Episodi i pestë ( 5 )

Përkufizimi gjuhësor i fjalës sunet.  

1.  Fjala sunet merr kuptimin e fesë Allahut të Plotfuqishëm. Ai i Cili lëshoi urdhrat dhe ndalimet dhe vendosi dispozita të tjera të fesë[1].

El-Ragib ka thënë: shprehja (sun-netull-llahi) feja e Allahut thuhet për  për metodën e urtësisë së Tij, si dhe metodën e bindjes ndaj Tij[2].

2.  Fjala sunet ka edhe kuptimin e umetit (ndjekësve te fesë islame). El-Kurtubiu transmeton nga El-Mufad-dal i cili reciton vargjet***

(njerëzit kur bëjnë mirësi veçse me të ata lartësohen***

Bëhet natyrshëm brez pas brezi e me mirësi ata krenohen)[3]

3.  Fjala sunet merr kuptimin e natyrës. Në fjalorin Lisan El-Arab tha se fjala sunet në kuprimet gjuhësore ka edhe kuptimin e natyrës. Madje këtë kuptim disa prej dijetarëve e kanë interpretuar vjershën e "El-Ae’shaa" i cili thotë:

(Bujar e i ndershëm në të gjitha sjelljet e tij se është prej***

Pasardhësve të Muavijes më bujari, ku natyrshëm kjo gjë rrjedh)[4].***

4.  Gjithashtu fjala sunet vjen edhe me kuptimin e vazhdimësisë dhe të përhershmes.

El-Sheukani transmeton nga El-Kisaij[5].

5.  Fjala sunet merr kuptimin e diçkaje të zakonshme. "El-Adu-du" dhe shumë  të cilët janë prej dijetarëve të bazës së jurisprudencës kanë thënë:  “Fjala sunet nga ana gjuhësore  merr kuptimin metodës dhezakonit”.  "El-Zemekhsherij" në librin e tij të kometimit të Kuranit në interpretimin e ajetit:

 “Pra ata nuk janë duke pritur tjetër vetëm gjurmët e të parëve, e në ligjin e Allahut kurrë nuk do të hasësh devijim”, (Fatir : 43). Tha: (sun-netul-ev-veline = gjurmët e të parëve) zbritja e ndëshkimit ndaj atyre që përgënjeshtruan Profetët  e tyre tek popujt para tyre. Kështu që e bëri pritjen e tyre shkak për ardhjen e ndëshkimit tek ta, dhe u bëri të qartë se ky ka qenë edhe një zakon i cili ka bërë që të hakmerret ndaj atyre që e gënjyen Profetët, zakon që nuk ka ndryshuar dhe nuk mund ta kthejnë më atë”[6]. Kështu që siç e patë,  e komentoi fjalën sunet me kuptimin e zakonit.

El-Fenzij: "Koncepti i kontekstit që El-Asfahani jep në librin (Sherh el-bedai’) ku thotë: se lidhori i fjalës zakon me metodën nuk interpretuese, dhe tha: ajo ka kuptim e metodës dhe të udhës edhe në kontekstin gjuhësor. Thuhet se: (sunetu Zejdin kedha = e tillë është metoda e Zejdit). Domethënë mënyrë, zakonin  dhe biografinë e tij. Thuhet: prej sunetit të tijështë kështu ;  dome thënë prej zakonit të tij. Ka thënë Allahu i Madhërishëm: (Ky është) Ligji i All-llahut edhe ndër ata që ishin më parë, e në ligjin e All-llahut nuk mund të gjesh ndryshim”; e kjo është diçka e zakonshme[7].

Dr. Abdul-Gani Abdulhalik gjatë komentimit të kësaj thënje ka thënë: "Unë nuk kam gjetur në fjalorët e gjuhës që të citohet në mënyrë të qartë se fjala sunet të këtë kuptimin e ffjalës zakon. Gjithashtu nuk e kam gjetur që fjala  zakoni të ketë kuptimin e metodës apo të biografisë apo  të natyrës.

Ajo e cila është përmendur në fjalorë dhe që është shpjeguar në to është se: “zakoni është:  diçka që përsëritet në mënyrë të vazhdueshme.  Kjo është diçka e njohur. Prandaj ka marrë këtë emër sepse përsoni që e kryen këtë vepër e përsërit atë në mënyrë të vazhdueshme. Që do të thotë: kthehet tek ajo dhe e vepron herë pas here. Një pjesë e dijetarëve thnë: fjala (zakon) është përsëritja e një gjëjë pavarsisht nëse e përsërit në shumicën e rasteve apo e përsërit atë gjithmonë duke vepruar sipas asaj metode në të cilën ai është mësuar pa e menduar atë.  

