Bashkëbisedim me dijetarin e nderuar:

Ebu Bekër Xhabir el-Xhezairij

(Mbajtur me datë: 15/11/1429 h)


I shprehim mirëseardhjen dijetarit të nderuar:

Ebu Bekër Xhabir el-Xhezairi – Allahu e ruajt –

-       Fillimisht dëshirojmë që të njihemi me personalitetin tuaj fisnik:
Fëmijëria juaj, fillimi i juaj në kërkimin e dijes, dijetarët tuaj, udhëtimet tuaja në shërbim të Davetit (thirrjes Islame) dhe arritjet tuaja shkencore.

-       Quhem "Ebu Bekër bin Musa bin Abdul-Kadir bin Xhabir". Kam lindur në fshatin Lijueh (prej popullit të Beni Hilal të cilët edhe janë njohur me të) në Sahra të Algjerisë në vitin 1342 h.
Prej dijetarëve të mi në vendin tim mund të përmend Shejh "Neijm en-Neijmij", Shejh "Isa Mea’tukij" dhe Shejh "et-Tajib el-Ukbij" të cilit iu përkushtova tërësisht e u ndikova prej tij.
Emigrova për në Medinen e Ndritshme në vitin 1372 h dhe përfitova prej Shejh "Umer Berrij", Shejh "Muhammed el-Hafidh" dhe Shejh "Muhammed el-Khajal" e të tjerë.
Fillova mësimdhënien në vitin 1374 h në Xhaminë e shenjtë të Profetit.
Ndërsa në vitin 1379 h mora dëshminë e fakultetit të Sheriatit në Riad.
Punova si mësues në Ministrinë e Njohjeve, pastaj kalova në mësimdhënie në Universitetin Islamik të Medines së Ndritshme, dhe vazhdova  aty derisa mbërrita moshën e pensionit.

Punova në fushat e Davetit (Thirrjes) dhe Përmirësimit dhe thërrita që të hapej një Universitet Islamik në Medinen e Ndritshme, të themelohet “Lidhja për Botën Islame” dhe të krijohej “Radioja e Kur’anit Fisnik”
Prej botimeve të mia janë edhe:
“Ejser et-Tefesijr likelem el-Alijil-Kadir- Shpjegimet më të lehta të Fjalës së të Lartësuarit të Plotfuqishëm”,
“Akidetul-Mumin – Besimi i besimtarit”, “Minhaxh el-Muslim – Metodologjia e muslimanit”,
“Hadhal-Habib
– Sallallahu alejhi ue sel-lem- ja muhib – Ky është i Dashuri

– Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – o i dashur”
“Nida’at er-Rrahman li’ehlil-Iman – Thirrjet e të Gjithmëshirshmit për zotëruesit e besimit”...e të tjera.


*******
Po ashtu ai ka shkruar mbi njëqind shkrime (kërkime) të cilat janë publikuar në disa prej gazetave – Allahu i vendostë ato në peshoren e veprave të tij të mira - . Dhe Shejhu akoma vazhdon që të japë mësimet e tij në Xhaminë e shenjtë të Profetit, Allahu i dhëntë begati në jetën e tij dhe sjelltë dobi me të.
*******

-       Vërtetë që çështja e Teuhidit (Njësimit të Allahut) është prej çështjeve më të rëndësishme të fesë. Për shkak të tij Allahu dërgoi të dërguar dhe zbriti libra. Pra ajo është një Akide (besim) Hyjnor që nuk ka deformim në të e as paqartësi, e që bashkon mes nevojave shpirtërore dhe asaj trupore. Me të Allahu bashkoi zemrat e përçara, dhe qejfet e ndryshme. Dëshirojmë prej Shkëlqesisë tuaj sqarimin e rëndësisë së Akides (Besimit) në jetën e Ummetit.

 

-       Vërtetë që Akidja është Iman (besim), Bindje (e brendshme) dhe Praktikë në jetën e muslimanit, e nuk është thjeshtë një pretendim. Prandaj është e nevojshme të punuarit me të, të jetuarit në këtë jetë për shkak të saj, pasi Allahu i ka krijuar krijesat që t’a adhurojnë Atë, kështu që nuk ka vlerë për njeriun nëse zhvishet prej kësaj Akideje (besimi) pasi heqja dorë prej saj është shkatërrim.
*******

-       Vërtetë që zhvillimi i Teuhidit (Njësimit të Allahut) në zemër, madhërimi i Forcës së Allahut të Lartësuar dhe të ndjerët e fryteve të Imanit (besimit) i ka shkaqet e veta. Do dëshironim prej Shkëlqesisë tuaj që të na e sqaronit këtë.

