore, me katërmbëdhjetë shkencëtarë prej shkencëtarëve të cilët ishin të specializuar në shkencën moderne, dhe përfundoi me miratimin e disa prej tyre që kjo fe është e vërtetë, dhe ia deklaruan Islamin njëri-tjetrit, dhe i transmetuan këto diskutime në televizionin Saudian me titull: "Ai është i vërtetë", pastaj autoriteti i mrekullive shkencore në Kur’an dhe Sunnet, i shtypi këto diskutime në një broshurë me të njëjtin titull.

6)   Autoriteti i “Mrekullitë shkencore në Kur'an dhe Sunnet” bashkë me - Muslim World League (Lidhjen e botës Islame)- botoi disa hulumtime tëKonferencëssë Botëssë Parë rrethmrekullisëshkencore në Kuran dhe Sunet, por ky botim ishte në fund të vitit (1412 hixhri), e i është referuar këtij buletini, në vend të hulumtimeve të shtypura në makinë-shkrimin e autorit i cili e kishte futur në këtë buletin.

E sa i përket organizmit të mjekësisë Islame në Kuvajt, pjesa më e madhe e hulumtimeve të saj kanë lidhje mjekësinë kurative dhe parandaluese,dhe mjekësinë tek arabët në përgjithësi.

 

7)   Shih hadithin me nr. (2) nga Tema: Rrumbullaksia e Tokës.

Comments  

#511 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Cortney 28 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Fantastic blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
I'm hoping to start my own blog soon but I'm a
little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many choices out there that I'm totally confused ..
Any suggestions? Thanks!

My homepage: international pharmacy: https://canadianmpharmacy.com/
Quote
#510 Give Yourself Occasional Breaks To Avoid Burnoutbiomia 28 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
What are good questions to ask? Blabla
[url=https://tube3x.me/ ]https://tube3x.me/
Quote
#509 How To Kissbiomia 27 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Questions For Him
who wants to burn up write to me on twitter.com
Quote
#508 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Lan 27 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Wow, that's what I was searching for, what a information! present
here at this weblog, thanks admin of this website.

Stop by my blog - cách chữa xuất tin sớm: https://knowhomo.tumblr.com/
Quote
#507 Where is 21 Savage frombiomia 27 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
п»їWatching them cling to it as I pulled it out
[url=https://login.libproxy.berkeley.edu/login?qur l=https://xnxxx.fun/ ]
Milwaukee Bucks
Quote
#506 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Shelby 25 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Very good write-up. I definitely love this site.
Keep writing!

My web site; is amoxicillin a penicillin: https://withoutadoctorsprescriptions.com/order-amoxil-online-en.html
Quote
#505 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Angelita 25 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
constantly i used to read smaller content which as well clear their
motive, and that is also happening with this paragraph which
I am reading at this place.

Also visit my blog post :: Aqua Radiant Reviews: http://leave2cleave.com/3-tips-you-can-use-to-clear-acne-naturally-no-nonsense/
Quote
#504 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Leonida 25 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Hello there! I know this is kinda off topic nevertheless I'd figured I'd ask.
Would you be interested in trading links or maybe guest writing
a blog post or vice-versa? My site goes over a lot of the
same topics as yours and I believe we could greatly benefit
from each other. If you might be interested feel free to send me an e-mail.
I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!


Also visit my blog post :: образец договора купли продажи земельного
участка со строением: http://tanverbdorm.webcindario.com/?c=5&p=145
Quote
#503 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Gerard 24 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
iPhone11のケースって全然ないね。

Review my web page - iphone 11
kılıf: http://hungarianbeauty.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kuwestions.248am.com%2Findex.php%3Fqa%3Duser%26qa_1%3Dkejserjohansen03
Quote
#502 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Dante 24 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
online casino slots bonus deposit
blackjack: http://casinoflashexx.com/
virtual casino affiliates

My website :: casinon: http://auplaycasino.com/
Quote
#501 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Eloy 24 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
I have been surfing online more than 3 hours today, yet
I never found any interesting article like yours.
It is pretty worth enough for me. In my opinion, if
all site owners and bloggers made good content as you did,
the web will be much more useful than ever before.