Gjithashtu thuhet se: veprimi që përsëritet në mënyrë të vazhdueshme dhe që është rrënjosur në mëndjen e tij në gjendje të rregullt shëndetësore. Profesori ynë transmeton se dhe thotë se: zakoni dhe tradita kanë të njejtin kuptim. Ndërsa disa dijetarë kanë thënë:  se fjala zakon është e posaçëruar për veprat që kryhen ndërsa fjala traditë është e posaçëruar për fjalët që thuhen nga njerëzit.

Në librin El-Muhasas citon një thënje që e transmeton nga autori i librit El-Ain në të cilin thotë: “fjalla zakon është dhe vazhdojnë në diçka derisa të bëhet durimin e tij[8]

Nëse ne i shikojmë të gjitha kuptimet e fjalës zakon: atëherë ne kemi gjetur se ajo merr kuptimet e diçkaje të vazhdueshme dhe të përhershme. Në këtë mënyrë ata të cilët i dhanë fjalës sunet kuptimin e fjalës zakon padyshim që këtë interpretim e kanë marrë duke u bazuar në thënjen e El-Kisaij, thënje të cilën e transmetuam më sipër, ku thotë se fjala sunet merr kuptimin e fjalës zakon.

Ndërsa nëse ne shikojmë interpretimin e fjalës zakoni - në shpjegimin e El-Kamus në të cilën thuhet se ajo fjalë përfshin diçka që është rrënjosur në vetvete, etj .. Gjithashtu thënjen e autorit të librit El-ajn i cili thotë: vazhdueshmërin në veprimin e diçkaje, etj...si dhe transmetimet që vijnë nga El-Ragib në komentin e fjalës natyrë, gjë të cilën e përmendëm më sipër, ne mësuam se fjala zakon përdoret edhe me kuptimin e fjalës natyrë.

Nëse ne shikojmë në interpretimin e saj: si përsëritje e diçkaje në mënyrë të vazhdueshmë që ndodh përherë osë në shumicën e rasteve ...etj,. osë në interpretimin e fjalës traditë: mësuam se fjala traditë merr edhe kuptimin e metodës dhe se prej saj gjithashtu përfitohet kuptimi i vazhdueshmërisë dhe përsëritjes.

Këto që përmendëm por gjithashtu unë kam gjetur në librin (el-furuk el-lugavijeh) të shkruajtur nga Ebu Hilal El-Askerij i cili tregon dallimet mes fjalës sunet dhe fjalës zakon. Fjala zakon nënkupton një veprim të vazhdueshëm që kryen njeriu dhë që e kryen vetë ndërsa fjala sunet është një veprimi që njeriu e pason nga dikush tjetër të cilën e ka vepruar më përpara tij[9].
në përgjithësi: kuptimet e fjalëve zakon, natyrë, metodë dhe veprim i persëritur vazhdimizht, , janë të përafërta edhe nëse ato nuk kanë kuptim të njejtë[10].

Përgjithësisht për të thënë  kuptimin e kësaj fjale – pra të fajlës sunet- nga ana gjuhësore:  se ajo tregon metodën e ndjekur, për shkak të origjinës së saj, sepse ajo ka ardhur në thënjen e tyre: (senentush-shej-e bil-musin) që nënkupton miratimin e dikaje në mënyrë të përsëritur dhe praktikimi it tij në të derisa ai e bëri zakon domëthënë  e bëri rrugë këtë gjë.

Një kuptim të përafërt mund themi: se kjo shprehje tregon vazhdimësinë, dhe veprimin që kryhet në mënyrë të zakonshme. Ky është edhe kuptimi sipërfaqësor i fjalës (senentul-mae) nëse e derdh ujin në mënyrë sistematike të vazhdueshme  e  të rregullt e të vazhdueshme.

Nëse do të merrnim të dy kuptimet së bashku atëherë na bëhet e qartë se: suneti nënkupton urdhërin për ndjekjen e një metode të posaçme, që kërkon përkushtim, si dhe të ecet sipas saj, derisa ajo të jetë udha dhe metoda e cila nuk lejohet të devijohet apo të kundërshtohet me dëshirë urdhëri për përkushtimin ndaj tij[11].

Kështu, ne gjejmë se terminologjia e fjales sunet në legjislacionin islam ka të njejtin koncept me kuptimet gjuhësore: biografia, metoda  dhe udha që ndoqi Profeti (paqja dhe begatia e Allahut qoftshin mbi të) duke ndjekur fjalët, veprat e tij, dhe të gjithë çështjet që ai i ka miratuar.