 

-       Shkaqet të cilat e ndihmojnë njeriun që të kapet për këtë Akide, të stabilizohet në të, e t’a ndjejë ëmbëlsinë e saj, janë: lidhja e fortë me Librin e Allahut të Lartësuar dhe Sunnetin e të Dërguarit të Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – dhe të jetuarit me to, marrja dhe mësimi i fesë prej tyre, metodologjinë dhe taktikat. Madhëdhënien me krijesat sipas këtyre dy referimeve, dhe çdo gjëje që ka ardhur në to.
*******

 

-       Teuhidi (Njëshmëria e Allahut) në Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij siç njihet ndryshe edhe si Teuhidi i Qënies së Tij, e pranon faktin e Qënies së Tij, pasi Cilësitë nuk mund të ndahen prej Qënies. Dijetarët Kelamistë utrazuan në lidhje me të punuarit me Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij. Cili është metodologjia e saktë që e zgjidh këtë çështje?

-       Vërtetë që treguesi që tregon se duhet punuar me Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij është Libri i Allahut të Lartësuar dhe Sunneti i të Dërguarit të Tij – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – kështu që atë që e ka pohuar (përmendur) Allahu i Lartësuar prej Emrave dhe Cilësive për Veten e Vet e pranojmë, po ashtu atë që e ka pohuar (përmendur) i Dërguari i Allahut

 – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – për Zotin e Vet prej Emrave dhe Cilësive, ne i pranojnë ato pa i përngjasuar, e pa i shtrembëruar, e pa i intepretuar, duke i pohuar ashtu siç i shkon Madhështisë së Allahut – Qoftë i Lavdëruar e i Lartësuar –. Kjo është metodologjia më e saktë që e zgjidh këtë çështje Akadike e cila ka lidhje me Emrat dhe Cilësitë e Allahut.

Ashtu siç ne i pohojmë atij Qënie, me të cilën ne pohojmë Cilësitë. Ndërsa shkenca e Kelamit ( fjalës apo e llogjistikës) dhe metodologjia e filozofëve në këtë, është larg e tepër larg prej udhëzimit dhe shembujve të të parëve tanë të mirë prej këtij Ummeti, dhe se dija e Kelamit kanë bërë shumë dëme, duke ua ngatërruar muslimanëve çështjen e Akides së tyre dhe kthjelltësinë e saj.

*******

 

-       Vërtetë që Tefsiri (Interpretimi) juaj i Librit të Allahut të Lartësuar është me fjali të thjeshta e të qarta në spjegim. Do donim prej Shkëlqesisë tuaj që të na jepnit një përshkrim të shkurtër të metodologjisë që keni përdorur në këtë libër.

-       E kam përpiluar këtë libër “Ejser et-Tefsir - Lehtësim i Tefsirit” duke u bazuar në librat Sahih të Sunnetit profetik, në të cilët i Dërguari i Allahut

 – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – ka dhënë interpretime rreth Librit të Zotit të tij të Lartmëdhëruar. Jam mbështetur gjithashtu edhe në librat e njohur të Tefsirit, si ai i Taberiut e të tjerë, dhe pastaj e përpilova sipas asaj që u përshtatej lexuesve të thjeshtë.
*******

-       Vërtetë që kuptimi i gabuar i teksteve të Sheriatit (ligjeve të fesë) çon deri tek praktikat e devijuara, e madje deri në rezultate të rrezikshme ndaj individit dhe shoqërisë. Cili është ai rregullator fetar që bashkëpunon me tekstet e fesë prej Kur’anit dhe Sunnetit?