Feel free to visit my website - можно купить виагру: https://viagravonline.com/
Quote
#500 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Lois 24 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Hello, I want to subscribe for this web site to obtain hottest updates,
therefore where can i do it please help.

My blog: canadian pharmacies: https://canadianmpharmacy.com/
Quote
#499 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Tyrone 24 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Hey there! This is kind of off topic but I need some advice
from an established blog. Is it tough to set up your own blog?
I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast.
I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to start.
Do you have any ideas or suggestions? Thanks

my blog post: internet download manager v6 07 build 7 serial key free download: http://drycisoph.webcindario.com/lobyxilox/internet-download-manager-v6-07-build-7-serial-key-free-download.php
Quote
#498 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Eve 23 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Howdy! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.
I'm definitely enjoying your blog and look forward
to new updates.

Also visit my web-site :: best custom
essay: http://www.so0912.com/home.php?mod=space&uid=622569&do=profile&from=space
Quote
#497 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Liam 23 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Hello, I do believe your site might be having web browser
compatibility problems. When I look at your web site in Safari, it looks fine however
when opening in Internet Explorer, it's got some overlapping
issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up!
Other than that, excellent site!

Here is my page: amoxicilina: https://canadianpharmacyonl.com/categories/Gastrointestinal/Brand-Amoxil
Quote
#496 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Roxie 22 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
I know this if off topic but I'm looking into starting
my own blog and was curious what all is required to
get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very web savvy so I'm not 100% certain. Any suggestions or advice would be
greatly appreciated. Kudos

Also visit my blog post; scr888
online casino download: http://192.243.101.79/smf/index.php?action=profile;u=32546
Quote
#495 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Jessie 21 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
I'm impressed, I must say. Seldom do I come across a
blog that's equally educative and entertaining, and without a doubt,
you have hit the nail on the head. The problem is something that too
few people are speaking intelligently about. I'm very happy that I found
this during my hunt for something relating to this.


Feel free to surf to my web-site: тесты по
географии 8 класс домогацких алексеевский: http://ichliram.webcindario.com/?c=15&p=359
Quote
#494 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Clyde 21 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
online blackjack
best online craps game: https://neoonlinecasino.com/
legit online blackjack sites
Quote
#493 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Yukiko 20 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
For hottest information you have to pay a quick visit web and on internet I found this site
as a most excellent web site for latest updates.Also visit my blog post - mp3s - Noble: https://wiki.host4me.eu/index.php?title=Latest_Mp3s_For_Free_Download_For_Free -
Quote
#492 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Edwin 20 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Excellent post. I certainly appreciate this site.
Keep it up!

Feel free to surf to my webpage - amoxicillin antibiotic: https://viabiovit.com/order-amoxil-online-en.html
Quote
#491 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Jasmin 19 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
You have to experiment to look for what works well with you.
Once that's done you wish to pick some topics and request writing.
For, the link popularity is on the list of major tools to decide your the major search engines ratings.


Here is my page: ocean king baby: http://psychology.net.ru/talk/jump.html?http://ulike123.com/products-and-services/sites/site-groups/texas-holdem-online-casino/
Quote
#490 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Erma 19 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Hi! I understand this is somewhat off-topic however I needed to ask.
Does building a well-established blog like yours take a massive amount work?
I am completely new to writing a blog however I do
write in my diary every day. I'd like to start a blog so I will be able to share my personal experience and thoughts online.
Please let me know if you have any recommendations or tips for new
aspiring bloggers. Thankyou!

Look into my blog; Ketones
Science Keto Review: https://www.dailystrength.org/journals/keto-ketosis-ketogenic-diet-and-nutrition-381
Quote
#489 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Bonnie 19 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Having read this I thought it was extremely enlightening.
I appreciate you taking the time and effort to put this short article
together. I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments.
But so what, it was still worth it!