Kështu që është bërë e qartë gjatë këtij prezantimi në kuptimin e fjalës sunët  nga ana gjuhësore, por duhet patjetër të jemi të vetëdijshëm për disa çështje që ja:

a.   Fjala sunet në kuptimin metodës dhe biografisë  - pavarësisht nëse ishte e mirë apo e keqe - është përdorur në gjuhën e përdorur nga arabët para Islamit, dhe gjithashtu në  poezitë e periudhës para islamike, ashtu siç i sollëm disa shembuj.

b.  Gjithashtu fjala sunet është përmendur me të njejtët kuptime gjuhësore që shpjeguam më sipër si në Kuranin Fisnik ashtu edhe  në hadithet e Profetit Muhamed (paqja dhe begatia e Allahut qoftshin mbi të).

c.   Suneti edhe pse në islam është i përkufizuar në mënyrë të posaçme dhe njihet si: metoda dhe udha që ndoqi Profeti (paqja dhe begatia e Allahut qoftshin mbi të) me fjalët, veprat dhe miratimet e tij, kjo nuk do të thotë se kuptimet gjuhësore janë të pavlefshme apo duhen zhdukur, por ato përdoren  edhe pse me një normë  përdorimi më të ngushtë.

 

 [1] Shiko El-Kamus El-Muhit faqe : 4/239; dhe El-Mu’xhem El-Vesit faqe : 1/256.

[2] Shiko El-Mufredat faqe: 245.

[3] Shiko librin El-Xhamiu liAhkam El-Kuran 4/216.

[4] Shiko El-lisan 13/2125

[5] Shiko Irshad El-Fuhul 33.

[6] Shiko El-Keshshaf   2/246

[7] shiko Hashijetul-Fenerij Ala Al-Telvih 242

[8] Shiko "El-Mukhassas" ( 12/75 ).

[9] Shiko El-Furuk 187.

[10] Shiko Huxhxhijetus Suneh 50-51.

[11] Shiko Es-Sunetu Fi Muvaxheheti A’daiha 38.

Comments  

#43 Episodi i pestë ( 5 )Marcelo 2 Rexheb 1440 AH
Hi there! I simply want to offer you a big thumbs up for your
excellent info you've got right here on this post. I'll be returning to your
website for more soon.

Here is my page - prescriptions online: http://canadianpharmacyonli.com/
Quote
#42 Episodi i pestë ( 5 )Shawnee 13 Xhumada'th-Thanij 1440 AH
I'm not sure where you're getting your information, but good topic.
I needs to spend some time learning more or understanding
more. Thanks for magnificent info I was looking for this information for my mission.

Review my page canadian online pharmacy: http://canadianpharmacyonli.com/
Quote
#41 Episodi i pestë ( 5 )Marina 10 Xhumada'th-Thanij 1440 AH
Thank you for the auspicious writeup. It
in truth was once a amusement account it. Glance advanced to far brought agreeable from you!
However, how can we be in contact?

Here is my site :: online pharmacies: http://canadianpharmacyonli.com/
Quote
#40 Episodi i pestë ( 5 )Maribel 7 Xhumada'th-Thanij 1440 AH
certainly like your web-site however you have to test the spelling on quite a few of your posts.
Many of them are rife with spelling issues and I find it very
troublesome to inform the truth then again I
will definitely come back again.

Here is my blog :: canada online pharmacy: http://canadianpharmacyonli.com/
Quote
#39 Episodi i pestë ( 5 )Clarence 4 Xhumada'th-Thanij 1440 AH
Hello all, here every person is sharing these
kinds of experience, therefore it's good to read this website, and I used to
pay a visit this blog daily.

Review my blog post online canadian pharmacies: http://canadianpharmacyonli.com/
Quote
#38 Episodi i pestë ( 5 )Hudson 1 Xhumada'th-Thanij 1440 AH
I really like your blog.. very nice colors &
theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you?
Plz respond as I'm looking canadian pharmacies shipping to
usa: http://canadianpharmacyonli.com/ design my own blog and would like to know where u
got this from. cheers
Quote
#37 Episodi i pestë ( 5 )Jackie 1 Xhumada'th-Thanij 1440 AH
Howdy just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren't loading properly.
I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different browsers and both show the same outcome.Look at my site :: canada online pharmacy: http://canadianpharmacyonli.com/
Quote
#36 Episodi i pestë ( 5 )Maribel 28 Xhumadel-Euel 1440 AH
This is really interesting, You are a very skilled
blogger. I've joined your feed and look forward to
seeking more of your fantastic post. Also, I've shared your website in my
social networks!

Check out my weblog; online pharmacy canada: http://canadianpharmacyonli.com/
Quote
#35 Episodi i pestë ( 5 )Erika 26 Xhumadel-Euel 1440 AH
I am really enjoying the theme/design of your weblog.
Do you ever run into any web browser compatibility issues?

A few of my blog audience have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Safari.
Do you have any tips to help fix this problem?

Here is my weblog :: online canadian pharmacy: http://canadianpharmacyonli.com/
Quote
#34 Episodi i pestë ( 5 )Heidi 23 Xhumadel-Euel 1440 AH
Great beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog website?
The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided
bright clear concept

Also visit my site: canada drugs online: http://canadianpharmacyonli.com/
Quote

Add comment

Security code
Refresh