-       U drejtohem nxënësve të dijes, madje u drejtohem të gjithë thirrësve: Nuk lejohet për asnjërin prej tyre që të thotë “Ka thënë Allahu i Lartësuar” apo “ Ka thënë i Dërguari i Allahut” përveçse atëherë kur t’a dijnë atë që thonë. Pasi nuk lejohet që të flitet në Emër të Allahut e në emër të Profetit të Tij pa patur dije. Dhe se gjithashtu është e domosdoshme që të njihet kuptueshmëria e të parëve tanë të ndershëm rreth atyre gjërave që kanë ardhur në Librin e Allahut të Lartmadhëruar dhe Sunnetin e të Dërguarit të Tij – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – sepse Sahabët (shoqëruesit e Pejgamberit) e Tabi’inët (ndjekësit e Sahabëve) dhe ata që i ndoqën këta, janë burrat e shekujve më të vlefshëm, e më afër kohës së shpalljes dhe Profetit – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –.
*******

 

-       Allahu i Lartësuar e ka lavdëruar të Dërguarin e Vet duke thënë:

{وإنك لعلى خلق عظيم}-{Vërtetë që ti je me një moral madhështor.} gjë të cilën e dëshmoi si besniku ashtu edhe armiku. Cila është rëndësia e moralit të mirë në suksesin e Thirrjes Islame dhe i arritjes së qëllimeve të saj?

-       I këshilloj të gjithë nxënësit e dijes që t’i përkushtohen edukatës islame, pasi edukata është morali i muslimanit prej të cilit e ka detyrë të mos ndahet, sepse sipas moralit dhe edukatës së tij do ketë suksesedhe në mesazhin e tij, dhe në përhapjen e fesë së Allahut. E kush e lë moralin dhe edukatën, njerëzit nuk do i’a pranojnë thirrjen e tij.
*******

-       Disa të rinj të botës Islame – Allahu i Lartësuar i udhëzoftë – kanë devijuar nga metodologjia profetike në lidhje me gjykimin ndaj personave, aq sa shkuan deri në akuzimin e tyre për fisk (të prishur), për bidat (inovatorë) dhe kufër (mohues), për çdo çështje të cilën ata e shohin në kundërshtim me metodologjinë e tyre. Çfarë u thua këtyre të rinjve?!

-       Unë u them atyre që të kenë frikë Allahun e Lartmadhëruar, dhe të mos gjykojnë ndaj askujt përveçse duke patur dije. E si në këto çështje, është më e sigurtë të merret për bazë mendimi i dijetarëve, dhe i përfaqësive fetare të cilat punojnë në përputhje me parimet fetare. E nëse ata do t’a kuptonin Kur’anin dhe Sunnetin dhe do i njihnin parimet në lidhje me këto çështje, nuk do kishin rënë në këto gabime të mëdha.

Drejtuesi i bashkëbisedimit

Sulejman el-Harsh

 

 

Comments  

#871 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJTiffany 15 Rabij'u Thanij 1441 AH
Hi it's me, I am also visiting this web page on a regular basis, this web page is in fact
nice and the users are truly sharing good thoughts.


My web site ... generic viagra without subscription: http://demo.woltlab.fr/lite1/wbb/index.php?page=User&userID=2283167
Quote
#870 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJBritney 15 Rabij'u Thanij 1441 AH
Oh my goodness! Incredible artice dude! Many thanks, However
I am experiencing problems with your RSS.
I don't know the reason wwhy I can't subsscribe to it.
Is there anybody getting idengical RSS issues?
Anyone who knows the answer will you kindly respond?
Thanks!!

My webpage ... Tesbih: https://www.coskunoltutasi.com/
Quote
#869 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDani 15 Rabij'u Thanij 1441 AH
Thanks for every other excellent post. The place else could anybody get that kind of info in such an ideal method of writing?
I've a presentation net week, and I'm aat the look for such information.

Have a look at my webpag ... face wrinkle cream (Gabriel: http://getin.dockhighlogistics.com:8082/UserProfile/tabid/61/userId/3670/Default.aspx)
Quote
#868 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJUlrike 15 Rabij'u Thanij 1441 AH
This іs really interesting, You're a very skilled blߋgger.
I have joined yoսr rss feed and l᧐ok forward to seeking more of your maɡnificen post.
Also, I have shared yor webѕite in my social networks!

Also vsit my blog taruhan bߋla ߋnline: https://magic-wiki.win/index.php?title=Situs_Judi_Bola_Resmi_Terlindung_Serta_Terpercaya
Quote
#867 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLevi 15 Rabij'u Thanij 1441 AH
Today it's proved by medidal science.

Loook at my web site; escort service in delhi: https://modelescortserviceindelhi.com/
Quote
#866 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJMarcus 15 Rabij'u Thanij 1441 AH
I every time used to study paragraph in news papers but now as I am a user of net thus from now I am using net for articles, thanks to web.My blog - Hamann: http://fmisltd.qhub.com/member/1012996
Quote
#865 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLeia 14 Rabij'u Thanij 1441 AH
I really appreciate this post. I have been looking
all over for this! Thank goodness I found it on Bing.
You have made my day! Thanks again!