Also visit my web blog ... Confident Bright Smile Reviews: https://terra-hub.com/groups/how-to-get-better-from-a-break-up-and-work-on-getting-your-smile-back/
Quote
#488 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Anita 19 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
It's impressive that you are getting ideas from this article as well as from
our discussion made at this time.

Also visit my website :: http://lanceeperfector.net/: http://www.articledude.com/classifieds/user/profile/50883
Quote
#487 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Maritza 19 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Only wanna input that you have a very decent internet site,
I the style it really stands out.

my web-site ... http://confidentbrightsmile.org/: http://riyapola.com/user/profile/357221
Quote
#486 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Kourtney 19 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit
and sources back to your website? My blog site
is in the very same area of interest as yours and my visitors
would certainly benefit from some of the information you present
here. Please let me know if this okay with you. Thank you!


Also visit my web-site - Enhance Rx: https://moorcam.com/forums/member.php?action=profile&uid=2402
Quote
#485 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Karolyn 18 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Superb blog! Do you have any tips for aspiring writers? I'm
planning to start my own blog soon but I'm a little lost on everything.
Would you recommend starting with a free platform like Wordpress
or go for a paid option? There are so many choices out there that I'm completely confused ..
Any tips? Cheers!

Look at my blog post; Elise Skin Cream Price: http://www.avianoslist.com/blog/author/rosenoland/
Quote
#484 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Connie 18 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Great blog here! Also your website loads up fast!
What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish my website loaded up as fast as yours lol

my web blog ... Confident Bright
Smile: http://omega-vcmp.com/index.php?action=profile;u=156752
Quote
#483 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Precious 18 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Hi there, just turned into aware of your weblog thru Google,
and located that it is really informative. I'm gonna be careful for brussels.

I'll be grateful if you happen to proceed this in future.
A lot of folks will be benefited from your writing.
Cheers!

Also visit my webpage: Amazin Brain Pills: https://hairtrade.com.au/author/hymanbramle/
Quote
#482 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Kathrin 18 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Nice weblog here! Also your web site loads up very fast!
What host are you the usage of? Can I am getting your affiliate hyperlink to your host?

I want my web site loaded up as fast as yours lol

Feel free to visit my site: http://2z49.com/how-vitamins-and-sagging-skin-go-together-3/: http://goto.iamaws.com/lanceeperfectormoisturizer510389
Quote
#481 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Thad 18 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
I'm truly enjoying the design and layout of your website.
It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a
developer to create your theme? Great work!

My page :: https://live-demo.phpfox.com/blog/5686/bigger-penis-pills-and-also-just-how-do-i-last-longer-and-penis-growth-food/: http://Www35.Tok2.com/home/gogomasse/aska/aska.cgi?pag
Quote
#480 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Hosea 18 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
I don't even know how I ended up here, but I thought this post was great.
I do not know who you are but definitely you're going to
a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

Here is my web-site :: Ultra Slim Keto Pills: https://vssillc.asureforce.net/redirect.aspx?redirecturl=http://nicnaccoins.com/bitchat/index.php%3Faction=profile;u=199664
Quote
#479 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Magda 18 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
When I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment
is added I receive 4 emails with the exact same comment.
Perhaps there is a means you can remove me from that service?

Thanks a lot!

Take a look at my web-site; Pure CannaLeaf Review: http://ettatheriot5695.unblog.fr/
Quote
#478 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Margarita 18 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
This is my first time visit at here and i am truly pleassant to read everthing at alone place.


My website :: Maxx Libido Reviews: http://theolevolosproject.org/index.php/component/k2/itemlist/user/73076
Quote
#477 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Verena 18 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
virtual racebook 3d casino
best online casino promotions: https://neoonlinecasino.com/
highest percent casino bonus cash
Quote

Add comment

Security code
Refresh