Here is my web site - Supreme Garcinia Max Weight Loss: http://www.aniltj.com/blog/ct.ashx?url=http://scotdaugherty.qhub.com/member/1001811
Quote
#864 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJSanto 14 Rabij'u Thanij 1441 AH
As I site possessor I believe the content material here is rattling fantastic , appreciate it for your hard
work. You should keep it up forever! Best of luck.Also visit my website KSX Pills Review: http://www2s.biglobe.ne.jp/~nyoriko/cgi/g_book.cgi?pass=%
Quote
#863 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJChanel 14 Rabij'u Thanij 1441 AH
This piece of writing will help the intternet people for setting up new weblog or even a weblog from start
tto end.

Visit my webpage; 코인카지노 (Natalia: http://pinta.vip/home.php?mod=space&uid=993306&do=profile&from=space)
Quote
#862 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJVirgil 14 Rabij'u Thanij 1441 AH
Have you ever considered about including a little bit more
than just your articles? I mean, what you say is important and everything.
But imagine if you added some great graphics
or video clips to give your posts more, "pop"!

Your content is excellent but with images and videos, this website could undeniably be one of
the greatest in its niche. Very good blog!

My web blog ... generic viagra 100mg: http://ibeli4u.com/user/profile/347768
Quote
#861 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJFabian 14 Rabij'u Thanij 1441 AH
I am extremely impressed with your writing skills as wel
as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did
you customize it yourself? Either way krep up the nice quality writing,
it's rare to see a nice blog like tis one these days.


Feel free to visit my web-site; nutritional supplement drinks (Grant: http://challengeroulette.com/UserProfile/tabid/43/UserID/744188/Default.aspx)
Quote
#860 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJElinor 14 Rabij'u Thanij 1441 AH
I always spent my half an hour to rad this website's articles everyday along with a mug of
coffee.

Allso visit my web blog ... jason julius: http://www.Servicetech.gr/UserProfile/tabid/43/UserID/69338/Default.aspx
Quote
#859 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJThaddeus 14 Rabij'u Thanij 1441 AH
I am really enjoying the theme/design of your
website. Do you ever run into any browser compatibility issues?
A few of my blog audience have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great
in Opera. Do you have any tips to help fix this issue?


Feel free to visit my homepage ... http://regentsparkga.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pornjk.com%2Ftags%2Fsunny-leone-xxx-full-hd-download-720p-video%2F: http://regentsparkga.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pornjk.com%2Ftags%2Fsunny-leone-xxx-full-hd-download-720p-video%2F
Quote
#858 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJMonroe 14 Rabij'u Thanij 1441 AH
Quality posts is the secret to invite the viewers
to goo to see the site, that's what this web site is providing.Heree is my webpage ... gum disease flap surgery: http://gzy.chinagqsw.pw/space.php?uid=591549&do=blog&id=2385679
Quote
#857 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJSuzanne 14 Rabij'u Thanij 1441 AH
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your site provided us with valuable information to work on. You've
done a formidable job and our entire community will be grateful to
you.

Here is my blog: Keto Health Plus: http://ztyyc.q0760.com/redirect.php?url=http://ketohealthplus.org/
Quote
#856 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJHung 14 Rabij'u Thanij 1441 AH
I really lucky to find this web site on bing, just what I was looking for :
D too bookmarked.

my page: Provacan CBD: http://www.ustsu.com/network/link.php?url=https://garantia.tv/bitrix/rk.php%3Fgoto=http://provacancbd.net/
Quote
#855 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJSheila 14 Rabij'u Thanij 1441 AH
I'm no longer sure the place you are getting your information, but good topic.
I must spend some time learning more or figuring out more.
Thanks for excellent info I used to be in search of this info
for my mission.

Look into my site: Hearing Hero Hearing
Aid Reviews: http://www.upgrade4.it/service/goto.php?url=https://floridachat.club/profile/JasonBolde/
Quote
#854 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLeon 13 Rabij'u Thanij 1441 AH
This is mmy first time pay a quick visit at here and i am in fact
pleassant to read everthing at one place.

my web page ... aceite fitoderm: http://uchome.liang360.com/space.php?uid=511916&do=blog&id=631883
Quote
#853 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJHong 13 Rabij'u Thanij 1441 AH
It's actually a cool and helpful piece off info.
I'm satisfied that you simply shared this helpful information with us.
Please stay us informed like this. Thank you for sharing.


My web site - how to clear acne faster - Boyd: http://ejtahed.com/treat-your-acne-breakouts-by-using-these-pointers/,
Quote
#852 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJGeoffrey 13 Rabij'u Thanij 1441 AH
I think the admin of this web site is genuinely working hard
for his web page, because here every data is quality based information.

Feel free to surf to my blog post - Http://Classes.Dianeverrilli.Evitae.Org/: http://classes.Dianeverrilli.evitae.org/how-to-apply-a-popcorn-ceiling-2
Quote
#851 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJMavis 12 Rabij'u Thanij 1441 AH
Hola! I've been reading your website for some time now and finally got the
bravery to go ahead and give you a shout out from Lubbock
Texas! Just wanted to say keep up the excellent job!

My website; heirdom: http://achizitie.santaswordshop.com
Quote
#850 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJTyson 12 Rabij'u Thanij 1441 AH
I almost never comment, but i did some searching and wound up here
EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJ. And I actually do have 2
questions for you if it's allright. Is it just me or does it look as if like some of these responses come across like
written by brain dead folks? :-P And, if you are writing at additional sites, I'd like
to follow anything fresh you have to post. Would you list of
every one of all your shared pages like your linkedin profile, Facebook page or twitter
feed?

Also visit my homepage :: KSX Male Enhancement REview: https://ayurvedastore.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://ksxmaleenhancement.net/
Quote
#849 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJSabrina 12 Rabij'u Thanij 1441 AH
Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to
say that I have truly enjoyed browsing your blog posts.

In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

Here is my site: visit this (Marilyn: https://fitnesstechguru.com/forums/profile.php?id=37765)
Quote
#848 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJKeeley 12 Rabij'u Thanij 1441 AH
Hey! I know this is kind of off-topic however I had to ask.
Does building a well-established blog like yours require a lot
of work? I am completely new to writing a blog however I do write in my diary on a
daily basis. I'd like to start a blog so I can easily share my own experience and thoughts online.
Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers.
Appreciate it!

Also visit my blog купить виагру в москве
с доставкой: https://viagravonline.com/
Quote
#847 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJMartin 12 Rabij'u Thanij 1441 AH
Right here is the right website for anyone who would like
to understand this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I actually would want to?HaHa).
You definitely put a brand new spin on a topic which has been written about for years.
Great stuff, just great!

Here is my webpage: KSX Male Enhancement Supplement: http://kielceogloszenia.pl/link.php?url=http://ksxmaleenhancement.org/
Quote
#846 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDouglas 11 Rabij'u Thanij 1441 AH
Very nice article, totally what I was looking for.


My blog post best teeh whitening pens (Maximo: http://www.webcontroldirectory.com/articles/1123-invigorate-your-smile-by-using-these-dental-hygiene-ideas)
Quote
#845 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJFatima 11 Rabij'u Thanij 1441 AH
Hi, constantly i used to chgeck weblog posts here in the early hours
in the daylight, because i love to gain knowledge of more
and more.

Also visit my blog post; paul john hayward bangkok thailand: http://www.midas-pr.com/techno-beats-trendy-eats-come-together-panthera-groups-new-skylight-terrace-phuket/
Quote
#844 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJFinlay 11 Rabij'u Thanij 1441 AH
I enjoy what you guys are up too. This sort of clever work and
reporting! Keep up the awesome works guys I've added you guys to blogroll.My website ... go here (Pedro: http://www.reismaatjes.nl/author/lorrisidwel/)
Quote
#843 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJRaleigh 11 Rabij'u Thanij 1441 AH
Very nice article, totally what I was looking for.


Feel free to surf to my web-site: how to play worsjip guitar chords (creativecity.jinju.go.kr: http://creativecity.jinju.go.kr/qna/362317)
Quote
#842 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJAugusta 11 Rabij'u Thanij 1441 AH
real money casino app
best blackjack games: http://neoonlinecasino.com/
online casino american express deposit
Quote
#841 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJTrudi 11 Rabij'u Thanij 1441 AH
Saved as a favorite, I really like your blog!


Feel free to visit my website: Buy cycling clothing online [Nicholas: https://firstgearcycling.com/]
Quote
#840 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLina 11 Rabij'u Thanij 1441 AH
There's certainly a lot to find out about this subject.
I love all the points you've made.

Also visit my blog post; miracle
wealth manifestation: http://105449.com/space.php?uid=556774&do=blog&id=463912
Quote
#839 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJTiffany 10 Rabij'u Thanij 1441 AH
Aw, this was a really nice post. Taking the time and actual effort to create a
great article? but what can I say? I procrastinate
a lot and never seem to get nearly anything done.

my web page - Apex Alpha Reviews: https://d-vostok.ru/redirect?url=http://apexalpha.net/
Quote
#838 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJKatlyn 10 Rabij'u Thanij 1441 AH
I need to to thank you for this very good read!! I definitely enjoyed every bit of it.
I have got you bookmarked to look at new stuff you post…

Have a look at my website; cricket betting software for anroid
- Jai: https://hvschie.nl/wikka/MichaelasAltamiranooi,
Quote
#837 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJKennith 10 Rabij'u Thanij 1441 AH
Tһanks for another wօnderful article. The place еlse may jhst ɑnyone get that tуpe of іnformation in such a perfect approach of writіng?
I have a presentation subsequent week, and I'm on thе ⅼook fоr such info.


Hеre is my blog post :: jasa backlink berkualitas: http://www.sjxww.com.cn/comment/html/?280101.html
Quote
#836 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLauri 9 Rabij'u Thanij 1441 AH
paypal accepted online casinos
bet at home live casino erfahrungen: http://neoonlinecasino.com/
best online gambling sites for us players
Quote
#835 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJTerri 9 Rabij'u Thanij 1441 AH
Thank you a lot for giving everyone an exceptionally spectacular opportunity to read articles and bblog posts from this
website. It is always so good aand also packed
wiuth fun for me personaly aand my offjce mates to visit your blog nearly three times every week tto see the new guides you have.
And lastly, I'm alsoo usually astounded with your fantastic advice yoou serve.
Selected 3 points onn this page are basically the finest we have ever had.


Here is my webpage :: weed addiction: http://grif-fan.ru/bitrix/rk.php?goto=https://ultimatecbdoil.us/
Quote
#834 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJGarrett 9 Rabij'u Thanij 1441 AH
We һave a list of only the finest Տіngapore Top
Escort: https://platinumselection.net/ escorts.
Quote
#833 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJStaci 9 Rabij'u Thanij 1441 AH
Hi mates, how is the whole thing, and what you desire to say
concerning this post, in my view its genuinely amazing in support of me.


Feel free to surf to my web page: Male Peak Ultra Reviews: http://www.rocksavvy.com/groups/muscle-building-tips-will-need-to-to-get-big-muscles/
Quote
#832 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLibby 9 Rabij'u Thanij 1441 AH
online gambling vegas
grand roulette online game: http://neoonlinecasino.com/
play slots online cash
Quote
#831 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDrusilla 9 Rabij'u Thanij 1441 AH
Admiring the commitment you put into your site and detaiked information you present.
It's nice to come across a blog every once in a while thatt isn't the same unwanted rehashed information. Great read!
I've bookmarked your site and I'm adding your RSSfeeds to my Google account.


Look into my webpage wing chun classes london: https://www.yabulovewalker.com/redirect.php?url=http://Www.temeculavalleybreweries.com/index.php/news/entry/jeet-kune-do-the-insights-of-bruce-lee
Quote
#830 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJMicki 9 Rabij'u Thanij 1441 AH
I genuinely enjoy looking at on this site, it has got superb
articles.

my blog :: Gold Investor City Website: http://aryanstore.com/forum/entry.php?136654-Introduction-To-Bitcoins
Quote
#829 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJPatty 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
꽃구경 왔는데 오늘 날씨가

Here is my page; 더킹카지노: https://oathauth.wmf.hallowelt.biz/wiki/A_Right_Click_Can_Solve_Problems
Quote
#828 Late witness dwelling proceed, sufficient.silejoveuxv 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Amoxicillin Online: http://mewkid.net/where-is-xena/ Amoxicillin 500mg Capsules yqv.sgnr.sq.alssunnah.org.qqd.qq http://mewkid.net/where-is-xena/
Quote
#827 Record service, thromboembolism globin person; specific.iqufifog 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Amoxicillin No Prescription: http://mewkid.net/where-is-xena/ Amoxicillin 500 Mg acx.ngqq.sq.alssunnah.org.uvz.mt http://mewkid.net/where-is-xena/
Quote
#826 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJEfrain 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
I'm really enjoying the design and layout of your website.
It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable
for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your
theme? Superb work!

Look into my web site: online pharmacy: http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
Quote
#825 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJohnson 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
We within many cases are more prepared to stay miserable than to move into the unknown.
Reversely, your teen will strengthen his/her old habit when s/he engages in it.
Take someone on you who can be trusted.

my blog - yusheng
scr888: http://johncoulter.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=mysterycapers.com%2Ffind-out-to-play-blackjack-fundamentals-for-success%2F&simUrl=uploads/117778863117676&sensorType=deuteranope
Quote
#824 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJRicardo 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Hi there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've worked
hard on. Any tips?

Also visit my homepage /site-sections/intervist-me-dijetarin/74-ebu-beker -xhabir-el-xhezairij: https://5de3ebea48fe6.site123.me/blog/sia-1000-forms-of-fear-download-320kbps-torrent
Quote
#823 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJElba 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
crown bingo
internet black jack: http://neoonlinecasino.com/
beste online casino zonder download
Quote
#822 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJMari 7 Rabij'u Thanij 1441 AH
Keep this going please, great job!

Feel free to visit my homepage - online pharmacy: http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
Quote
#821 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJGabriele 7 Rabij'u Thanij 1441 AH
Hi, i think that i saw you visited my blog thus i came
to “return the favor”.I'm attempting to find things to
enhance my web site!I suppose its ok to use a few of your
ideas!!

Feel free to visit my web page; this site; Lewis: https://private.sectors.arakistan.cf/wiki/index.php/User:MarianneMacNeil,
Quote
#820 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJMagda 6 Rabij'u Thanij 1441 AH
Lots is going on at this on-line betting site.

Take a look at my site - 토토사이트: http://classes.dianeverrilli.evitae.org/sports-betting-laws-16
Quote
#819 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJCarey 6 Rabij'u Thanij 1441 AH
My coder is trying tto convince me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the expenses.
But he's tryiong nobe the less.I've been using Movable-type on a number of websites for about a year and amm
anxious about switching to another platform. I have heard great thibgs about blogengine.net.
Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
Any help would be greatly appreciated!

Look into my page: https://Www.1007thescore.com/story/41331810/mdproactive-expands-online-Doctor-service-to-more-states: https://Www.1007thescore.com/story/41331810/mdproactive-expands-online-doctor-service-to-more-states
Quote
#818 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJSebastian 6 Rabij'u Thanij 1441 AH
Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your web
site is great, as well as the content!

Here is myy wweb site ... homepage: https://Bmweg.com/bmw-tuning-egypt.html
Quote
#817 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJCorinne 6 Rabij'u Thanij 1441 AH
Hurrah! After all I ggot a weblog from where I know how to really obtain helpful information regarding my
study and knowledge.

Feel free to surf to my page; https://vn88top.net/forum/viewtopic.php?id=21854: http://www.bowlingfoto.cz/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=113
Quote
#816 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJSelma 6 Rabij'u Thanij 1441 AH
I believe its the best vasodialator Ive ever used...I stopped when the federal courts began to get overloaded with melanoma lawsuits.Some say
the tests/studies are flawed..but, alot of viagra
& cialis users are getting skin cancer, some
are losing their hearing or have vision disturbances.

Feel free to surf to my blog post - Viagra Pris: https://drlist.gr/tadalafil
Quote
#815 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJGail 5 Rabij'u Thanij 1441 AH
highest rated online gambling
play roulette online
real money usa: http://neoonlinecasino.com/
mobile casino usa mastercard
Quote
#814 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJOrville 5 Rabij'u Thanij 1441 AH
Feel free to surf to my blog; chiptuning aston martin (www26.tok2.com: http://www26.tok2.com/home/foreverlove2000/cgi-bin/bbs3/fantasy.cgi?ectrans=1&&comment=256/&goto=google_news)
Quote
#813 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJCharmain 5 Rabij'u Thanij 1441 AH
No matter if some oone searches for his vitl thing, therefore he/she wishes too bbe available that in detail, therefore that thing is maintained over here.


My web site: dental pro 7 rip off: http://begi-za-mnoy.ru/user/ClarissaSamons6/
Quote

Add comment

Security code
Refresh